Covid - Nájemné II

 

Příspěvek na 50 % nájemného za období červenec, srpen a září 2020 (3. čtvrtletí roku 2020) pro podnikatele, kteří museli vzhledem ke krizovým opatřením Vlády ČR dočasně uzavřít maloobchodní provozovny pro prodej zboží a poskytování služeb zákazníkům v těchto provozovnách.

Program COVID - Nájemné se vztahuje na všechny subjekty, kterým byla zakázána činnost (tedy např. restaurace, kadeřnictví či obchody).
Výše podpory činí 50 % nájemného za červenec až září.

Oproti první výzvě (na jaře 2020) už pronajímatel nemusí dávat slevu na nájem  30 %.

Žádosti lze podávat až do 21. ledna 2021.

 

Výzvu Ministerstva obchodu a průmyslu naleznete zde.

Plné znění výzvy v PDF naleznete zde.

Další informace nalezenete zde.

Návod, jak podat žádost naleznete zde nebo zde.

Návod, jak nejsnáze založit eidentitu naleznete zde.

 

Jaké podmínky je třeba splnit, aby byla podpora přiznána

  • Uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti o poskytnutí podpory.
  • Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období.

 

Co je třeba doložit

Celkově vám budou stačit 4 dokumenty, z toho jsou dvě čestné prohlášení a dva doklady o zaplacení nájmu.

  • Čestné prohlášení příjemce podpory (tedy vaše). Tento dokument vytvoří automaticky portál AIS MPO při zadávání informací. Je potřeba úředně ověřit váš podpis na Czechpointu.
  • Čestné prohlášení pronajímatele o nájemním vztahu. Tento dokument vytvoří automaticky portál AIS MPO při zadávání informací. Je potřeba úředně ověřit podpis pronajímatele na Czechpointu.
  • Doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. června 2020 (pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 30. dubnu 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. června 2020). Toto doložit výpisem z účtu, bankovním potvrzením o provedené úhradě nebo příjmovým pokladním dokladem.
  • Doklad potvrzující zaplacení alespoň 50 procent nájemného za měsíce červenec, srpen a září 2020. Toto doložit výpisem z účtu, bankovním potvrzením o provedené úhradě nebo příjmovým pokladním dokladem.

 

 

Nájemní smlouva

Dle výzvy je podmínkou, aby nájemní smlouva byla uzavřena před 1.červencem 2020.

2.4.

Za rozhodné  období, k němuž  se  vztahuje  podpora  dle Výzvy2,  se  považuje období od 1.července 2020 do 30.září 2020. 

V případě skončení nájmu před 30. zářím 2020 je rozhodným obdobím časový úsek od 1. července 2020 do skončení nájmu.

2.5.

Za rozhodné nájemné se považuje celková souhrnná výše nájemného připadajícího na celé rozhodné období, stanovená nájemní smlouvou uzavřenou a účinnou před 1.červencem 2020, vztahující se pouze na prostor provozovny dle bodu 2.3.Výzvy2.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference