Sazby DP u stavebních prací

 

U rodinných a bytových domů se uplatní snížená sazba.

Je ale nutno dávat pozor, zda se skutečně jedná o rodinný dům dle zákona.

 

Od roku 2024 dochází ke změně, kdy při definici bytového a rodinného domu, se bude postupovat z definice dle stavebního zákona. Do roku 2024 se postupovalo dle katastru nemovitostí.

Zákon nově neuvádí jako podmínku, že bytové a rodinné domy musí být dle stavebně právních předpisů určeny k trvalému bydlení.  GFŘ však potvrdilo, že novelou zákona o DPH se věcně nic nezměnilo, a tudíž i nadále platí, že bytový a rodinný dům by měl být určen k trvalému bydlení.

Zároveň GFŘ potvrdilo, že pro účely DPH se výpočet podlahové plochy nemění, a i nadále je tedy možné vycházet z Informace GFŘ publikované v roce 2015.

Dle vyjádření GFŘ je pro účely posouzení stavby stěžejní pouze zápis uvedený v katastru nemovitostí. Daňový subjekt nese důkazní břemeno pouze v případě, že se jedná o rodinný dům, kdy k zápisu do katastru nemovitostí došlo v době před aplikací nového stavebního zákona, tj. před 1. lednem 2024.

 

Přehled sazeb DPH u různých činností pro jednotlivé typy staveb

Druh činnosti/typ stavby Pro bydlení Pro sociální účely Ostatní
výstavba 21% 12% (§ 49 zákona o DPH) 21%
opravy, udržování, technické zhodnocení 12% 12% (§ 48 zákona o DPH) 21%
převod (prodej) 21% 12% (§ 49 zákona o DPH) 21%

 

Stavební zákon

 

§ 13 - Základní pojmy stavebního řádu

V tomto zákoně se dále rozumí

b) bytovým domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy slouží bydlení,

c) rodinným domem stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy slouží bydlení, a která má nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, nebo třetí nadzemní podlaží ustoupené od vnějšího líce obvodové stěny budovy orientované k uliční čáře alespoň o 2 metry,

 

Zákon o DPH

 

§ 48 - Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení

(1) Snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě, pokud se jedná o stavbu pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení.

(2) Stavbou pro bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí

 • a) stavba bytového domu podle stavebního zákona,
 • b) stavba rodinného domu podle stavebního zákona,
 • c) stavba, která
           1. slouží k využití stavby bytového domu nebo stavby rodinného domu a
           2. je zřízena na pozemku, který tvoří funkční celek s touto stavbou bytového domu nebo rodinného domu,
 • d) obytný prostor,
 • e) místnost užívaná spolu s obytným prostorem podle písmene d), která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí.


(3) Pozemkem, který tvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí, se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí pozemek, který slouží k provozu stavby pevně spojené se zemí nebo plní její funkce nebo který je využíván spolu s takovou stavbou. Touto stavbou není inženýrská síť ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku.

(4) Obytným prostorem se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí byt nebo jiný soubor místností, popřípadě jedna obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny.


(5) Stavbami pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí

 • a) stavba bytového domu podle stavebního zákona, v němž není obytný prostor s podlahovou plochou přesahující 120 m2,
 • b) stavba rodinného domu podle stavebního zákona, jehož podlahová plocha nepřesahuje 350 m2,
 • c) obytný prostor pro sociální bydlení,
 • d) ubytovací zařízení pro ubytování příslušníků bezpečnostních sborů podle zákona upravujícího služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů nebo pro ubytování státních zaměstnanců,
 • e) stavba určená pro použití zařízením sociálních služeb poskytující pobytové služby podle zákona o sociálních službách,
 • f) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, jakož i střediska výchovné péče, podle zákona upravujícího výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovnou péči ve školských zařízeních,
 • g) internáty škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením podle právních předpisů upravujících školská výchovná a ubytovací zařízení a školská účelová zařízení,
 • h) dětské domovy pro děti do 3 let věku,
 • i) zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a zařízení pro výkon pěstounské péče poskytující péči podle zákona upravujícího sociálně-právní ochranu dětí,
 • j) speciální lůžková zařízení hospicového typu,
 • k) domovy péče o válečné veterány,
 • l) jiná stavba, která
      1. slouží k využití staveb uvedených v písmenech a), b) a d) až k) a
      2. je zřízena na pozemku, který tvoří s těmito stavbami funkční celek.
   

(6) Obytným prostorem pro sociální bydlení se pro účely daně z přidané hodnoty rozumí

 • a) obytný prostor, jehož podlahová plocha nepřesahuje 120 m2,
 • b) místnost užívaná spolu s obytným prostorem podle písmene a), která se nachází ve stejné stavbě pevně spojené se zemí.

 

§ 49 - Sazba daně u výstavby nebo dodání stavby pro sociální bydlení


(1) Snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby, která je stavbou pro sociální bydlení.

(2) Snížená sazba daně se uplatní také při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se stavba nebo prostor mění na stavbu pro sociální bydlení.

(3) Snížená sazba daně se uplatní u dodání
 • a) stavby pro sociální bydlení,
 • b) pozemku, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení,
 • c) práva stavby, jehož součástí není jiná stavba než stavba pro sociální bydlení, nebo
 • d) jednotky, která nezahrnuje jiný prostor než obytný prostor pro sociální bydlení.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference