Přeprava osob

 

Dle zákona o DPH, § 10a, je místo plnění ve státě, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje.

 

Mezinárodní přeprava osob je na území ČR osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně dle § 70 ZDPH.

 

Tuzemská přeprava osob

Místem plnění při poskytnutí služby přepravy osob je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje. Při přepravě osob z jednoho místa na území ČR do druhého místa na území ČR podléhá české dani z přidané hodnoty. Není tedy rozhodující, kdo přepravu osob poskytuje ani komu jí poskytuje.

Pro určení správné sazby daně je nutno rozlišit, zda se jedná o

  • hromadnou přepravu
  • ostatní přepravu

 

Hromadná přeprava

Hromadná přeprava osob v tuzemsku podléhá druhé snížené sazbě daně (od 1.2.2019)

Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky


Pravidelná doprava, tj. pozemní/vodní/letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel. Pravidelnost dopravy je dána pevným jízdním řádem, předem určenými zastávkami nebo stanicemi s možností nástupu a výstupu a s přesně stanovenou cenou za přepravní úsek (např. městská hromadná doprava, linková autobusová doprava osob apod.).

 

Ostatní přeprava

Ostatní přeprava např (taxi) podléhá základní sazbě.

 

Zákon o DPH

§ 70

Přeprava osob a jejich zavazadel mezi jednotlivými členskými státy a dále mezi členskými státy a třetími zeměmi, včetně služeb přímo souvisejících s touto přepravou, je v tuzemsku osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně.

Za služby přímo související s touto přepravou osob se považují zejména služby zajištění přepravy osob jménem a na účet jiné osoby, prodej přepravních dokladů, vystavení dokladů, vytvoření rezervace a její změna a výměna přepravních dokladů.

Tato přeprava je osvobozena, i když je prováděna osobami, které jsou registrovány k dani v jiném členském státě, nebo zahraniční osobou povinnou k dani.

Zpáteční přeprava se považuje za samostatnou přepravu.

 

Mezinárodní přeprava osob

Při mezinárodní přepravě je důležitá skutečnost, že osvobození od daně platí pouze na území ČR.

V některých státech EU (např. Německo, Rakousko) toto osvobození neplatí a přeprava podléhá zdanění.

Proto je nutné vyčíslit počet ujetých km dle jednotlivých států.

 

V případě, že je přeprava osob uskutečněna na území některého ze států, kde přeprava osob není osvobozena od daně, vzniká poskytovateli služby, povinnost se v tomto státě registrovat, přiznat (poměrně dle počtu ujetých kilometrů) a zaplatit v tomto konkrétním členském státě daň na určený finanční úřad. V tom případě budete vždy postupovat podle tamějších vnitrostátních přepisů.

Daňový doklad vystavíte bez DPH a uvedete celkovou hodnotu přepravy v daňovém přiznání na řádek 26.

Skutečnost, že se do daňového přiznání uvádí i část služby, která není předmětem české DPH (přeprava uskutečněná na území jiných členských států), vyplývá jednak z pokynů k vyplnění daňového přiznání k DPH a dále z dikce § 24a ZDPH.

Přeprava osob, ať už je uskutečněna kdekoliv, se neuvádí do souhrnného hlášení, jelikož jde o službu s jiným než základním určením místa plnění.

Protože je přeprava osob v rámci EU osvobozena s nárokem na odpočet (resp. část plnění není tuzemským plněním), DPH na výstupu neuplatňujete, a potom tedy Váš odběratel nemá nárok na odpočet a tuto transakci nebude v daňovém přiznání k DPH uvádět.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference