Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Při plnění smluv nebo zákonných povinností souhlas se zpracováním osobních ůdajů nepotřebujeme.

 

Zpracování osobních údajů je v souladu se zákonem, pokud je splněna jedna z následujícíh podmínek:

  • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy – výslovný souhlas nemusí být v této smlouvě uváděn, jelikož osobní údaje jsou nezbytné pro splnění smluvní povinnosti.
  • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti – zaměstnavatel ze zákona zpracovává a shromažďuje určité osobní údaje pro vedení mzdové a personální agendy. Zde se souhlas zaměstnance nevyžaduje. Zaměstnavatel údaje zpracovává po určité období a v určitém zákonem daném rozsahu.
  • Ke zpracování získal správce souhlas – souhlas musí být jednoznačně specifikován a prokazatelně doložen po celou dobu zpracování. Například zpracování údajů o rodinných příslušnících pro účely poskytování zaměstnaneckých benefitů, monitorování zaměstnanců, použití fotografií pro identifikační karty apod.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů

 

Souhlas fyzické osoby, jejíž osobní údaje hodlá správce zpracovávat, je klíčovým institutem evropského modelu ochrany osobních údajů od samých počátků, nelze jej však uplatňovat tam, kde platí jiné právní tituly zpracování (s nimiž nelze souhlas zaměňovat), např.

  • sjednávání a plnění smluv,
  • plnění povinností či ochrana práv 
  • právem chráněných zájmů.

V obecném nařízení je udělení souhlasu subjektu údajů se zpracováním pro jeden či více konkrétních účelů jednou ze šesti právních podmínek zákonnosti zpracování (jeho právním základem) a nařízení výslovně upravuje podmínky jeho získání.

 

Ve srovnání se současným stavem v České republice přináší obecné nařízení formální změnu v tom, že souhlas je rovnocenný pěti dalším právním důvodům/titulům, zatímco dnes je alespoň dle textu zákona důvodem/titulem základním a všechny ostatní jsou formálně zakotveny jako výjimky, na něž se zpravidla hledí tak, že mají být vykládány co nejúžeji.

Optické srovnání významu uznávaných právních důvodů neznamená snížení váhy souhlasu dotčeného subjektu údajů; jedním ze základních projevů toho je, že souhlas se zpracováním se skutečně uplatní jen tam, kde mohou být naplněny jeho základní znaky:

  • svobodnost
  • informovanost

Souhlas může subjekt údajů kdykoli odvolat.

 

Případné paušální získávání souhlasu subjektu údajů pro veškerá zpracování, která správce bude provádět k různým účelům, by tak bylo v rozporu hned s několika ustanoveními obecného nařízení - počínaje povinností shromažďovat osobní údaje pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, přes zásadu transparentnosti vůči subjektu údajů a konče svobodností souhlasu ve vztahu k smluvním vztahům správce a subjektu údajů.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference