Uskutečněná plnění v kontrolním hlášení

 

 

A.1. Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a

Plátce - poskytovatel uvede  údaje za každé jednotlivé zdanitelné plnění uskutečněné v režimu přenesení daňové povinnosti.

Souhrn odpovídá řádku 25 daňového přiznání k DPH.

Uvádí se:

 • DIČ odběratele
 • Evidenční číslo dokladu
 • DUZP
 • Základ daně (bez rozlišení sazeb)
 • Kód předmětu plnění

 

Kódy předmětu plnění:

 • 1 - dodání zlata
 • 3 - dodání nemovité věci
 • 4 - poskytnutí stavebních nebo montážních prací
 • 5 - zboží uvedené v příloze č. 5 zákona o DPH
 • 11 - převod povolenek na emise skleníkových plynů
 • 12 - obiloviny a technické plodiny
 • 13 - kovy, včetně drahých kovů
 • 14 - mobilní telefony
 • 15 - integrované obvody a desky plošných spojů
 • 16 - přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat (např. tablety, laptopy)
 • 17 - videoherní konzole
 • 18 - převod záruky původu podle zákona upravujícího podporované zdroje energie
 • 19 - dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
 • 20 - dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi

 

A.2. Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je příjemce povinen přiznat daň

Vyplní plátce, který:

 • pořizuje zboží z jiného členského státu (řádky 3, 4, 9 daňového přiznání)
 • přijal službu od osoby registrované k dani v jiném členském státě (řádky 5, 6, 12, 13)

Uvádí se:

 • VAT ID (DIČ dodavatele)
 • Evidenční číslo dokladu
 • Datum povinnosti přiznat daň (dále jen DPPD)
 • Základ daně 1 (základní sazba)
 • Daň 1 (základní sazba)
 • Základ daně 2 (první snížená sazba daně)
 • Daň 2 (první snížená sazba daně)
 • Základ daně 3 (druhá snížená sazba daně)
 • Daň 3 (druhá snížená sazba daně)

 

A.3. Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato

Vyplní plátce, který ve zvláštním režimu pro investiční zlato uskutečnil dodání investičního zlata osvobozené od daně, u kterého má nárok na odpočet daně (řádek 26).

Uvádí se:

 • DIČ odběratele nebo název odběratele s datem narození a místem pobytu/sídlem (pokud nemá odběratel DIČ)
 • Evidenční číslo dokladu
 • Datum uskutečnění osvobozeného plnění (DUP)
 • Hodnota osvobozeného plnění

 

A.4. Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň s hodnotou nad 10 000,- Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 bez ohledu na limit

Vyplní plátce, který uskutučňuje zdanitelné plnění (nebo přijimá úplatu k) dodání zboží či poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku (řádek 1, 2), kde součet hodnot všech plnění nebo přijatých úplat vykazovaných na daňovém dokladu přesahuje hodnotu 10 000,- Kč včetně daně, a to včetně zvláštních režimů pro cestovní službu a pro použité zboží.

Jedná se o dodání zboží a poskytnutí služby v tuzemsku pro:

 • plátce
 • osoby povinné k dani - neplátce
 • pro právnické osoby nepovinné k dani

Údaje o zdanitelných plnění pro fyzické osoby nepovinné k dani se v této části vykazovat nebudou.

U splátkového a platebního kalendáře se pro splnění limitu uvažuje součet všech jednotlivých plnění na dokladu uvedených. Jednotlivá plnění tedy nemusejí svojí hodnotou splňovat limit, ale protože jsou na dokladu, který v celkovém součtu limit překročí, vykazují se v oddíle A.4.

Dále se zde vyplňují provedené opravy výše daně podle § 44 bez ohledu na jejich limit. Jedná se o opravu výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Neuvádí se základ daně, pouze daň, a v posledním sloupci se zaškrtne křízek.

Uvádí se:

 • DIČ odběretele - uvádí se DIČ pro účely DPH, u neplátců nebo právnických osob nepovinných k dani DIČ podle daňového řádu; v případě, kdy odběratel nesdělí své DIČ a má se za to, že vystupuje jako fyzická osoba nepovinná k dani, uvede se plnění do části A5 kontrolního hlášení
 • Evidenční číslo dokladu
 • DPPD
 • Kód režimu plnění
 • Označení, zda se jedná o opravu daně dle § 44
 • Základ daně 1 (základní sazba)
 • Daň 1 (základní sazbaú
 • Základ daně 2 (první snížená sazba daně)
 • Daň 2 (první snížená sazba daně)
 • Základ daně 3 (druhá snížená sazba daně)
 • Daň 3 (druhá snížená sazba daně)

 

Kódy režimu plnění:

 • 0 - běžné plnění
 • 1 - zvláštní režim pro cestovní službu
 • 2 - zvláštní režim pro použité zboží

 

A.5. Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň s hodnotou do 10 000,- Kč včetně daně

Vyplní se souhrn základů daně a daně z uskutečněných zdanitelných plnění (nebo přijatých úplat k) dodání zboží či poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. Jedná se o plnění, na které plátce vystavil daňové doklady a zjednodušené daňové doklady a jde o:

 • plnění pro osoby povinné k dani a právnické osoby nepovinné k dani s hodnotou do 10 000,- Kč včetně daně
 • plnění pro osoby nepovinné k dani neusazené v tuzemsku (bez ohledu na limit)
 • plnění, na které plátce není povinen vystavit daňový doklad (tj. fyzické osobě nepovinné k dani)
 • plnění, na které plátce vystavil doklad o použití
 • hodnotu přirážky u plnění uskutečněných ve zvláštních režimech, které se neuvádí v oddíle A.4.
 • opravy zde uvedených plnění s hodnotou do 10 000,- Kč

 

Uvádí se:

 • Základ daně 1 (základní sazba)
 • Daň 1 (základní sazba)
 • Základ daně 2 (první snížená sazba daně)
 • Daň 2 (první snížená sazba daně)
 • Základ daně 3 (druhá snížená sazba daně)
 • Daň 3 (druhá snížená sazba daně)

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference