Nadační fond

 

Osvobození od daně darovací

Dle zákona o dani darovací, § 20, odst.4, je od daně darovací osvobozeno bezúplatné nabytí majetku nadačním fondem se sídlem v tuzemsku nebo na území jiného evropského státu, je-li

  • bezúplatně nabytý majetek nadačním fondem, pokud se jedná o majetek, který je určen na dosahování obecně prospěšných cílů nadací a nadačních fondů,
  • bezúplatně nabytý majetek poskytnutý nadačním fondem, pokud se jedná o majetek poskytnutý v souladu s jejich účelem a podmínkami stanovenými v nadační listině nebo statutu.

I když je nadační fond osvobozen od daně darovací, musí podat daňové přiznání.

 

Termín pro podání přiznání

Dle zákona o dani darovací, § 21, odst.1, písmeno d), je termín pro podání přiznání 30 dnů od konce příslušného kalendářního roku.

Podání se tedy podává za celý kalendářní rok do 30. ledna následujícího roku.

 

Přiznání

Přiznání se podává na tiskopise Přiznání k dani darovací při nabytí majetku osvobozeného od daně (jedná se o jiný tiskopis než standardní).

 

Dle poučení k přiznání se řádky přiznání vyplňují následovně:

Řádek 46: Údaje o dárci

- u fyzických osob uveďte příjmení, jméno a adresu místa pobytu

- u právnických osob uveďte Název právnické osoby a sídlo právnické osoby

 

Řádek 47: Popis majetku

- uveďte stručnou specifi kaci majetku (např. "zdravotnické potřeby a zařízení, učební pomůcky, osobní automobil, rodinný domek, peněžní prostředky v české nebo cizí měně" apod.), který je předmětem nabytí.

 

Řádek 48: Cena v Kč

- u jednotlivých položek uveďte cenu

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference