Přechod na paušální výdaje

 

Přechod mezi způsobem uplatňování výdajů viz § 23 odst. 8 písm. b) odst. 3 a § 25 odst. 1 písm. zd) zákona o daních z příjmů.

 

 

Jestliže jsme předešlý rok uplatňovali výdaje podle skutečnosti a nyní chceme výdaje paušálem, musíme upravit rozdíl mezi příjmy a výdaji předešlého roku.

 

Pokud jsme již podali za předešlý rok daňové přiznání, tak musíme podat přiznání dodatečné.

V tabulce E daňového přiznání upravíme základ daně o závazky, pohledávky, zásoby a rezervy vykázané k 31. 12. předešlého roku.

 

Přechod na paušál z účetnictví

Daňová úprava podle § 23 odst. 8 se promítne do výsledku hospodaření.

OSVČ je povinna tuto úpravu zohlednit pro účely stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění. V případě podání dodatečného daňového přiznání za předchozí rok je OSVČ povinna podat opravný přehled podle § 24 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb. Případný dluh doplatí do 30 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla. V takovém případě nebude penalizována.

 

Přechod na paušál z daňové evidence

Daňovou úpravu podle § 23 odst. 8 nelze považovat za příjem ani výdaj ze samostatné výdělečné činnosti – jde o úpravu rozdílu mezi příjmy a výdaji.

 

V době, kdy se úprava projeví pro daňové účely (např. při dodaňování pohledávek), nebude OSVČ promítat úpravy pro účely stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění. Do vyměřovacího základu se promítnou až v době, kdy dojde ke skutečnému plnění (příjmy při úhradě pohledávek, prodeji zboží, výdaje z úhrady závazků). Při podání dodatečného daňového přiznání nemusí tato OSVČ podávat opravný přehled.

 

Úprava základu daně

Při přechodu na paušální výdaje se zvýší základ daně předchozího roku:

  • základ daně se zvýší o hodnotu pohledávek
  • základ daně se zvýší o stav zásob
  • základ daně se zvýší o zůstatky vytvořených rezerv.
  • základ daně se sníží o závazky

Pokud dojde k úhradě pohledávek v dalším roce, tak se příjem již podruhé nezdaňuje.

 

Tento postup má logiku v tom, že v roce, kdy jste vedli daňovou evidenci jste například uplatnili výdaje, ale příjmy nikoliv (máte pouze pohledávku). V roce kdy vedete paušální výdaje by jste zaplacením pohledávky uplatnili příjem a k tomuto příjmu výdaje stanovené procentem. V této situaci by jste výdaje uplatnili dvakrát.

 

Finanční leasing

Dle § 24 odst.4 písm. c) zákona o daních z příjmů jsou splátky finančního leasingu daňově uznatelné tehdy pokud po jeho skončení dojde k zařazení předmětu leasingu do obchodního majetku.

Pokud ale vedete paušální výdaje, žádný obchodní majetek nemáte.

V roce ukončení leasingu musíte zvýšit základ daně o všechny leasingové splátky, které byly do té doby uplatněny jako daňově účinný výdaj (za roky kdy jste vedli účetnictví nebo daňovou evidenci). V tomto případě se zvyšuje základ daně roku, kdy k nesplnění podmínky došlo a nepodávají se dodatečná daňová přiznání.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference