Promlčení sociálního pojištění


Promlčecí lhůta je upravena v § 18 zákona o pojistném na sociální zabezpečení (č. 589/1992 Sb.) a je stanovena na 10 let.

  • Právo předepsat dlužné pojistné se promlčuje za deset let ode dne splatnosti. Byl-li proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl.
  • Právo vymáhat pojistné se promlčuje ve lhůtě deseti let od právní moci platebního výměru, jímž bylo vyměřeno. Promlčecí doba neběží po dobu řízení u soudu

 

Co znamená promlčení

V případě promlčení promlčené právo ze zákona nezaniká, ale při vznešení námitky promlčení se ho nelze domáhat soudní cestou. 

Proto je nutné, aby promlčení namítl plátce pojistného.

Když při kontrole uplatňují zdravotní pojišťovny nebo OSSZ staré pohledávky, tak je nutné namítnout promlčení. Promlčené pojistné není potřeba uhradit.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference