Přemístění zboží

 

Přemístěním zboží se rozumí přemístění zboží v rámci EU, kdy nedochází ke změně vlastníka daného zboží.

Typicky se jedná např. o přemístění našeho zboží do našeho skladu umístěného v jiném členském státě.

 

Co je přemístěním zboží

§ 4 odst. zákona o DPH:

(5) Přemístěním zboží se pro účely tohoto zákona rozumí odeslání nebo přeprava zboží, které je součástí obchodního majetku osoby povinné k dani, mezi členskými státy do členského státu, do něhož je zboží odesláno nebo přepraveno pro účely uskutečňování ekonomické činnosti této osoby, pokud je toto zboží odesláno nebo přepraveno touto osobou nebo jí zmocněnou třetí osobou.

(6) Za přemístění zboží se pro účely tohoto zákona nepovažuje odeslání nebo přeprava zboží pro účely

  • a) prodeje zboží na dálku do členského státu ukončení odeslání nebo přepravy zboží,
  • b) dodání zboží s instalací nebo montáží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží,
  • c) dodání zboží na palubě lodi, letadla nebo vlaku během přepravy osob uskutečněné na území Evropské unie,
  • d) dodání zboží soustavami nebo sítěmi,
  • e) uskutečnění plnění osvobozeného od daně podle § 64, 66 nebo 68, nebo obdobně osvobozeného od daně podle právního předpisu členského státu zahájení odeslání nebo přepravy zboží,
  • f) poskytnutí služby pro osobu povinnou k dani, zahrnující práce na zboží fyzicky uskutečněné v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží za podmínky, že zboží po provedení prací je vráceno zpět osobě povinné k dani do členského státu, ze kterého bylo zboží původně odesláno nebo přepraveno,
  • g) přechodného užití zboží v členském státě ukončení odeslání nebo přepravy zboží pro účely poskytnutí služby osobou povinnou k dani, nebo
  • h) přechodného užití zboží na dobu nepřekračující 24 měsíců na území členského státu, ve kterém by se na dovoz stejného zboží ze třetí země pro přechodné užití vztahoval celní režim dočasného použití s úplným osvobozením od cla.

(7) Nejde-li nadále o odeslání nebo přepravu zboží pro účely, pro které se odeslání nebo přeprava zboží nepovažují podle odstavce 6 za přemístění zboží, považují se takové odeslání nebo přeprava zboží za přemístění zboží. V takovém případě se má za to, že přemístění zboží nastává v okamžiku, kdy dotčená podmínka přestane být plněna.

 

Přemístění zboží je dodáním zboží

Přemístění zboží plátcem z tuzemska do jiného členského státu se podle § 13 odst.6 zákona o DPH považuje za dodání zboží za úplatu.

§ 13 - Dodání zboží:

(6) Za dodání zboží za úplatu se pro účely tohoto zákona považuje také přemístění zboží plátcem z tuzemska do jiného členského státu.

Přemístění zboží je osvobozeno od DPH

§ 64 -Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu:

(4) Dodání zboží za úplatu, které je přemístěním zboží plátcem z tuzemska do jiného členského státu, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud by takové dodání zboží bylo osvobozeno od daně podle odstavců 1 až 3 v případě, že by se uskutečnilo pro jinou osobu registrovanou k dani v jiném členském státě.

 

Přemístění zboží z jiného členského státu do tuzemska

Přemístění zboží z jiného členského státu do tuzemska se považuje za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu.

§ 16 - Pořízení zboží z jiného členského státu:

(3) Za pořízení zboží z jiného členského státu za úplatu se pro účely tohoto zákona považuje

  • a) přemístění zboží z jiného členského státu do tuzemska plátcem nebo identifikovanou osobou,
  • b) přemístění zboží osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, která nemá sídlo v tuzemsku, nebo zahraniční osobou z jiného členského státu do tuzemska,

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference