Nemovitý majetek

 

Nemovité věci definuje § 498 zákona jako pozemky a podzemní stavby, které mají svůj určený účel a jejich součástí jsou i další práva, která přiznává zákon.

Nemovitým majetkem jsou i věcná práva k hmotné nemovité věci, jako je v § 1242 právo stavby, a další práva, která za nemovitou věc prohlásí zákon.

Obecně lze řící, že nemovitost je vše, co se nedá přemístit.

 

Mezi nemovitý pmajetek patří např.:

  • stavba
  • pozemek

 

Součástí pozemku je i stavba

Dle § 486 a § 506 až 509 nového očanského zákoníku jsou součástí pozemku takové věci, které nelze přenést z místa na místo bez porušení jejich podstaty.

To jsou především stavby spojené s pozemkem pevným základem s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Součástí pozemku je i rostlinstvo na něm vzešlé.

 

Pozemek jako zboží

Dle účetních předpisů jsou pozemky dlouhodobým hmotným majetkem, pokud nejsou zbožím (viz § 7  a § 9 vyhlášky 500/2002 Sb.)

Zbožím jsou pozemky u účetních jednotek, které mají v předmětu činnosti nákup a prodej nemovitých věcí, pozemky nakupují za účelem jejich prodeje a samy je nepoužívají, nepronajímají a neprovádí na nich technické zhodnocení.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference