Paušální daň

 

Od roku 2021 mohou OSVČ přejít na paušální daň.

V jedné pevně stanovené částce zaplatí daň z příjmu, zdravotní i sociální pojištění.

 

Podmínky pro uplatnění

Poplatníkem v paušálním režimu je od prvního dne rozhodného zdaňovacího období poplatník daně z příjmů fyzických osob, který

  • je osobou samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění a podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, na kterou se vztahují právní předpisy upravující tato pojištění a která není vyňata z povinnosti platit pojistné na veřejné zdravotní pojištění z důvodu dlouhodobého pobytu v cizině,
  • není plátcem DPH a nemá registrační povinnost k této dani, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby,
  • není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
  • není dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení,
  • ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím rozhodnému zdaňovacímu období neměl příjmy ze samostatné činnosti převyšující 1 000 000 Kč, s výjimkou příjmů osvobozených od daně, příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů, ze kterých je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
  • k prvnímu dni rozhodného zdaňovacího období nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně,
  • podá správci daně oznámení o vstupu do paušálního režimu a nejpozději v poslední den lhůty pro podání oznámení o vstupu do paušálního režimu učiní oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákonů upravujících organizaci a provádění sociálního zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění; tato lhůta je zachována, je-li nejpozději v poslední den této lhůty učiněno podání obsahující údaje požadované v příslušném oznámení správci daně společně s oznámením o vstupu do paušálního režimu nebo živnostenskému úřadu společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi (u již podnikajících osob se předpokládá, že povinnosti ve vztahu k orgánům sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění splnily při zahájení samostatné výdělečné činnosti).

 

Přihlásit se k paušální dani musí do 11. ledna 2021. Pak až za rok. 

Na webu finanční správy je dostupný formulář pro přihlášení k paušální dani.

Bližší informace naleznete zde.

 

Výše paušální daně

Paušální daň je složena z:

  • z minimálního odvodu na zdravotní pojištění
  • z minimální zálohy na sociální pojištění navýšené o 15 procent
  • z daně z příjmu ve výši sto korun měsíčně

Jde o pevnou měsíční částku, která se každý rok mění.

Živnostník ted kromě této da%ne neplatí žádné další odvody.

Rok Paušální daň měsíční Paušální daň roční
2022 5.994 71.928
2021 5.469 65.628

 

Přiznání a přehledy na ZP a ČSSZ

Při splnění všech zákonných podmínek není nutno podávat daňové přiznání a pojistné přehledy.

 

Splatnost daně

Každá záloha na paušální daň musí být podle ministerstva zaplacena vždy nejpozději do 20. dne daného kalendářního měsíce.

Výjimkou je lednová záloha v roce 2021, která bude splatná do 22. února 2021.

"Paušální daň je možné si i předplatit na několik měsíců nebo na celý rok dopředu. Postupně se pak bude zaplacená částka započítávat na zálohy za jednotlivé měsíce," doplňuje Weiss.

 

Přechod na paušální daň

Při přechodu na paušální daň je nutné  provést dle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů úpravy rozdílu mezi příjmy a výdaji / výsledku hospodaření při přechodu ze zdaňovacího období, ve kterém daň poplatníka není rovna paušální dani, do zdaňovacího období, za které je jeho daň rovna paušální dani, a rovněž při přechodu ze zdaňovacího období, za které je daň poplatníka rovna paušální dani, do zdaňovacího období, ve kterém poplatník vede účetnictví nebo uplatňuje výdaje procentem z příjmů.

 

Vedení evidencí

V souvislosti s paušálním režimem nevyplývá přímo ze zákona o daních z příjmů poplatníkovi povinnost vést jakékoliv konkrétní evidence.

Vzhledem k tomu, že však může dojít např. k situaci, že poplatník bude povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (např. proto, že daň poplatníka nebude rovna paušální dani, neboť jeho příjmy ze samostatné činnosti převýšily 1 000 000 Kč nebo poplatník obdržel příjmy ze závislé činnosti, stal se plátcem DPH nebo společníkem v.o.s.), je třeba vést evidence potřebné pro správné stanovení daně v rámci daňového přiznání (lze navázat na evidence, které byly poplatníkem doposud vedeny). Rovněž je poplatník povinen doložit správnost úprav prováděných dle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů při přechodu ze zdaňovacího období, ve kterém daň poplatníka není rovna paušální dani, do zdaňovacího období, za které je jeho daň rovna paušální dani, a naopak.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference