Home office

 

Zákoník práce definuje home office jako práci na dálku.

Práce na dálku je výkon práce z jiného místa dohodnutého se zaměstnavatelem, než je pracoviště zaměstnavatele

Dle našeho názoru o práci na dálku nejde, pokud je v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce uvedeno např. Česká republika nebo Brno...

V tom případě je standardní pracoviště kdekoliv v ČR (respektivě v Brně).

Aby zaměstnanec mohl pracovat na dálku, byť jen jednorázově, musí nově uzavřít se zaměstnavatelem písemnou dohodu. A to nejpozději do 1. listopadu 2023. „S novými zaměstnanci, kteří teprve nastoupí, je třeba takovou dohodu uzavřít, než začnou práci na dálku vykonávat

Zdroj: https://www.penize.cz/pracovni-pomer/445943-nova-pravidla-pro-home-office-dohody-i-vypovedi-zmeny-v-zakoniku-prace-jsou-tu

Aby zaměstnanec mohl pracovat na dálku, byť jen jednorázově, musí nově uzavřít se zaměstnavatelem písemnou dohodu. A to nejpozději do 1. listopadu 2023. „S novými zaměstnanci, kteří teprve nastoupí, je třeba takovou dohodu uzavřít, než začnou práci na dálku vykonávat

Zdroj: https://www.penize.cz/pracovni-pomer/445943-nova-pravidla-pro-home-office-dohody-i-vypovedi-zmeny-v-zakoniku-prace-jsou-tu

Aby zaměstnanec mohl pracovat na dálku, byť jen jednorázově, musí nově uzavřít se zaměstnavatelem písemnou dohodu. A to nejpozději do 1. listopadu 2023. „S novými zaměstnanci, kteří teprve nastoupí, je třeba takovou dohodu uzavřít, než začnou práci na dálku vykonávat

Zdroj: https://www.penize.cz/pracovni-pomer/445943-nova-pravidla-pro-home-office-dohody-i-vypovedi-zmeny-v-zakoniku-prace-jsou-tu

 

Písemná dohoda

Dle § 317 zákoníku práce je nutno ohledně home office uzavřít písemnou dohodu.

 

Náklady při práci home office

Novela také upravuje náhradu nákladů, které zaměstnanec při takzvaném home office má. Například musí víc topit a svítit, než kdyby byl na pracovišti.

Náhradu může zaměstnavatel vyřešit třemi způsoby:  6

 • Úhradou prokázaných skutečných nákladů.
 • Poskytováním paušálu, který stanoví vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí. Ta nyní počítá se sazbou 4,60 korun za hodinu práce z domova, přičemž tato platba bude z daňového pohledu podobná jako cestovní náhrada, tedy bude osvobozená od daně a pojistného. 
 • Dohodou se zaměstnancem, že žádnou náhradu nákladů nechce.

Zdroj: https://www.penize.cz/pracovni-pomer/445943-nova-pravidla-pro-home-office-dohody-i-vypovedi-zmeny-v-zakoniku-prace-jsou-tu

Od 1.ledna 2024 zaměstnavateli vzniká povinnost na náhradu nákladů, které zaměstnanec při takzvaném home office má.

Zaměstnanec sice musí víc topit a svítit, než kdyby byl na pracovišti, ale zase nemusí utrácet za cestovné, což ale nikoho nezajímá.

Náhradu může zaměstnavatel vyřešit třemi způsoby: 

 • Úhradou prokázaných skutečných nákladů.
 • Poskytováním paušálu, který stanoví vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí.
 • Dohodou se zaměstnancem, že žádnou náhradu nákladů nechce.

Paušální náhrada je z daňového pohledu podobná jako cestovní náhrada, tedy osvobozená od daně a pojistného (viz § 6, odst.7 písmeno e) zákona o daních z příjmů).

 

Žádost zaměstnance

Požádá-li těhotná žena nebo zaměstnanec pečující o mladší dítě než 9 let, o homme office a zaměstnavetel mu nevyhoví, musí zaměstnavatel to písemně odůvodnit

 

Zákoník práce


§ 190a - Náhrady nákladů při práci na dálku

(1) Náhrady nákladů spojených s výkonem práce z jiného místa dohodnutého se zaměstnavatelem, než je pracoviště zaměstnavatele podle § 317 (dále jen „práce na dálku“), tvoří

 • a) náhrady nákladů, které zaměstnanci vznikly v souvislosti s výkonem práce na dálku, jež zaměstnanec zaměstnavateli prokázal, nebo
 • b) paušální částka náhrady nákladů vymezených v odstavci 3;

ustanovení § 190 tím není dotčeno.


(2) Zaměstnavatel se zaměstnancem si mohou předem písemně sjednat, že náhrady nákladů v souvislosti s výkonem práce na dálku nebo jejich část zaměstnanci nepřísluší.

(3) Bylo-li to písemně sjednáno nebo vnitřním předpisem stanoveno, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci za každou započatou hodinu práce na dálku paušální částku. Paušální částka se stanoví podle údaje zveřejněného Českým statistickým úřadem o spotřebě domácností upraveného pro model práce na dálku, a to za jednu dospělou osobu v průměrné domácnosti v České republice za 1 hodinu.

(4) Paušální částka podle odstavce 1 písm. b) se poskytuje za započatou hodinu práce a její výši stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou na základě údaje podle odstavce 3

 • a) v pravidelném termínu od 1. ledna kalendářního roku,
 • b) v mimořádném termínu, dojde-li ke zvýšení nebo snížení hodnoty údaje podle odstavce 3 nejméně o 20 % v porovnání s paušální částkou naposledy stanovenou vyhláškou;

paušální částka se zaokrouhluje na desetihaléře směrem nahoru.


(5) Zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3, může být poskytována paušální částka vyšší. Paušální částka je splatná nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vzniklo právo.

(6) Je-li zaměstnanci poskytována paušální částka, platí, že zahrnuje náhradu veškerých nákladů, které zaměstnanci při výkonu práce na dálku vznikly.

(7) Zaměstnanci, který pro zaměstnavatele koná práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, je možné poskytovat náhrady nákladů při výkonu práce na dálku, jestliže s ním zaměstnavatel toto právo sjednal.

 

§ 241a

Požádá-li

 • a) těhotná zaměstnankyně,
 • b) zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 9 let, nebo
 • c) zaměstnankyně nebo zaměstnanec, kteří převážně sami dlouhodobě pečují o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost)77a),


zaměstnavatele písemně o výkon práce na dálku podle § 317 a zaměstnavatel této žádosti nevyhoví, je povinen to písemně odůvodnit

 

§ 317 - Práce na dálku

(1) Výkon práce na dálku je možný jen na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, není-li v odstavci 3 stanoveno jinak.

(2) Závazek z dohody o práci na dálku lze rozvázat dohodou zaměstnavatele se zaměstnancem ke sjednanému dni nebo jej lze vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně; dohoda i výpověď musí být písemná. Zaměstnavatel se zaměstnancem mohou v dohodě o práci na dálku sjednat odlišnou délku výpovědní doby; výpovědní doba musí být stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance. Zaměstnavatel se zaměstnancem mohou v dohodě o práci na dálku sjednat, že závazek z této dohody nemůže ani jedna ze smluvních stran vypovědět.

(3) Zaměstnavatel je oprávněn zaměstnanci práci na dálku písemně nařídit jen v případě, že tak stanoví opatření orgánu veřejné moci podle jiného zákona119), a to na nezbytně nutnou dobu, pokud to povaha vykonávané práce umožňuje a za podmínky, že místo výkonu práce na dálku bude pro výkon práce způsobilé. Zaměstnanec je povinen na výzvu zaměstnavatele bez zbytečného odkladu písemně určit místo, na které mu zaměstnavatel práci na dálku může nařídit, nebo sdělit, že nemá k dispozici žádné místo způsobilé k výkonu práce na dálku.

(4) Dohodne-li se zaměstnanec se zaměstnavatelem, že pro něj bude konat práci na dálku v pracovní době, kterou si za sjednaných podmínek sám rozvrhuje, platí, že

 • a) se úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nepoužije; délka směny však nesmí přesáhnout 12 hodin,
 • b) při jiných důležitých osobních překážkách v práci zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy nebo platu, nestanoví-li prováděcí právní předpis podle § 199 odst. 2 jinak,
 • c) se pro účely poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny z dohody podle § 192 a 194 a čerpání dovolené uplatní stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tyto účely povinen předem určit.

 

Zákon o daních z příjmů

§ 6

(7) Za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně, kromě příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 odst. 4, dále nejsou

e) povinná plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce stanovená právním předpisem; je-li plnění poskytováno v podobě paušální částky na náhradu nákladů spojených s výkonem práce z jiného místa dohodnutého se zaměstnavatelem, než je pracoviště zaměstnavatele, nepovažuje se za příjem a není předmětem daně do výše paušální částky, kterou lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference