Úprava odpočtu daně u hmotného majetku

 

Úprava odpočtu daně se dělá u hlouhodobého majetku.

 

Příklad úpravy odpočtu daně

V roce 2012 jsme koupili budovu a při nákupu jsme uplatnili odpočet DPH ve výši 800.000,- Kč.

V roce 2013 jsme na budově provedli technické zhodnocení, ze kterého jsme uplatnili nárok na odpočet DPH ve výši 100.000,- Kč.

V roce 2017 jsme prodali budovu kterou jsme používali pro ekonomickou činnost.

Prodej proběhl jako osvobozené plnění bez nároku na odpočet.

 

Výpočet:

Rok prodeje je v roce 2017, takže nás zajímají všechny uskutečněné nároky na odpočet DPH za posledních 10 let (jedná se o stavbu).

Protože došlo k prodeji nemovitosti, výpočet provedeme dle § 78d, odst.2 zákona o DPH

 

Vzorec = daň na vstupu * koeficient

Koeficient = (1/10) ×  × UNO × počet let

 

1/10 = částka úpravy odpočtu daně se vypočte ve výši jedné desetiny v případě staveb (viz § 78a odst.1 zákona o DPH)

Počet let = počet roků zbývajících do konce lhůty pro úpravu odpočtu daně. Do počtu roků se započítává také rok, ve kterém je úprava odpočtu daně prováděna

UNO = Ukazatel nároku na odpočet

UNO1 = ukazatel nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, v němž se provádí úprava odpočtu daně = 0%

UNO2 = ukazatele nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, v němž byl původní odpočet daně uplatněn = 100 %

UNO = UNO1 - UNO2 = 0-1

 

Rok Počet zbývajících let Koeficient Nárokované DPH Úprava odpočtu
2012 5 1/10 * (0-1) * 5 = -0,5 800.000,- -400.000,-
2013 6 1/10 * (0-1) * 6 = -0,6 100.000,- -60.000,-
2014 7 1/10 * (0-1) * 7 = -0,7 - -
2015 8 1/10 * (0-1) * 8= -0,8 - -
2016 9 1/10 * (0-1) * 9 = -0,9 - -
2017 10 1/10 * (0-1) * 10 = -1 - -

 

Úprava odpočtu daně vyšla na -460.000,- Kč.

Úprava se proveden v posledním zdaňovacím období roku úpravy, tedy v prosinci 2017.

Úprava se provede v daňovém přiznání na řádku č. 60.

Toto "nenárokované" DPH bude daňovým nákladem.

 

Legislativa

§ 78 - Úprava odpočtu daně

(1) Původní odpočet daně uplatněný u pořízeného dlouhodobého majetku podléhá úpravě, pokud v některém z kalendářních roků následujících po roce, ve kterém byl původní odpočet uplatněn, dojde ke změně v rozsahu použití tohoto majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně. Obdobně se postupuje v případě, kdy plátce při pořízení dlouhodobého majetku nárok na odpočet daně neměl, protože daný majetek byl původně určený k použití v rámci ekonomických činností plátce pro účely, které nezakládají nárok na odpočet daně.

(2) Změny v rozsahu použití dlouhodobého majetku se posuzují samostatně za každý kalendářní rok v rámci lhůty pro úpravu odpočtu daně, a to ve srovnání se skutečnostmi, které plátce zohlednil při uplatnění původního odpočtu daně nebo při pořízení tohoto majetku, pokud nárok na odpočet daně neměl.

(3) Lhůta pro úpravu odpočtu daně činí 5 let a počíná běžet kalendářním rokem, v němž byl dlouhodobý majetek pořízen. V případě staveb, jednotek a jejich technického zhodnocení a v případě pozemků se lhůta pro úpravu odpočtu daně prodlužuje na 10 let.

(4) Změnou rozsahu použití dlouhodobého majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně, se rozumí případy, kdy plátce

 • a) uplatnil původní odpočet daně v plné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v částečné výši nebo nárok na odpočet daně nemá,
 • b) uplatnil původní odpočet daně v částečné výši a následně tento majetek použije pro účely, pro které nárok na odpočet daně nemá, nebo pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši,
 • c) neměl nárok na odpočet daně a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši nebo v částečné výši, nebo
 • d) uplatnil původní odpočet daně v částečné výši a vznikne rozdíl mezi poměrnými koeficienty nebo vypořádacími koeficienty.

(5) Pro účely úpravy odpočtu daně se technické zhodnocení považuje za samostatný dlouhodobý majetek.

(6) Úpravu odpočtu daně plátce uvede v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém nastaly skutečnosti zakládající povinnost nebo možnost provést tuto úpravu.

 

§ 78a

(1) Částka úpravy odpočtu daně za příslušný kalendářní rok se vypočte ve výši jedné pětiny, popřípadě jedné desetiny v případě staveb, jednotek a jejich technického zhodnocení a v případě pozemků, ze součinu

 • a) částky daně na vstupu u příslušného majetku a
 • b) rozdílu mezi ukazatelem nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, v němž se provádí úprava odpočtu daně, a ukazatelem nároku na odpočet daně

1. ke kalendářnímu roku, v němž byl původní odpočet daně uplatněn, nebo

2. ke kalendářnímu roku, v němž byl majetek pořízen, pokud plátce nárok na odpočet daně neměl.

(2) Ukazatelem nároku na odpočet daně je

 • a) 0 %, nemá-li plátce nárok na odpočet daně,
 • b) 100 %, má-li plátce nárok na odpočet daně v plné výši, nebo
 • c) poměrný koeficient nebo vypořádací koeficient, má-li plátce nárok na odpočet daně pouze v částečné výši, popřípadě součin obou koeficientů, dojde-li k souběhu nároku na odpočet daně v poměrné výši podle § 75 a nároku na odpočet daně v krácené výši podle § 76.

(3) Úprava odpočtu daně se provede pouze v případě, že rozdíl mezi ukazateli nároku na odpočet daně je větší než 10 procentních bodů. Je-li vypočtená částka úpravy odpočtu daně kladná, je plátce oprávněn úpravu provést, je-li záporná, je plátce povinen úpravu provést.

(4) Při výpočtu částky úpravy odpočtu daně u dlouhodobého majetku, který plátce pořídil jako osoba povinná k dani přede dnem registrace, se postupuje obdobně podle odstavce 1 s tím, že namísto ukazatele nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, v němž byl původní odpočet uplatněn nebo majetek pořízen, se použije ukazatel nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, ve kterém došlo k registraci.

(5) Používá-li plátce majetek pro změněné účely podle § 78 odst. 4 písm. a) až c) pouze po část příslušného kalendářního roku, zohlední se tato skutečnost v částce úpravy odpočtu daně vypočtené podle odstavce 1 nebo 4.

 

§ 78b

(1) Pro úpravu odpočtu daně u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností se použijí obdobně ustanovení § 78 a 78a s tím, že lhůta pro úpravu odpočtu počíná běžet kalendářním rokem, v němž byl tento majetek uveden do stavu způsobilého k užívání.

(2) U dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, jehož uvedením do stavu způsobilého k užívání došlo k uskutečnění plnění podle § 13 odst. 4 písm. b), se částka daně na vstupu pro výpočet úpravy odpočtu daně stanoví podle § 36 odst. 6 písm. a). U ostatního dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností se částka daně na vstupu pro výpočet úpravy odpočtu daně stanoví jako součet daně na vstupu u jednotlivých přijatých zdanitelných plnění, která se stala součástí tohoto majetku.

 

§ 78c

(1) Ustanovení § 78 až 78b se použijí obdobně pro úpravu odpočtu daně u

 • a) majetku nabytého na základě rozhodnutí o privatizaci podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,
 • b) majetku nabytého při nabytí obchodního závodu,
 • c) majetku, který je součástí jmění přecházejícího při přeměně obchodní korporace,
 • d) majetku, který plátce nabyl jako dědic pokračující v uskutečňování ekonomických činností.
 • (2) Běh lhůty pro úpravu odpočtu daně podle odstavce 1 se nepřerušuje.

 

§ 78d

(1) Dojde-li u dlouhodobého majetku ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k uskutečnění plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby, použijí se obdobně ustanovení § 78 až 78c s tím, že úprava odpočtu daně se provede jednorázově.

(2) Částka jednorázové úpravy odpočtu daně za kalendářní rok, ve kterém došlo k uskutečnění plnění podle odstavce 1, se stanoví jako součin částky vypočtené podle § 78a odst. 1 nebo 4 a počtu roků zbývajících do konce lhůty pro úpravu odpočtu daně. Do počtu roků se započítává také rok, ve kterém je úprava odpočtu daně prováděna. Ukazatelem nároku na odpočet daně je 0 %, je-li dané plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně, nebo 100 %, je-li zdanitelné.

(3) Úpravě odpočtu daně podléhá rovněž odpočet daně, který plátce u dlouhodobého majetku uplatnil v témže kalendářním roce, ve kterém uskutečnil plnění podle odstavce 1.

(4) Jestliže plátce ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně dodá, převede nebo poskytne dlouhodobý majetek, u kterého byl oprávněn uplatnit původní nárok na odpočet daně v poměrné výši, jde o dodání zboží nebo poskytnutí služby v rámci uskutečňování jeho ekonomických činností rovněž v případě části tohoto majetku původně určené pro použití pro účely nesouvisející s jeho ekonomickými činnostmi.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference