Občerstvení

 

Poskytnuté občerstvení je ze zákona vždy reprezentace.

V některých případech lze poskytnuté občerstvení zahrnout do daňově uznatelných nákladů.

 

Reprezentace

Náklady, které nejsou daňově uznatelné jsou uvedeny v § 25 zákona o daních z příjmů.

Náklady na občerstvení jsou uvedeny v § 25, odst.1, písm. t):

 

t) výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a bezúplatná plnění; za bezúplatné plnění se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně.

 

V tomto případě hodnota občerstvení není daňově uznatelným nákladem.

 

Reprezentace jako daňově účinný náklad

V této souvislosti je třeba zmínit i ustanovení zákona § 25, odst.1, písm. zc) zákona č. 586/1992 sb, Zákona o daních z příjmů:

 

zc) výdaje (náklady), které nejsou podle § 25 výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to jen do výše příjmů (výnosů) s nimi přímo souvisejících za podmínky, že tyto příjmy (výnosy) ovlivnily výsledek hospodaření ve stejném zdaňovacím období nebo ve zdaňovacích obdobích předcházejících. Obdobně postupují poplatníci uvedení v § 2, kteří nevedou účetnictví,

 

Dle tohoto ustanovení, v případě, že z poskytnutého občerstvení dosahujeme příjmy, lze náklady na občerstvení zahrnout do daňově uznatelných nákladů, ale pouze do výše příjmů.

 

DPH

Dle § 72, odst.4 zákona o DPH nemá plátce právo na odpočet:

 

Plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění použitých pro reprezentaci, která nelze podle zvláštního právního předpisu uznat za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou plnění podle § 13 odst. 8 písm. c).

 

Znění vyjímky uvedené v 13 odst.8 písm.c):

Za dodání zboží nebo převod nemovitosti se však nepovažuje poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, a nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference