Nepeněžní dar

 

Zaměstnanci lze poskytnout nepeněžní dar do výše 2.000,- Kč v případě, že splňuje některou následující podmínku:

  • a) za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky,
  • b) při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního nebo služebního poměru u zaměstnavatele; do pracovního výročí lze započítat i dobu trvání pracovního poměru u jiných zaměstnavatelů. Do pracovních výročí nelze zahrnout dobu výkonu práce konané na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr,
  • c) při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku,
  • d) při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.

 

Zákon o daních z příjmů

§ 6 - Příjmy ze závislé činnosti

(9) Od daně jsou dále osvobozeny

g) hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného z fondu kulturních a sociálních potřeb podle příslušného předpisu, u zaměstnavatelů, na které se tento předpis nevztahuje, hodnota nepeněžního bezúplatného plnění poskytovaného za obdobných podmínek ze sociálních fondů nebo ze zisku (příjmu) po jeho zdanění, anebo na vrub výdajů (nákladů), které nejsou výdaji (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to až do úhrnné výše 2000 Kč ročně u každého zaměstnance,

 

Vyhláška č. 114/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb

§ 14 - Dary
(1) Z fondu lze poskytovat zaměstnancům věcné nebo peněžní dary

  • a) za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při požáru, živelní události a při jiných mimořádných případech a za aktivitu humanitárního a sociálního charakteru a péči o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky,
  • b) při pracovních výročích 20 a každých dalších 5 let trvání pracovního nebo služebního poměru u zaměstnavatele; do pracovního výročí lze započítat i dobu trvání pracovního poměru u jiných zaměstnavatelů. Do pracovních výročí nelze zahrnout dobu výkonu práce konané na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr,
  • c) při životních výročích 50 let a každých dalších 5 let věku,
  • d) při prvním přiznání starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.


(2) Za mimořádnou aktivitu podle odstavce 1 písm. a) lze z fondu poskytnout dar i jiným fyzickým osobám než zaměstnancům.

(3) Celková výše darů může činit nejvýše 15 % ze základního přídělu. Nevyčerpanou část limitu lze převádět do dalšího roku pro stejný účel, a to nad stanovený limit.

(4) Dary lze poskytovat fyzickým osobám nebo příspěvkovým organizacím postiženým živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav nebo stav nebezpečí. Na tyto dary se nevztahuje omezení podle odstavce 3.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference