Nárok na odpočet v poměrné výši

 

Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění (nákup) jak v rámci svých ekonomických činností, tak pro účely s nimi nesouvisejícími, má nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro své ekonomické činnosti (viz. § 75 zákona o DPH).

 

Typickým příkladem je použití firemního automobilu i pro osobní účely.

 

Postup při určení poměrné výše

Plátce DPH má dle § 75 zákona o DPH dvě možnosti:

  • uplatnit nárok v poměrné výši
  • uplatnit nárok v plné výši a poté následně zdaňovat každý případ použití (tento způsob nelze použít u dlouhodobého majetku)

 

Pokud plátce nemůže v okamžiku uplatnění odpočtu daně stanovit skutečnou výši poměrového koeficientu, stanoví ji kvalifikovaným odhadem (viz. §75, odst.4).

 

Dle §75, odst.3 zákona o DPH se se příslušná výše daně vypočte jako:

 

součin daně na vstupu (nákup) a podílu použití pro ekonomickou činnost plátce

 

Koeficient se vypočítá na celé procentní body zaokrouhlení nahoru.

 

Určení skutečné výše podílu

Po skončení kalendářního roku, ve kterém došlo k uskutečnění zdanitelného plnění, u kterého plátce uplatnil nárok na odpočet v poměrné výši, zjistí plátce skutečný podíl tohoto plnění pro své ekonomické činnosti.

 

  • Pokud byl uplatněn větší nárok na odpočet a rozdíl činí více než 10%, je plátce povinnen opravit DPH.
  • Pokud byl uplatněn menší nárok na odpočet a rozdíl činí více než 10%, je plátce oprávněn opravit DPH.

 

Přepočítávat podíl použití se u dlouhodobého majetku musí po dobu 5 let, u pozemků po dobu 10 let (viz.§78 zákona o DPH).

 

Daňové přiznání

Dle §75 odst. 4 zákona o DPH, se provede oprava v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém k uskutečnění zdanitelného plnění, jehož se oprava týká, došlo.

 

Příklad:

Koupili jsme firemní auto za 121.000.-

DPH činí 21.000,-

Předpokládáme, že 10% jíz bude soukromých, t.j.podíl použití předpokládáme ve výši 90%.

Nárok na odpočet: 90% ze 21.000 = 18.900,-

 

V průběhu roku evidujeme soukromé a firemní kilometry. Po skončení roku zjistíme, že podíl použití pro firemní účely není 90%, ale 50%.

Rozdíl = předpokládaný podíl 90% - skutečný podíl 50% = 40%

Protože rozdíl je vyšší než 10% a my jsme nárokovali větší DPH, musíme opravit nárok na odpočet:

Uplatněný výpočet nároku na odpočet: 90% ze 21.000 = 18.900,-

Nový výpočet nároku na odpočet: 50% ze 21.000 = 10.500,-

Rozdíl: 8.400,-

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference