Nákup více složek majetku

 

Při nákupu více složek majetku, kdy je sjednaná pouze celková cena, se při oceňování jednotlivých složek majetku postupuje dle Zákona o účetnictví, §24, odst.3.

 

Podstatou postupu je poměrné rozúčtování celkové ceny na jednotlivé složky majetku.

Pro zjištění základu pro toto poměrné rozúčtování se obvykle používá znalecký posudek.

 

Zákon o účetnictví, § 24

(3) Při nabytí více než jedné složky majetku převodem či přechodem, pokud nelze jednotlivé složky majetku ocenit postupem podle § 25, ocení účetní jednotka jednotlivé složky majetku


a) při nabytí podniku či jeho části tvořící samostatnou organizační složku, a to i při přeměně společnosti s výjimkou změny právní formy

  1. oceněním jednotlivých složek majetku vedeného v účetnictví účetní jednotky, ze které bylo právo k podniku převedeno nebo přešlo, nebo
  2. oceněním jednotlivých složek majetku podle zvláštního právního předpisu,

b) v ostatních případech poměrným rozúčtováním celkové pořizovací ceny nebo reprodukční pořizovací ceny.

 

Příklad

Pořídili jsme budovu včetně pozemku ve výši 1.000.000,- Kč.

Znalec ocenil budovu ve výši 600.000,- a pozemek ve výši 150.000,-

Celková hodnota majetku (součet) dle znalce je 750.000,-

 

Výpočet koeficientu

Na základě znaleckého posudku, musíme pro jednotlivé položky určit jejich poměrnou výši (koeficient).

Koeficient vypočítáme tak, že hodnotu jednotlivého majetku podělíme celkovou hodnotou majetku.

Výpočet koeficientu budovy: 600.000 / 750.000 = 0,8

Výpočet koeficientu pozemku: 150.000 / 750.000 = 0,2

 

Pořizovací cena

Pořizovací cenu poté zjistíme jako násobek koeficientu a celkové kupní ceny.

Pořizovací cena budovy = (koeficient * kupní cena) =  0,8 * 1.000.000 = 800.000,-

Pořizovací cena pozemku = (koeficient * kupní cena) =  0,2 * 1.000.000 = 200.000,-

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference