Přiznání k dani z příjmů

Dle §38m, odstavec 8, zákona o daních z příjmů nemá poplatník povinnost podat daňové přiznání, pokud nemá příjmy které jsou předmětem daně nebo má pouze příjmy které jsou od daně osvobozeny.

 

Přiznání k dani z příjmů neziskových organizací má drobné odlišnosti od standardních přiznání.

 

Kód rozlišení typu přiznání

Pro neziskové organizace se používá kód 3a.

 

Hospodářský výsledek

Na řádek č.10 napíšeme hospodářský výsledek, který máme v účetnictví.

 

Nedaňové náklady

Nedaňové náklady napíšeme na řádek č.40.

Tyto náklady rozepíšeme v příloze. Přílohu v TaxEditu vyvoláme stiskem CTRL + F8.

 

Nedaňové výnosy - ř.101

Příjmy které nejsou předmětem daně napíšeme do řádku č.101.

Jedná se především o příjmy z nepodnikatelských činností u kterých jsou náklady vyšší než příjmy.

Tyto příjmy rozepíšeme v příloze. Přílohu v TaxEditu vyvoláme stiskem CTRL + F8.

Dle §18a zákona o daních z příjmů nejsou předmětem daně:

  • příjmy z nepodnikatelské činnosti, v případě že náklady na ně jsou vyšší než příjmy.
  • dotace z veřejných zdrojů (stát, obec..)
  • dary

 

V případě, že je zůstatek účtu záporný, tak danou částku do řádku č.101 nepište ale napište ji kladně do řádku č. 30.

 

Příjmy osvobozené od daně - ř.110

Příjmy které jsou od daně osvobozené napíšeme do řádku č.110.

Tyto příjmy rozepíšeme v příloze. Přílohu v TaxEditu vyvoláme stiskem CTRL + F8.

  • členské příspěvky do výše dle stanov

Dle §19, odst.1, písm.a) jsou od daně osvobozeny členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijaté zájmovými sdruženími právnických osob, profesními komorami s nepovinným členstvím 18a), občanskými sdruženími včetně odborových organizací, politickými stranami a politickými hnutími.

Členské příspěvky vyšší než stanovy se daní.

 

Snížení základu daně pro nevýdělečné organizace

V případě, že v daném roce vyjde na řádku 250 kladný základ daně, nevýdělečné společnosti mohou základ daně snížit.

 

Nevýdělečné organizace mohou snížit základ daně podle § 20 odst. 7 ještě až o 30% (maximálně o 1 mil.Kč).

Činí-li toto snížení méně než 300.000 Kč, lze základ daně o 300.000 Kč snížit avšak tato částka nesmí přesáhnout základ daně.

Snížení lze provést za předpokladu, že uspořené prostředky použije pro svoji nepodnikatelsou činnost v průběhu tří let.

 

Snížení se proveden na řádku 251.

 

Nevyčerpaná úspora na dani

Nepoužije-li poplatník úspory daňové povinnosti, musí podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 8 zákona o daních z příjmů zvýšit základ daně.

§ 23 odst. 3 písm. a) bod 8:

Výsledek hospodaření se zvýší o částku, o kterou byl snížen základ daně podle § 20 odst. 7, a to ve výši, která odpovídá poměru nevyčerpané úspory na dani, a to v tom zdaňovacím období, nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém došlo k porušení podmínek pro použití úspory na dani nebo k ukončení činnosti.

 

Zvýšení se provede na řádku č.30

 

Pro splnění podmínky dané při uplatnění daňového zvýhodnění podle § 20 odst. 7 není důležité, zda vznikne nebo nevznikne v následujících zdaňovacích obdobích základ daně, ale postačí, že v souvislosti s příjmem z činností v rámci hlavní činnosti, který není podle § 18 odst. 4 písm. a) předmětem daně, tj. příjmy (výnosy) jsou nižší nebo „rovny“ souvisejícím výdajům, které lze uplatnit podle § 24 zákona o daních z příjmů), prokáže poplatník použití prostředků alespoň ve výši dosažené úspory daňové povinnosti.“

 

Příklad

V roce 2003 jsme uplatnili daňovou slevu ve výši 45.000,- Kč. V roce 2004, 2005 a 2006 jsme nevykázali žádnou činnost.

V přiznání za rok 2006 na řádku 30 vyplníme 45.000,- a danou částku tak dodaníme.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference