Půjčky mezi spojenými osobami

 

Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví se základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl.

 

Podmínky pro uplatnění nižší nebo nulové sazby

Dle paragrafu § 23, odst.7 se ceny obvyklé nemusí použít, pokud je věřitelem zahraniční osoba, fyzická osoba nebo člen obchodní korporace.

Definici člena obchodní korporace v zákoně nenajdeme, ale v důvodové zprávě se dočteme, že se jedná o společníka firmy.

Podmínky, které je nutno splnit, aby se spojené osoby mohly od cen obvyklých odchýlit, jsou tedy následující (obě musí být splněny současně):

  • Úroky jsou nulové nebo nižší než úroky obvyklé
  • Věřitelem je zahraniční osoba, společník nebo fyzická osoba

Zjednodušeně se dá říct, že firma si může zadarmo půjčit od svých společníků, fyzické osoby nebo v zahraničí.

 

Osvobození od obvyklých cen nelze uplatnit například když:

  • Věřitelem je dceřinná splečnost a dlužníkem mateřská (věřitel není společník firmy)
  • Věřitelem je společnost a dlužníkem společník (věřitel není společník firmy)

Zjednodušeně se dá říct, že firma nemůže poskytnout zdarma půjčku svým společníkům, fyzickým osobám nebo do zahraničí.

 

Obvyklý úrok

Při úročených půjčkách mezi spojenými osobami musíme použít obvyklý úrok. To znamená, že nelze použít úrok vyšší za účelem daňové optimalizace.

 

Mateřská a dceřinná osoba

Mateřská firma je firma, která má v obchodním majetku nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 10% podíl na základním kapitálu jiné obchodní korporace.

V případě, že dcera půjčí peníze matce, tak nákladové úroky v mateřské společnosti nelze uznat jako daňový náklad (viz § 25 odst 1, písm.zk).

 

Daň z příjmů

§ 23, odst.7

Základ daně

(7) Liší-li se ceny sjednané mezi spojenými osobami od cen, které by byly sjednány mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, upraví se základ daně poplatníka o zjištěný rozdíl. Nelze-li určit cenu, která by byla sjednávána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, použije se cena určená podle právního předpisu upravujícího oceňování majetku.

Ustanovení věty první a druhé se nepoužije v případě uzavření smlouvy o výprose nebo o výpůjčce a v případě, kdy sjednaná výše úroků z úvěrového finančního nástroje mezi spojenými osobami je nižší, než by byla cena sjednaná mezi nespojenými osobami, a věřitelem je daňový nerezident nebo člen obchodní korporace, který je daňovým rezidentem České republiky, nebo poplatník daně z příjmů fyzických osob.

 

§ 19, odst. 1, písmeno zk)

 Od daně jsou osvobozeny

zk) úrok z úvěrového finančního nástroje plynoucí obchodní korporaci, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, od obchodní korporace, která je daňovým rezidentem České republiky, nebo od stálé provozovny obchodní korporace, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, umístěné na území České republiky; úvěrovým finančním nástrojem se pro účely tohoto zákona rozumí závazkový právní vztah, jehož předmětem je vrácení přenechaných nebo poskytnutých peněžních prostředků; úvěrovým finančním nástrojem je vždy

1. úvěr,
2. zápůjčka,
3. dluhopis,
4. vkladní list, vkladový certifikát a vklad jim na roveň postavený a
5. směnka, jejímž vydáním získává směnečný dlužník peněžní prostředky.

 

§ 19, odst 3, písm.b)

Pro účely tohoto zákona se rozumí

mateřskou společností obchodní korporace, je-li poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a má některou z forem uvedených v předpisech Evropské unie nebo formu družstva svěřenský fond, rodinná fundace, obec, dobrovolný svazek obcí, kraj, Česká republika nebo společnost, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, pokud v jejich obchodním majetku je nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 10% podíl na základním kapitálu jiné obchodní korporace,

 

§ 25 odst 1, písm.zk)

Za daňové náklady nelze uznat zejména

výdaje (náklady) mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti. Úroky z úvěrového finančního nástroje přijatého v období šesti měsíců před nabytím tohoto podílu se považují za výdaj (náklad) přímo související s držbou podílu v dceřiné společnosti po dobu trvání této držby a po dobu, kdy podíl drží osoba, která je s osobou, která úvěrový finanční nástroj přijala, spojenou osobou, pokud poplatník neprokáže, že úvěrový finanční nástroj s držbou tohoto podílu nesouvisí. Případné režijní (nepřímé) náklady související s držbou podílu v dceřiné společnosti se pro účely tohoto ustanovení omezují výší 5 % příjmů z podílů na zisku vyplácených dceřinou společností, pokud poplatník neprokáže, že skutečná výše těchto režijních (nepřímých) nákladů je nižší,

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference