Pracovní úraz

Povinnosti zaměstnavatele při pracovním úraze

Ustanovení § 105 zákoníku práce stanoví zaměstnavateli následující povinnosti při pracovních úrazech a nemocech z povolání:

  • zaměstnavatel je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu
  • zaměstnavatel je povinen vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech, i když jimi nebyla způsobena pracovní neschopnost
  • zaměstnavatel je povinen jedno vyhotovení záznamu o úrazu předat postiženému zaměstnanci.
  • zaměstnavatel je povinen ohlásit pracovní úraz a zaslat záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

 

Náhrada škody

Náhradu škody upravuje zákoník práce v § 365 až 393

 

Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, povinen poskytnout náhradu za

  • ztrátu na výdělku,
  • bolest a ztížení společenského uplatnění,
  • účelně vynaložené náklady spojené s léčením,
  • věcnou škodu; (ustanovení § 265 odst. 3 platí i zde).

 

Ztráta výdělku

Zaměstnanci náleží náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, a to ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody způsobené pracovním úrazem a plnou výší náhrady mzdy podle § 192 zákoníku práce a plnou výší nemocenského.

Dále zaměstnanci náleží náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, a to ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem škody a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu s připočtením případného invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu.


 

Náhrada za bolest

Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se poskytuje zaměstnanci jednorázově.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhláškou výši, do které je možné poskytnout náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění a určování výše náhrady v jednotlivých případech.

Pro určení bolesti a ztížení společenského uplatnění je třeba zajistit bodové ohodnocení úrazu ošetřujícím lékaře s tím, že jeden bod má hodnotu 120,- Kč.

 

 

Náhrada za náklady spojené s léčením

Jedná se např. o poplatky u lékaře, ošetření, léky nebo náklady na lékařské posudky a další.

 

Náhrada věcné škody

 

Jde např. o škodu na věcech atd. Způsob a výši náhrady škody je zaměstnavatel povinen projednat bez zbytečného odkladu s odborovou organizací a se zaměstnancem.

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference