Nízká kapitalizace

 

Finanční náklady, které nevyhovují pravidlům nízké kapitalizace, jsou daňově neuznatelné. Pravidla nízké kapitalizace se vztahují na veškeré finanční náklady (úroky, ostatní související poplatky) placené z úvěrů dohodnutých mezi spřízněnými stranami.

To znamená, že pokud máme současně i bankovní úvěry, tak tyto do výpočtu zahrnovat nebudeme.

 

Finanční náklady na úvěry převyšující poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1:4 (pokud nejste banka), jsou považovány za daňově neuznatelné.

Při vykázání záporného vlastního kapitálu jsou veškeré úroky z přijatých úvěrů a půjček daňově neuznaným výdajem. 

 

Postup:

 1. Zjistíme stav vlastního kapitálu
 2. Zjistíme průměrný stav půjček
 3. Provedeme daňový test

 

1. Stav vlastního kapitálu (SVK)

Vlastní kapitál je definován v Českém účetním standardu č. 012 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.
 
Operace s vlastním kapitálem jsou definovány v Českém účetním standardu č. 018 - Změny vlastního kapitálu.

Vlastní kapitál je součtem účtových skupin:

 • 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy,
 • 42 - Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření,
 • 43 - Výsledek hospodaření

 

Za stav vlastního kapitálu je přitom považován stav k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, pokud v průběhu tohoto období nedojde k jeho změně.

Pokud by ke změně v průběhu období došlo, vychází se z průměrného stavu vlastního kapitálu. Průměrný stav vlastního kapitálu se vypočte jako průměr stavů vlastního kapitálu, kdy váhou je příslušný počet dní.

Pokud dojde ke změně vlastního kapitálu důsledkem zaúčtování hospodářského výsledku, tak se toto za změnu vlastního kapitálu nepovažuje.


Dojde-li v průběhu zdaňovacího období nebo jeho části ke změně stavu vlastního kapitálu je rozhodný průměrný stav vlastního kapitálu ve zdaňovacím období nebo jeho části vypočtený jako aritmetický průměr stavů vlastního kapitálu k prvnímu dni ve zdaňovacím období, popřípadě jeho části a stavů, kdy ke změnám vlastního kapitálu došlo.

 

Při vykázání záporného vlastního kapitálu jsou veškeré úroky z přijatých úvěrů a půjček podle § 25 odst. 1 písm. w) zákona daňově neuznaným výdajem.

 

Příklad

Pro výpočet v Delfách používáme vždy období počáteční stavy až prosinec.

To proto, abychom vyloučili případně zaúčtovanou daň z příjmů, která je zaúčtována v období "daň z příjmů".

 

K 1. lednu máme stav vlastního kapitálu:

 • Účet 411 základní kapitál: 200.000,-
 • Účet 428 - Nerozdělený zisk: 400.000,-
 • Účet 431 - Výsledek hospodaření: 100.000,-

Celkem Vlastní kapitál k 1.lednu je tedy 700.000,-

K hospodářskému výsledku daného roku se nepřihlíží.

 

30. června byly vyplaceny dividendy ve výši 400.000,- Kč.

Stav kapitálu se tedy k tomuto datu snížil na 300.000,- (700.000 - 400.000)

K 31. prosinci jsme uzavřením knih zaúčtovali HV daného roku na účet 431, ale k tomuto se nepřihlíží.

 

Výpočet průměrného stavu kapitálu:

Nejdříve zjistíme počet dní mezi změnami - počet dnů mezi daty zjistíte například zde.

1. Období od 1.ledna do 30.června (180 dní) = 700.000 * 180/365 dní = 345.205

2. Období od 1.července do 31. prosince (183 dní) = 300.000 * 183/365 dní = 150.411

3. Průměrný stav kapitálu = 345.205 + 150.411 = 495.616

 

2. Průměrný stav půjček (PDSUP)

PDSUP = průměrný denní stav úvěrů a půjček.

Do průměrného denního stavu úvěrů a půjček se pro tyto účely zahrnují pouze úvěry a zápůjčky od spojených osob.

Dle § 25 odst. 3 se do výše půjček nezapočítávají půjčky z nichž úroky jsou součástí vstupní ceny majetku.

Za rozhodný den, kdy dochází ke změně denního stavu úvěrů a půjček, se považuje den následující po dni úhrady splátky úvěru a půjčky.

U úvěrů a půjček v cizí měně se kurs při výpočtu průměrného denního stavu stanoví stejným způsobem jakým se v souladu s účetními předpisy oceňují závazky v cizí měně.

Koeficient se vypočítává s přesností na dvě platná desetinná místa podle § 46a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Výpočet se provede stejně jako u stavu vlastního kapitálu.

 

Příklad

Zůstatek půjčky k 1. lednu je 700.000,-

30. června byla provedena splátka půjčky ve výši 400.000,-

Od 1. července je zůstatek půjčky 300.000,- (700.000 - 400.000)

 

Výpočet průměrného stavu půjček:

Nejdříve zjistíme počet dní mezi změnami - počet dnů mezi daty zjistíte například zde.

1. Období od 1.ledna do 30.června (180 dní) = 700.000 * 180/365 dní = 345.205

2. Období od 1.července do 31. prosince (183 dní) = 300.000 * 183/365 dní = 150.411

3. Průměrný stav půjček = 345.205 + 150.411 = 495.616

 

3. Daňový test

Pro výpočet se použije metodický pokyn Ministerstva financí Pokyn D-300, k § 25, body 4 až 6.

Výše úroků neuznávaných jako daňový výdaj podle § 25 odst. 1 písm. w) zákona se stanoví jako rozdíl mezi úroky a výší úroků vypočtenou jako součin úroků z úvěrů a půjček a koeficientu K vypočteného podle bodu 5, je-li tento koeficient nižší než jedna. Citované ustanovení se vztahuje i na veřejné obchodní společnosti.

 
Částka úroků z úvěrů a půjček, kterou nelze za zdaňovací období nebo období, za něž se podává daňové přiznání uznat za daňový výdaj, stanoví podle podílu úvěrů a půjček na vlastním kapitálu poskytnutých tuzemskými a zahraničními subjekty, které jsou spojenými osobami, např. takto:

 • n = násobek  = 4  (banky mají 6)
 • SVK = stav vlastního kapitálu
 • PDSUP = průměrný denní stav úvěru a půjček

 
Nejdříve spočítáme poměr kapitálu k půjčkám =   4 * SVK / PDSUP

V případě, že vyjde číslo 1 a vyšší, tak všechny úroky jsou daňově účinné.

 

V případě, že vyjde číslo menší než 1 tak spočítáme koeficient

Koeficient = 1 - (4 * SVK) / PDSUP

 
Koeficient pro stanovení částky úroků uznávaných jako daňový výdaj

Koeficient se vypočítává s přesností na dvě platná desetinná místa podle § 46a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

 

Po výpočtu koeficientu spočítáme neuznatelné úroky

Nedaňové úroky =   Koeficient *uroky

 •  úroky z úvěrů a půjček od spojených osob

 

 

Příklad

Máme vlastní kapitál ve výši 100.000,-.

Celý rok máme půjčku od mateřské firmy ve výši 600.000,- (průměrný denní stav)

Výše úroků za rok je 50.000,-

 

1. spočítáme poměr kapitálu a půjček: (4 * 100.000 / 600.000) = 0,6666 = 0,67

2. spočítáme koeficient pro nedaňové úroky: 1 - 0,67 = 0,33

3. Nedaňové úroky: 0,33 * 50.000,- = 16.500,-

4. Daňové úroky: 50.000 - 16.500 = 33.500,-

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference