Nízká kapitalizace

 

Finanční náklady, které nevyhovují pravidlům nízké kapitalizace, jsou daňově neuznatelné. Pravidla nízké kapitalizace se vztahují na veškeré finanční náklady (úroky, ostatní související poplatky) placené z úvěrů dohodnutých mezi spřízněnými stranami.

Finanční náklady na úvěry převyšující poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1:4 (mimo banky), jsou považovány za daňově neuznatelné.

 

Při vykázání záporného vlastního kapitálu jsou veškeré úroky z přijatých úvěrů a půjček daňově neuznaným výdajem. 

 

Výpočet

Pro výpočet se použije metodický pokyn Ministerstva financí Pokyn D-300, k § 25, body 4 až 6.

Výše úroků neuznávaných jako daňový výdaj podle § 25 odst. 1 písm. w) zákona se stanoví jako rozdíl mezi úroky a výší úroků vypočtenou jako součin úroků z úvěrů a půjček a koeficientu K vypočteného podle bodu 5, je-li tento koeficient nižší než jedna. Citované ustanovení se vztahuje i na veřejné obchodní společnosti.

 
Částka úroků z úvěrů a půjček, kterou nelze za zdaňovací období nebo období, za něž se podává daňové přiznání uznat za daňový výdaj, stanoví podle podílu úvěrů a půjček na vlastním kapitálu poskytnutých tuzemskými a zahraničními subjekty, které jsou spojenými osobami, např. takto:

  • n = násobek  = 4  (banky mají 6)
  • SVK = stav vlastního kapitálu
  • PDSUP = průměrný denní stav úvěru a půjček

 
Nejdříve spočítáme poměr kapitálu k půjčkám =   n * SVK / PDSUP

V případě, že vyjde číslo 1 a vyšší, tak všechny úroky jsou daňově účinné.

 

V případě, že vyjde číslo menší než 1 tak spočítáme koeficient

Koeficient = 1 - (n * SVK) / PDSUP

 
Koeficient pro stanovení částky úroků uznávaných jako daňový výdaj

Koeficient se vypočítává s přesností na dvě platná desetinná místa podle § 46a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

 

Po výpočtu koeficientu spočítáme neuznatelné úroky

Nedaňové úroky =   Koeficient *uroky

  •  úroky z úvěrů a půjček od spojených osob

 

 

Příklad

Máme vlastní kapitál ve výši 100.000,-.

Celý rok máme půjčku od mateřské firmy ve výši 600.000,- (průměrný denní stav)

Výše úroků za rok je 50.000,-

 

1. spočítáme poměr kapitálu a půjček: (4 * 100.000 / 600.000) = 0,6666 = 0,67

2. spočítáme koeficient pro nedaňové úroky: 1 - 0,67 = 0,33

3. Nedaňové úroky: 0,33 * 50.000,- = 16.500,-

4. Daňové úroky: 50.000 - 16.500 = 33.500,-

 

Násobek (n)

n = 4, když poskytovatel úvěru či půjčky je spojená osoba a současně příjemce těchto úvěrů či půjček není bankovní nebo pojišťovací společností

n = 6, kdy poskytovatel úvěru i půjčky je spojenou osobou a současně příjemce těchto úvěrů či půjček je bankovní nebo pojišťovací společností

 

Stav vlastního kapitálu (SVK)

Stav vlastního kapitálu k prvnímu dni příslušného zdaňovacího období nebo ke dni vzniku poplatníka a nebo ke dni vstupu do likvidace, pokud nedojde v průběhu zdaňovacího období, popřípadě jeho části ke změně vlastního kapitálu; přitom ke změně vlastního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období, popřípadě jeho části v důsledku vykázaného výsledku hospodaření za příslušné zdaňovací období nebo jeho část se nepřihlíží.


Dojde-li v průběhu zdaňovacího období nebo jeho části ke změně stavu vlastního kapitálu je rozhodný průměrný stav vlastního kapitálu ve zdaňovacím období nebo jeho části vypočtený jako aritmetický průměr stavů vlastního kapitálu k prvnímu dni ve zdaňovacím období, popřípadě jeho části a stavů, kdy ke změnám vlastního kapitálu došlo.


I v tomto případě se nepřihlíží ke změně vlastního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období, popřípadě jeho části v důsledku vykázaného výsledku hospodaření za příslušné zdaňovací období nebo jeho část; přitom pro potřeby stanovení tohoto koeficientu se vlastním kapitálem rozumí vlastní kapitál společnosti vedený v účetnictví v daném zdaňovacím období u podnikatelských subjektů účtujících podle účetních předpisů pro podnikatele.


U bank a pojišťoven se jedná o stejné zdroje vedené na odpovídajících účtech podle účetních předpisů pro finanční instituce.

 

Při vykázání záporného vlastního kapitálu jsou veškeré úroky z přijatých úvěrů a půjček podle § 25 odst. 1 písm. w) zákona daňově neuznaným výdajem.

 

Průměr denních stavů úvěrů a půjček ve zdaňovacím období (PDSUP)

 

Do průměrného denního stavu úvěrů a půjček se pro tyto účely zahrnují pouze úvěry a zápůjčky od spojených osob.

 

Dle § 25 odst. 3 se do výše půjček nezapočítávají půjčky z nichž úroky jsou součástí vstupní ceny majetku.

 

Za rozhodný den, kdy dochází ke změně denního stavu úvěrů a půjček, se považuje den následující po dni úhrady splátky úvěru a půjčky.

U úvěrů a půjček v cizí měně se kurs při výpočtu průměrného denního stavu stanoví stejným způsobem jakým se v souladu s účetními předpisy oceňují závazky v cizí měně.

 

Koeficient se vypočítává s přesností na dvě platná desetinná místa podle § 46a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál je definován v Českém účetním standardu č. 012 - Kapitálové účty a dlouhodobé závazky.
 
Operace s vlastním kapitálem jsou definovány v Českém účetním standardu č. 018 - Změny vlastního kapitálu.

Vlastní kapitál je součtem účtových skupin:

  • 41 - Základní kapitál a kapitálové fondy,
  • 42 - Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření,
  • 43 - Výsledek hospodaření

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference