Hlavní a vedlejší plnění

 

Základ daně zahrnuje i vedlejší výdaje, jako je doprava a balné (viz  § 36 odst. 3 písm. c) a § 36 odst. 4).

 

(3) Základ daně také zahrnuje

a) jiné daně, poplatky nebo jiná obdobná peněžitá plnění,

b) vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je uskutečňováno zdanitelné plnění, při jeho uskutečnění,

c) při poskytnutí služby i materiál přímo související s poskytovanou službou,

d) při poskytnutí stavebních a montážních prací provedených na dokončené stavbě nebo spojených s výstavbou stavby, konstrukce, materiál, stroje a zařízení, které se do stavby jako její součást montážními a stavebními pracemi zabudují nebo zamontují.


(4) Za vedlejší výdaje se pro účely základu daně považují zejména náklady na balení, přepravu, pojištění a provize.

 

Příklad

Dodáváme potraviny ve snížené sazbě. Součástí dodávky je také doprava, která se platí dle ujeté vzdálenosti. Doprava je v tomto okamžiku vedlejším plněním.

Faktura včetně dopravy bude ve snížené sazbě.

To znamená, že i když fakturu rozepíšeme na dva řádky, tak u řádku s dopravou bude snížená sazba.

 

Souborné plnění

Co je hlavní a vedlejší plnění najdeme např. v pokynu GFŘ č.j. 22526/13/7001-21000-011695 ze dne 14.5.2013.

O souborné plnění, které je třeba považovat za jediné, se jedná tehdy, pokud je jedno z plnění plněním hlavním a jiné plnění je pouhým nesamostatným vedlejším plněním.

Pro vedlejší plnění pak platí, že pro zákazníka nepředstavuje účel samo o sobě, není jeho cílem, ale jen prostředkem pro využití hlavního plnění za co nejoptimálnějších podmínek.

Z pohledu aplikace DPH je třeba uvést, že daňový režim plnění vedlejšího se řídí daňovým režimem plnění hlavního.

Podle SDEU se o jediné plnění jedná, pokud dvě nebo více dílčích plnění či úkonů poskytnutých osobou povinnou k dani je tak těsně spojeno, že objektivně tvoří jediné nerozdělitelné hospodářské plnění, jehož rozdělení by bylo umělé.

Dle NSS je jedním z principů daně z přidané hodnoty jednotnost poskytnutého plnění, které by obecně nemělo být v zájmu fungujícího systému DPH uměle děleno.
 
Z pohledu aplikace DPH je třeba uvést, že daňový režim plnění vedlejšího se řídí daňovým režimem plnění hlavního. Pro určení, zda určité služby představují jedno plnění, či nikoli, přitom není rozhodující skutečnost, že je fakturována pouze jedna cena.

 

Reklamní potisk na čokoládě

 

Firma vyrábí a dodává malé čokoládky. Zákazník si objedná potisk čokolády dle vlastního grafického návrhu. Jedná se o jedno plnění?

 

Potisk nemůže být vedlejším plněním.
Nesplňuje definici: "Pro vedlejší plnění pak platí, že pro zákazníka nepředstavuje účel samo o sobě, není jeho cílem, ale jen prostředkem pro využití hlavního plnění za co nejoptimálnějších podmínek".
 
Pro zákazníka potisk určitě představuje účel a cíl (v tom okamžiku ale nemůže být vedlejším plněním).
 
Určitě se dá tvrdit, že čokoláda s vlastním potiskem má pro zákazníka jiný účel a cíl než čokoláda s libovolným potiskem.
Dá se to i obrátit, vlastní potisk na čokoládě má pro zákazníka jiný účel a cíl než vlastní potisk např. na tužce.
 
Z tohoto pohledu se tedy jedná o dvě hlavní plnění.
 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference