Finanční majetek

 

Finanční majetek se dělí na:

 • dlouhodobý
 • krátkodobý

 

Dlouhodobým se rozumí takový majetek, kde doba použitelnosti, popřípadě sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního případu je delší než jeden rok.

Krátkodobým se rozumí takový majetek, kde doba použitelnosti, popřípadě sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního případu je do jednoho roku včetně.

Pokud s ohledem na charakter majetku objektivně nelze použít uvedená hlediska členění, je rozhodující záměr účetní jednotky, projevený při jejich pořízení.

 

Dlouhodobý finanční majetek:

 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
 2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
 3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
 4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
 5. Jiný dlouhodobý finanční majetek
 6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
 7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

 

Krátkodobý finanční majetek:

 1. Peníze
 2. Účty v bankách
 3. Krátkodobé cenné papíry a podíly
 4. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference