Přiznání ke spotřební dani

 

Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc.

 

Daňové přiznání

Přiznání se podává celnímu úřadu, kde je nutné také nejdříve provést registraci ke spotřební dani.

Daňové přiznání se podává do 25. dne následujícího měsíce ve kterém vznikla daňová povinnost.

Ve stejné lhůtě jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně.

V případě, že povinnost nevznikla, tak se daňové přiznání nepodává.

 

Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu.

 

Nulové přiznání

V případě, že je daňový subjekt již plátcem určité spotřební daně, ale v daném zdaňovacím období mu nevznikla žádná povinnost daň přiznat a zaplatit, musí tuto informaci sdělit celnímu úřadu, netřeba podat daňové přiznání, bude stačit prosté sdělení bez předepsaného formuláře.

To neplatí u tichého vína (dle § 98a zákona o spotřební dani) a malého výrobce vína (§ 100a zákona o spotřebních daní).

 

Tato povinnost vzniká na základě § 136, odst. 5 zákona č. 280/2009 Daňový řád:

(5) Nevznikla-li daňovému subjektu ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani, ke které je registrován, sdělí tuto skutečnost správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání nebo vyúčtování. 

 

 

Splatnost daně

Daň je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit.

Daň vybíraná při dovozu vybraných výrobků je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dní ode dne, kdy bylo doručeno rozhodnutí o vyměření cla, daní a poplatků, nebo ústně sdělena výše daně, popřípadě ve lhůtě stanovené celním úřadem, pokud rozhodl o odkladu platby celního dluhu.
 

Pokyny celní správy k vyplnění přiznání

Pokyny celní správy naleznete zde.

 

Legislativa

Zákon o spotřebních daních č. 353/2003 Sb.

 

§ 17

Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím pro vybrané výrobky s výjimkou dovážených vybraných výrobků je kalendářní měsíc.

 

§ 18

Daňové přiznání a splatnost daně

(1) Plátci, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání samostatně za každou daň, a to do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla, pokud tento zákon nestanoví jinak; ve stejné lhůtě a stejným způsobem jsou plátci oprávněni uplatnit nárok na vrácení daně, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Při dovozu vybraných výrobků se za daňové přiznání považuje celní prohlášení, jímž je navrženo propuštění vybraných výrobků do příslušného celního režimu.

(3) Dodatečné daňové přiznání na snížení daně nebo na zvýšení uplatněného nároku na vrácení daně může plátce uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, jehož se dodatečné daňové přiznání týká, nebo ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být naposledy uplatněn, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 88 odst. 4 a 5). Tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav. Dodatečné daňové přiznání nelze uplatnit u dovážených vybraných výrobků.

(4) Daňové přiznání, které se podává v průběhu insolvenčního řízení, je upraveno v § 136a.

(5) Daň je splatná do 40. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(6) Vznikne-li povinnost daň přiznat a zaplatit podle § 9 odst. 1 u vybraných výrobků, které po vzniku daňové povinnosti podle § 8 nebyly okamžitě uvedeny do režimu podmíněného osvobození od daně, daňové přiznání se podává a daň je splatná nejpozději první pracovní den po dni vzniku této povinnosti, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(7) Vznikne-li povinnost daň přiznat a zaplatit podle § 9 odst. 3 písm. a), daňové přiznání se podává a daň je splatná nejpozději první pracovní den po dni zjištění ztráty nebo znehodnocení vybraných výrobků.

(8) Vznikne-li povinnost daň přiznat a zaplatit podle § 9 odst. 3 písm. f), daňové přiznání se podává a daň je splatná nejpozději první pracovní den po dni vzniku této povinnosti.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference