Dárky a reklamní předměty

 

Dárky a reklamní zboží jsou předměty které mají za cíl udržet stávající zákazníky, respektive přinést zákazníky nové.

 

Daňově uznatelný náklad

Podle zákona o daních z příjmů, §25 odst. 1 písm. t), lze jako daňově účinný výdaj uznat výdaj na reklamní nebo propagační předmět, který

  • je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby,
  • jehož hodnota bez DPH nepřesahuje 500 Kč
  • a jenž není předmětem spotřební daně (žádný alkohol, žádný tabák, pohonné hmoty...).

Pokud ale firma poskytne reklamní či propagační předmět vlastním zaměstnancům, nesplňuje tak podmínku daňové uznatelnosti.

V tomto případě se pak nejedná o výdaj vynaložený k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.

 

Poznámka:

Do roku 2024 platila podmínka,  že mohlo jít i o tiché víno (tedy ne šumivé).

 

DPH

Podle zákona o DPH, § 13, odst.7 písm.c), můžeme uplatnit nárok na odpočet daně u výdajů souvisejících s poskytnutím reklamních dárků v rámci ekonomické činnosti.

  • Jejich pořizovací cena bez daně ale nesmí přesahovat 500 Kč.

Zákon nic neříká o nutnosti označit předmět názvem firmy nebo že nesmí být předmětem spotřební daně.

 

§ 13 zákona o DPH

 (7) Za dodání zboží se však pro účely tohoto zákona nepovažuje

c) poskytnutí dárku v rámci ekonomické činnosti, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti,

 

Nárok na odpočet DPH

Dle zákona o DPH, §75 odst. 2,  umožňuje uplatnit nárok na odpočet daně u plnění která použije pro svoji ekonomickou činnost.

Pokud ale firma poskytne dárek vlastním zaměstnancům, neprovádí svoji ekonomickou činnost a nárok na odpočet DPH zaniká.

 

Nárok na odpočet DPH versus reprezentace

Dle zákona o DPH, § 72 odst. 4, plátce nemá nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění použitého pro reprezentaci, které nelze podle zvláštního právního předpisu (t.j. dle  zákona o dani z příjmu) uznat za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů, s výjimkou plnění podle § 13 odst. 8 písm. c).

 

Z tohoto ustanovení plyne, že je nárok na odpočet DPH u všech dárků do pořizovací ceny 500,- nezávisle na tom, zda z hlediska daně z příjmů se jedná o reprezentaci nebo nikoliv.

 

Tohoto nároku můžeme také využít, pokud se rozhodneme poskytnout obchodní vzorky.

Poskytnutí dárků či obchodních vzorků se pak nepovažuje za dodání zboží, a nepodléhá tak logicky dani na výstupu.Příklady

Cena předmětu bez DPH Označení firmou Účet Daňový náklad Nárok na odpočet DPH Zdanitelné plnění při darování
Kalendář (400,- Kč) Ano 501 Ano Ano Není zdanitelným plněním
Kalendář (400,- Kč) Ne 513 Ne Ano Není zdanitelným plněním
Kalendář (600,- Kč) je to jedno 513 Ne Ne Plnění osvobozené od daně
Láhev Tequily (490,- Kč) je to jedno 513 Ne Ano Není zdanitelným plněním

 

Zákon o daních z příjmů

§ 25 - Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména

.

.

t) výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dar; za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není předmětem spotřební daně,

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference