Nájem a pronájem

 

Nájem je typ závazku, který vznikne uzavřením nájemní smlouvy.

V nájemní smlouvě se pronajímatel a nájemce dohodnou na tom, že nájemce může po dohodnutou dobu a za úplatu (nájemné) používat určitou konkrétní věc, která patří pronajímateli, či z ní brát užitky.

 

Nájemce může pronajatou věc dále pronajmout (podnájem), ledaže by to nájemní smlouva zakázala.

Pokud během nájmu dojde ke změně vlastnictví pronajaté věci, stane se její nabyvatel automaticky pronajímatelem.

 

Místo plnění

Zákon o DPH rozlišuje tři typy nájmů:

  • nájem movitých věcí - § 9a ( základní pravidlo)
  • nájem nemovitých věcí - § 10
  • nájem dopravních prostředků - § 10d

Datum zdanitelného plnění u dlouhodobého nájmu

Datem zdanitelnéhp plnění poskytované na dlouhodobé bázi jako je například nájem, poskytnutí právní služby, poradenské služby, služby podpory informačních systémů apod. je nejpozději poslední den kalendářního roku (viz § 21 odst.8 zákona o DPH).

To ale neplatí v okamžiku přijetí platby, V tomto případě je datem plnění den přijetí platby.

Velice důležité je v zákoně slovo nejpozději. To vyjadřuje, že plátce může přiznat uskutečnění tohoto zdanitelného plnění kdykoliv dříve. Plátce může tedy zdanitelné plnění, které je poskytováno déle jak 12 kalendářních měsíců vykázat kdykoliv v průběhu roku, ve kterém toto zdanitelné plnění poskytuje nebo v průběhu následujícího kalendářního roku, nejpozději však k 31. 12. kalendářního roku, který následuje po roce, ve kterém bylo zdanitelné plnění započato.

 

Zákon o DPH § 21 odst.8:

(8) Je-li poskytováno zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku po dobu delší než 12 měsíců, považuje se zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytování tohoto plnění započato; to neplatí

  • a) pro kalendářní rok, v němž došlo k přijetí úplaty, ze které plátci vznikla povinnost přiznat daň,
  • b) v případech podle odstavce 4 písm. b) nebo k), nebo
  • c) v případě služby, která je poskytována na základě zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci třetí osobě, pokud úplatu za poskytnutí této služby hradí stát nebo jde-li o službu spočívající e výkonu funkce insolvenčního správce podle ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

 

Zákon o DPH § 21 odst.4 písm.b) a k)

(4) Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné

b) dnem odečtu z měřicího zařízení, popřípadě dnem zjištění skutečné spotřeby při dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění odpadních vod a telekomunikační služby, při přepravě a distribuci plynu nebo při přenosu a distribuci elektřiny,

k) dnem přijetí úplaty určeným podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty, v případě

  • 1. dodání zboží podle § 13a,
  • 2. prodeje dovezeného zboží na dálku, na který je použit dovozní režim zvláštního režimu jednoho správního místa.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference