Stipendium

 

Od daně z příjmů fyzických osob jsou osvobozena:

  • stipendia ze státního rozpočtu,
  • stipendia z rozpočtu kraje,
  • stipendia z prostředků vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituce,
  • stipendia z prostředků právnické osoby, která vykonává činnost střední školy nebo vyšší odborné školy,
  • obdobná plnění ze zahraničí,
  • příspěvky a podpory z prostředků nadací, nadačních fondů a občanských sdružení, včetně příspěvků poskytovaných ze zahraničí.

 

Osvobozené příjmy se v daňovém přiznání neuvádí, což je ukotveno v §38 g odst.3 zákona o dani z příjmu.

 

Stipendia nejsou omezena věkem, takže se může jednat např. stipendia při doktorském studijním programu, i když je studentovi více než 26 let.

 

Sociální pojištění

V případě sociálního pojištění se nejedná o příjem, který by založil účast na nemocenském pojištění. Podmínkou pro účast na pojištění je kromě toho, že se příjmy dotčené osoby daní jako příjmy ze závislé činnosti, osobní výkon pracovní činnosti (z níž tyto příjmy plynou).

Proto příjemci stipendia nespadají pod ustanovení § 5 písm. a) bod 22 zákona o nemocenském pojištění a nejsou účastni pojištění.

 

Zdravotní pojištění

Příjemce stipendia není z hlediska zdravotního pojištění považován za zaměstnance dle ustanovení § 5 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Z toho vyplývá, že ze stipendia se zdravotní pojištění neplatí.

 

Legislativa

 

Zákon o daních z příjmů § 4 - Osvobození od daně

(1) Od daně se osvobozuje

k) příjem v podobě

1. stipendia ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, z rozpočtu kraje, z prostředků vysoké školy, veřejné výzkumné instituce nebo právnické osoby, která vykonává činnost střední školy nebo vyšší odborné školy,

2. podpory nebo příspěvku z prostředků fundace nebo spolku, s výjimkou rodinné fundace, pokud se nejedná o poplatníka, který je členem nebo zaměstnancem těchto právnických osob, nebo o osobu blízkou tomuto poplatníkovi a jde-li o poplatníka, který je členem nebo zaměstnancem těchto právnických osob, nebo o osobu blízkou tomuto poplatníkovi, příjem v podobě podpory nebo příspěvku poskytnutého výlučně ke kompenzaci zdravotního postižení nebo sociálního vyloučení,

3. podpory nebo příspěvku z prostředků odborové organizace,

4. nepeněžního plnění nebo sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem z fondu kulturních a sociálních potřeb nejbližším pozůstalým nebo sociální výpomoci nejbližším pozůstalým za obdobných podmínek u zaměstnavatele, u kterého se tento fond nezřizuje,

 

Zákon o nemocenském pojištění, § 5 písm.  - OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB

Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni:

a) zaměstnanci, jimiž se pro účely tohoto zákona rozumí

22. fyzické osoby neuvedené v bodech 1 až 21, s výjimkou členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy zvolených do funkcí, jež zastupitelstvo neurčilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni,

v době zaměstnání, pokud jim v souvislosti se zaměstnáním plynou nebo by mohly plynout příjmy ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu podle zvláštního právního předpisu a nejsou od této daně osvobozeny,

 

Zákon o veřejném zdravotním pojištění, § 5

Pojištěnec je plátcem pojistného, pokud

a) je zaměstnancem; za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou

1. osoby, která má pouze příjmy ze závislé činnosti, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny,

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference