Vystavení opravného daňového dokladu u nedobytné pohledávky

 

O vrácení DPH žádá věřitel formou provedení opravy výše daně a musí tedy vystavit dlužníkovi daňový doklad o opravě.

Věřitel může DPH opravit nejdříve ve zdaňovacím období, v němž byl daňový doklad doručen odběrateli.

Věřitel musí prokázat doručení opravného daňového dokladu dlužníkovi. Nejlépe pomocí potvrzení o přijetí daňového dokladu.

Pokud dlužník dané potvrzení nevystaví, je možno daňový doklad zaslat pomocí datové schránky (nebo doporučeně).

 

Trmín pro vystavení dokladu

§ 46e odst.1 zákona o DPH:

(1) Rozhodne-li se věřitel opravit základ daně v případě nedobytné pohledávky, je povinen vystavit základní opravný daňový doklad do 30 dnů ode dne zjištění skutečností, na základě kterých se rozhodl tuto opravu provést.

 

Věřitel je povinen vystavit opravný daňový doklad

§ 46e odst.2 zákona o DPH:

a) v případě změny výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem do 30 dnů ode dne zjištění skutečností, na základě kterých mu vznikla povinnost změnit výši opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem,

b) v případě dodatečné opravy základu daně do 30 dnů ode dne snížení nebo zvýšení poslední známé neobdržené úplaty, nebo

c) při zrušení opravy základu daně do 30 dnů ode dne zjištění skutečností, na základě kterých mu vznikla povinnost provést zrušení opravy základu daně.

 

Základní opravný daňový doklad musí obsahovat tyto údaje

§ 46e odst.3 zákona o DPH:

a) označení věřitele,

b) daňové identifikační číslo věřitele,

c) označení dlužníka,

d) daňové identifikační číslo dlužníka,

e) odkaz na příslušné ustanovení § 46 odst. 1, podle kterého je oprava základu daně prováděna,

f) informaci o tom, že se jedná o další opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky, pokud se jedná o opravu základu daně podle § 46 odst. 2,

g) spisovou značku insolvenčního řízení, je-li oprava základu daně prováděna z důvodu insolvenčního řízení,

h) evidenční číslo základního opravného daňového dokladu,

i) den vystavení základního opravného daňového dokladu,

j) den uskutečnění opravy základu daně, pokud touto opravou došlo ke snížení výše opravy základu daně,

k) informace vztahující se k původnímu zdanitelnému plnění, a to

 • 1. evidenční číslo daňového dokladu,
 • 2. den uskutečnění původního zdanitelného plnění,
 • 3. výši úplaty,
 • 4. základ daně,
 • 5. sazbu daně a
 • 6. výši daně,

l) informace vztahující se k předchozí opravě základu daně, změně výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem, dodatečné opravě základu daně a zrušení opravy základu daně, pokud byly provedeny, a to

 • 1. evidenční číslo základního opravného daňového dokladu a opravných daňových dokladů,
 • 2. den vystavení základního opravného daňového dokladu a opravných daňových dokladů,
 • 3. den uskutečnění zdanitelného plnění,
 • 4. výši předchozí opravy základu daně, změny výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem, dodatečné opravy základu daně a zrušení opravy základu daně,
 • 5. výši opravy poslední známé daně,

m) informace vztahující se k opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky, a to

 • 1. neobdrženou úplatu za původní zdanitelné plnění,
 • 2. výši opravy základu daně,
 • 3. daň vypočtenou z neobdržené úplaty za původní zdanitelné plnění.

 

Opravný daňový doklad v případě změny výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem obsahuje tyto údaje:

§ 46e odst.4 zákona o DPH:

a) označení věřitele,

b) daňové identifikační číslo věřitele,

c) označení dlužníka,

d) daňové identifikační číslo dlužníka,

e) informaci o tom, že jde o změnu výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem,

f) spisovou značku insolvenčního řízení, pokud je oprava základu daně prováděna z důvodu insolvenčního řízení,

g) evidenční číslo

 • 1. daňového dokladu,
 • 2. základního opravného daňového dokladu,
 • 3. opravného daňového dokladu v případě změny výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem,

h) den

 • 1. uskutečnění původního zdanitelného plnění,
 • 2. uskutečnění opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky,
 • 3. vystavení opravného daňového dokladu v případě změny výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem,
 • 4. uskutečnění změny výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem, pokud touto změnou došlo ke snížení výše opravy základu daně,

i) informace vztahující se k původnímu zdanitelnému plnění, a to

 • 1. výši úplaty,
 • 2. základ daně,
 • 3. sazbu daně a
 • 4. výši daně,

j) informace vztahující se k opravě základu daně v případě nedobytné pohledávky, a to

 • 1. neobdrženou úplatu za původní zdanitelné plnění určenou kvalifikovaným odhadem,
 • 2. výši opravy základu daně,
 • 3. daň vypočtenou z neobdržené úplaty za původní zdanitelné plnění,

k) informace vztahující se ke změně výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem, a to

 • 1. neobdrženou úplatu za původní zdanitelné plnění podle § 46a odst. 1 písm. a) až e),
 • 2. rozdíl mezi výší neobdržené úplaty podle bodu 1 a výší neobdržené úplaty, která odpovídá výši opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem,
 • 3. sazbu daně,
 • 4. základ daně stanovený z rozdílu podle bodu 2,
 • 5. daň vypočtenou z rozdílu podle bodu 2.

 

Opravný daňový doklad v případě dodatečné opravy základu daně obsahuje

§ 46e odst.5 zákona o DPH:

a) označení věřitele,

b) daňové identifikační číslo věřitele,

c) označení dlužníka,

d) daňové identifikační číslo dlužníka,

e) informaci o tom, že jde o dodatečnou opravu základu daně,

f) evidenční číslo

 • 1. daňového dokladu,
 • 2. základního opravného daňového dokladu,
 • 3. opravného daňového dokladu v případě změny výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem, pokud byla tato změna provedena,
 • 4. opravného daňového dokladu v případě dodatečné opravy základu daně,

g) den

 • 1. uskutečnění původního zdanitelného plnění,
 • 2. uskutečnění opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky,
 • 3. uskutečnění změny výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem, pokud byla tato změna provedena,
 • 4. vystavení opravného daňového dokladu v případě dodatečné opravy základu daně,
 • 5. uskutečnění dodatečné opravy základu daně, pokud touto opravou došlo ke snížení výše opravy základu daně,

h) snížení nebo zvýšení poslední známé neobdržené úplaty, které je důvodem pro dodatečnou opravu základu daně,

i) výši poslední známé neobdržené úplaty,

j) výši neobdržené úplaty po jejím snížení nebo zvýšení podle § 46c,

k) rozdíl mezi

 • 1. výší poslední známé neobdržené úplaty a
 • 2. výší neobdržené úplaty po jejím snížení podle § 46c,

l) sazbu daně,

m) základ daně stanovený z rozdílu podle písmene k),

n) daň vypočtenou z rozdílu podle písmene k).

 

Opravný daňový doklad při zrušení opravy základu daně obsahuje tyto údaje

§ 46e odst.6 zákona o DPH:

a) označení věřitele,

b) daňové identifikační číslo věřitele,

c) označení dlužníka,

d) daňové identifikační číslo dlužníka,

e) informaci o tom, že jde o zrušení opravy základu daně,

f) evidenční číslo

 • 1. daňového dokladu,
 • 2. základního opravného daňového dokladu,
 • 3. opravného daňového dokladu v případě změny výše opravy základu daně určené kvalifikovaným odhadem, pokud byla tato změna provedena,
 • 4. opravného daňového dokladu v případě dodatečné opravy základu daně, pokud byla tato oprava provedena,
 • 5. opravného daňového dokladu při zrušení opravy základu daně,

g) den

 • 1. vystavení opravného daňového dokladu při zrušení opravy základu daně,
 • 2. den uskutečnění zrušení opravy základu daně,
 • 3. den provedení opravy podle § 46 odst. 1,

h) základ daně a daň u původního zdanitelného plnění,

i) výši poslední známé neobdržené úplaty,

j) sazbu daně,

k) základ daně a daň ve výši, v jaké je provedeno zrušení opravy základu daně.

 

U opravy výše daně se uplatní sazba daně platná ke dni uskutečnění původního zdanitelného plnění. Pro propočet cizí měny na českou měnu se použije kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou a platný pro osobu provádějící přepočet ke dni uskutečnění původního plnění.

 

Příklad vystavení a zaúčtování

Pro lepší pochopení uvedeme konkrétní případ.

Původní doklad byl vystaven následovně:

 • základ daně: 100.000,-
 • sazba daně: 21%
 • DPH: 21.000,-
 • Celkem k úhradě: 121.000,-

 

Vystavíme opravný doklad.

Do textu dokladu napíšeme:

 • Oprava výše daně u pohledávky za dlužníkem v insolvenčním řízení podle § 46, odst. písm. a zákona o DPH.
 • Spisová značka insolvenčního řízení: XXXXX
 • Evidenční číslo původně vystaveného dokladu: XXXX
 • Datum uskutečnění původního plnění: XXXX
 • Původní základ daně: 100.000,-
 • Původní sazba daně: 21%
 • Původní výše daně daně: 21.000,-
 • Původní výše úplaty: 121.000,-
 • Den uskutečnění opravy základu daně: XXX
 • Neobdržená úplata za původní zdanitelné plnění: 121.000,-
 • Výše opravy základu daně: 100.000,-
 • Vypočtená daň z neobdržené úplaty za původní zdanitelné plnění: 21.000,-

 

Doklad zaúčtujeme:

Upozornění - při účtování se neúčtuje základ daně, ale pouze opravená daň.

Předpis Text DPH Částka Účet Strana
vratka-p21 Vratka DPH za dlužníkem v insolvenci s 21%   -21.000 343 D
- Vratka DPH za dlužníkem v insolvenci s 21%   21.000 648 D

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference