Sleva na dítě

 

Daňové zvýhodnění na dítě upravuje zákn o daních z příjmů v §35c.

 

Zaměstnanec uplatní slevu podpisem nového vzoru č. 24 Prohlášení poplatníka k dani který je připraven na uplatnění slev na druhé, třetí a další dítě.

Slevy lze libovolně kombinovat a pořadí dětí je možné volit bez ohledu na jejich skutečné datum narození.

 

Nárok uplatnění

Daňové zvýhodnění se může uplatnit na:

 • nezletilé dítě
 • zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně
 1. soustavně se připravuje na budoucí povolání; příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře.
 2. nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo
 3. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

 

Za vyživované dítě se považuje:

 • vlastní dítě
 • osvojenec
 • dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů
 • dítě druhého z manželů
 • vnuk nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho rodiče nemají příjmy (z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit)

 

Prokázání skutečnosti

Skutečnost, že dítě žije s námi v domácnosti, prokážeme svým čestným prohlášením na tiskopisu Prohlášení k dani, které přiložíme k daňovému přiznání.

 

Nárok na daňové zvýhodnění se prokazuje dle §38l:

 • úředním dokladem prokazujícím totožnost dítěte (rodný list)
 • potvrzením zaměstnavatele druhého z manželů, že neuplatňuje daňové zvýhodnění (případně na jaké děti uplatňuje)
 • potvrzením o studiu zletilých dětí

 

Finanční úřad si většinou vyžádá i čestné prohlášení druhého rodiče, že "neuplatňuje slevu na dítě", je lépe přiložit toto prohlášení také k daňovému přiznání.

 

Část roku

Pokud podmínky pro uplatnění trvají jen část roku, uplatní se  1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky splněny nebo ve kterém se dítě narodilo.

 

Ukončení studia

U střední školy, pokud ji dítě studuje řádně, se výuka počítá od 1. září do 31. srpna následujícího roku (tedy i prázdniny).

Pokud dítě skončí studium během roku, počítá se každý měsíc, na jehož počátku dítě ještě studovalo.

 

Čestné prohlášení druhého z rodičů o neuplatnění slevy

Finanční úřad si většinou vyžádá i čestné prohlášení druhého rodiče, že "neuplatňuje slevu na dítě", je lépe přiložit toto prohlášení také k daňovému přiznání.

 

Čestné prohlášení


Já, __________________________ (Jméno a příjmení)

narozen/a ___________________

rodné číslo _________________,

bytem _________________________________________________ (adresa trvalé bydliště)

 

Prohlašuji, že neuplatňuji v roce XXXX daňové zvýhodnění na vyživované děti:

1)Jméno a příjmení __________________________, rodné číslo ____________________;

2)Jméno a příjmení __________________________, rodné číslo ____________________;

3)Jméno a příjmení __________________________, rodné číslo ____________________;

4)Jméno a příjmení __________________________, rodné číslo ____________________;

 

V ___________________  dne ____________________

 

Podpis _____________________

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference