Sociální pojištění OSVČ

 

Přehled o příjmech a výdajích musí OSVČ příslušné OSSZ podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok.

To platí i v případě, že máte nulové příjmy a nemusíte podávat daňové přiznání.

 

V případě, že přehled bude podávat daňový poradce, tato skutečnost se NEMUSÍ dopředu oznamovat a následně dokládat, uvede se pouze v přehledu za daný rok.

Nejlepším způsobem je odeslat přehled pomocí datové schránky (pokud ji máte). Pokud ne, přehled můžete donést osobně na pracoviště OSSZ, můžete ho po někom poslat, nebo ho odeslat i poštou.

Částku pojistného je třeba zaplatit nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, resp. v tomto případě měl být podán Přehled o příjmech a výdajích.

 

 

OSVČ je účastna důchodového pojištění:

  • v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost.
  • v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud její příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti dosáhl v kalendářním roce aspoň tzv. rozhodné částky. Příjmem se rozumí dílčí základ daně z příjmů ze SVČ podle zákona o daních z příjmů, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmu fyzických osob. Rozhodná částka je proměnlivá a v roce 2021 činila 85 058 Kč (viz níže), v roce 2022 činí 93 387 Kč. Uvedená rozhodná částka platí při výkonu samostatné výdělečné činnosti po celý kalendářní rok.
  • v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud se dobrovolně přihlásila k účasti na důchodovém pojištění.
  • v kalendářním roce, po dobu, po kterou vykonávala jako poplatník v paušálním režimu samostatnou výdělečnou činnost, a daň za dané zdaňovací období je rovna paušální dani.

 

Daňový základ

Daňový základ se zjistí z řádku č. 37 daňového přiznání

 

Vyměřovací základ

Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu.

 

  • Vyměřovacím základem je 50 % z příjmů  snížených o výdaje (t.j.50% zisku).
  • Na rozdíl od daně z příjmů se nemůže uplatnit případná daňová ztráta minulých let.

 

Spočítaný vyměřovací základ se ještě musí upravit, protože je uzákoněn minimální a maximální vyměřovací základ.

  • Pokud je spočítaný vyměřovací základ menší než minimální, pro výpočet pojistného se použije minimální základ.
  • Pokud je spočítaný vyměřovací základ větší než maximální, pro výpočet pojistného se použije maximální základ.

 

Sazba pro důchodové pojištění

Sazba pojistného 29,2%.

 

Důchodové pojištění zahrnuje:

  • pojistné na důchodové pojištění 28%
  • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1,2%

 

Protože vyměřovací základ je 50% zisku, pro rychlý výpočet můžete počítat, že důchodové pojištění je z celého zisku 14,6%.

 

Sazba pro nemocenské pojištění

Od 1.7.2019 došlo ke změně sazeb (díky proplácení zaměstnavatelem prvních tří dnů nemoci)

Sazba pojistného 2,1%.

 

Do 1.7.2019 byla sazba pojistného ve výši 2,3%

 

Nemocenské pojištění je pro OSVČ dobrovolné.

 

Z nemocenského pojištění OSVČ jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, v případě OSVČ je to nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství.

Podnikatelé, kteří se k nemocenskému pojištění nepřihlásili, samozřejmě na tyto dávky nárok nemají.
 

Zálohy 

Měsíčně musíme platit zálohu alespoň ve výši, která nám vyšla v posledním Přehledu.

Pokud s podnikáním začínáme nebo nám v Přehledu vyšla nižší záloha než minimální, platíme alespoň minimální zálohy.

 

Změna záloh se promítne až od měsíce, kdy byl nebo měl být podán přehled na sociální zabezpečení.

 

 

Platby

Platba zálohy na pojistné na důchodové pojištění se platí samostatně na jiný účet než platba pojistného na nemocenské pojištění.

 

Splatnost zálohy na sociální pojištění

Zálohy jsou splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Za den platby je přitom považován až den, kdy platba došla na správný účet.

Všechny zálohy, které přijdou od nás na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, budou považovány za zálohu na kalendářní měsíc předchozí.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference