Sociální pojištění OSVČ

 

 

Vyměřovací základ

Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu.

 

  • Vyměřovacím základem je 50 % z příjmů  snížených o výdaje (t.j.50% zisku).
  • Na rozdíl od daně z příjmů se nemůže uplatnit případná daňová ztráta minulých let.

 

Spočítaný vyměřovací základ se ještě musí upravit, protože je uzákoněn minimální a maximální vyměřovací základ.

  • Pokud je spočítaný vyměřovací základ menší než minimální, pro výpočet pojistného se použije minimální základ.
  • Pokud je spočítaný vyměřovací základ větší než maximální, pro výpočet pojistného se použije maximální základ.

 

Sazba pro důchodové pojištění

Sazba pojistného 29,2%.

 

Důchodové pojištění zahrnuje:

  • pojistné na důchodové pojištění 28%
  • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1,2%

 

Protože vyměřovací základ je 50% zisku, pro rychlý výpočet můžete počítat, že důchodové pojištění je z celého zisku 14,6%.

 

Sazba pro nemocenské pojištění

Od 1.7.2019 došlo ke změně sazeb (díky proplácení zaměstnavatelem prvních tří dnů nemoci)

Sazba pojistného 2,1%.

 

Do 1.7.2019 byla sazba pojistného ve výši 2,3%

 

Nemocenské pojištění je pro OSVČ dobrovolné.

 

Z nemocenského pojištění OSVČ jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, v případě OSVČ je to nemocenské a peněžitá pomoc v mateřství.

Podnikatelé, kteří se k nemocenskému pojištění nepřihlásili, samozřejmě na tyto dávky nárok nemají.
 

Zálohy 

Měsíčně musíme platit zálohu alespoň ve výši, která nám vyšla v posledním Přehledu.

Pokud s podnikáním začínáme nebo nám v Přehledu vyšla nižší záloha než minimální, platíme alespoň minimální zálohy.

 

Změna záloh se promítne až od měsíce, kdy byl nebo měl být podán přehled na sociální zabezpečení.

 

 

Platby

Platba zálohy na pojistné na důchodové pojištění se platí samostatně na jiný účet než platba pojistného na nemocenské pojištění.

 

Splatnost zálohy na sociální pojištění

Zálohy jsou splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Za den platby je přitom považován až den, kdy platba došla na správný účet.

Všechny zálohy, které přijdou od nás na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, budou považovány za zálohu na kalendářní měsíc předchozí.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference