Prominutí příslušenství daně

 

Od 1.ledna 2015 lze prominout příslušenství daně:

  • penále
  • úroky z prodlení
  • úroky z posečkané částky daně

Neznamená to však, že každý, komu finanční úřad vyměří penále nebo úrok, si o něj může požádat a bude mu automaticky prominuto. Vyhověno může být pouze tomu, kdo splní předem stanovená kritéria pro prominutí. K postupu orgánů Finanční správy ČR při rozhodování o prominutí příslušenství daně podle daňového řádu bude vydán metodický pokyn Generálního finančního ředitelství, který bude publikován ve Finančním zpravodaji.

V souvislosti s covidem vydalo Finanční ředitelství informaci vztahující se k promíjení úroků.

Informaci nalezneze zde.

 

Podrobnější informace k promíjení příslušenství daně od 1. ledna 2015  nalezene zde.

Dne 16.2.2015 byl GFŘ vydalo pokyn D-21 k promíjení příslušenství daně pod č.j. 4260/15/710040123.

Pokyn D-21 naleznete zde.

 

Penále

Žádat o prominutí a prominout penále bude možné jen v případech, kdy bude penále oznámeno dodatečným platebním výměrem vydaným od 1. ledna 2015, bez ohledu na zdaňovací období, ke kterému se daň vztahuje.
Například o prominutí penále k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2014 lze zažádat pouze v případě, že bylo oznámeno platebním výměrem vydaným od 1. ledna 2015.

 

Úrok z prodlení a úrok z posečkané částky

Žádat o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky bude možné pouze v případě, že úrok vznikl od 1. ledna 2015.
Například je-li daňový subjekt v prodlení s placením daně od 30. 9. 2014 a k úhradě daně dojde 1. 3. 2015, lze prominout úroky z prodlení, které vznikly v časovém období od 1. 1. 2015 do 1. 3. 2015. Částku úroků z prodlení vzniklou do 31. 12. 2014 prominout nelze.
Od předepsání úroku z posečkané částky vzniklého přede dnem nabytí účinnosti novely daňového řádu lze upustit podle dosavadních právních předpisů.

 

Kdy podat žádost o prominutí

  • Aby měla žádost o prominutí příslušenství daně šanci na úspěch, musí být ke dni podání žádosti uhrazena daň, k níž se příslušenství vztahuje. Den úhrady daně je proto prvním dnem, kdy lze žádat o prominutí příslušenství daně.
  • Žádost o prominutí penále musí být podána nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým se doměřuje daň, k níž se penále váže.

 

Jak podat žádost o prominutí

  • Pokud se daňový subjekt rozhodne podat žádost o prominutí příslušenství daně, musí počítat s tím, že žádá-li o prominutí částky vyšší než 3000 Kč, pak tato žádost podléhá zpoplatnění správním poplatkem ve výši 1000 Kč. V případě žádosti o prominutí částky do 3000 Kč včetně, se správní poplatek nehradí.
  • Žadatel o prominutí by měl svou žádost precizně odůvodnit a svá tvrzení doložit. V opačném případě může být jeho žádost zamítnuta.

 

Vytvoření žádosti v TaxEditu

Žádost vytvoříme v TaxEditu.

Postavíme se na poplatníka, dáme Nový dokument.

Na kartě Aktuální vybereme formulář Obecná písemnost.

Vyplnění formuláře:

V poli Podání k dani vyberte daň, které se penále týká.

V poli Typ písemnosti vyberte Žádost o prominutí penále.

Do pole Text napište něco jako:

Dne 27.4.2021 nám byl doručeno Vyrozumění o úroku z prodlení č.j.xxxxxxxxxxxx.

Jedná se úrok z prodlení na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
za zdaňovací období od 01.01.2020 do 31.12.2020 ve výši 1 562.00 Kč.

Naše firma provozuje restaurace, kde došlo ke kompletnímu uzavření provozu z důvodu nařízení vlády.

Z tohoto důvodu jsme se dostali do obtížné finanční situace a tím naši daňovou povinnost nebyli schopni splnit v řádném termínu.


Tímto žádáme o prominutí vyměřeného úroku z prodlení.

 

Odeslání

Formulář odešleme pomocí XML souboru

 

Daňový řád

§ 259 - Řízení o prominutí daně nebo příslušenství daně

(1) Pokud zákon stanoví orgánu veřejné moci pravomoc zcela nebo částečně prominout daň nebo příslušenství daně, lze tak učinit na základě žádosti daňového subjektu nebo z moci úřední.

(2) K prominutí daně i příslušenství daně může dojít od vzniku daňové povinnosti až do doby uplynutí lhůty pro placení daně, a to i poté, kdy došlo k její úhradě.

(3) Byla-li žádost o prominutí daně nebo příslušenství daně zamítnuta, lze novou žádost podat nejdříve po 60 dnech ode dne oznámení zamítavého rozhodnutí. V této nové žádosti je daňový subjekt povinen uvést jiné důvody než ty, které již obsahovala žádost původní, jinak bude nová žádost odložena. O odložení musí být žadatel vyrozuměn.

(4) Proti rozhodnutí ve věci prominutí daně nebo příslušenství daně nelze uplatnit opravné prostředky.

 

§ 259a - Prominutí penále

(1) Daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně o prominutí části penále, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož doměření povinnost uhradit penále vznikla.

(2) Správce daně na základě posouzení rozsahu součinnosti daňového subjektu v rámci postupu vedoucího k doměření daně z moci úřední může prominout až 75 % penále. Při tom není vázán návrhem daňového subjektu.

(3) Žádost o prominutí penále lze podat nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit penále.

(4) Lhůta pro podání žádosti podle odstavce 3 neběží po dobu

a) řízení o povolení posečkání úhrady daně, v důsledku jejíhož doměření povinnost uhradit penále vznikla,

b) posečkání úhrady daně, v důsledku jejíhož doměření povinnost uhradit penále vznikla.

 

§ 259aa - Prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně

(1) Daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně o prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, pokud bylo podáno daňové tvrzení, v důsledku jehož včasného nepodání tato pokuta vznikla, nebo pokud se toto podání stalo bezpředmětným.

(2) Správce daně může zcela, nebo zčásti prominout pokutu za opožděné tvrzení daně, pokud k prodlení s podáním daňového tvrzení došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. Při tom není vázán návrhem daňového subjektu.

(3) Při posouzení rozsahu, ve kterém bude pokuta za opožděné tvrzení daně prominuta, správce daně zohlední skutečnost, zda ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu zakládají tvrdost vzniklé pokuty.

 

§ 259b - Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky

(1) Daňový subjekt je oprávněn požádat správce daně o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky, pokud byla uhrazena daň, v důsledku jejíhož neuhrazení úrok vznikl.

(2) Správce daně může zcela nebo zčásti prominout úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky, pokud k prodlení s úhradou daně došlo z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. Při tom není vázán návrhem daňového subjektu.

(3) Při posouzení rozsahu, ve kterém bude úrok prominut, správce daně zohlední skutečnost, zda ekonomické nebo sociální poměry daňového subjektu zakládají tvrdost uplatněného úroku.

§ 259c

Společná ustanovení o prominutí daně nebo příslušenství daně

(1) Při posouzení žádosti o prominutí daně nebo příslušenství daně správce daně zohlední četnost porušování povinností při správě daní daňovým subjektem.

(2) Prominutí daně nebo příslušenství daně není možné, pokud daňový subjekt nebo osoba, která je členem jeho statutárního orgánu, v posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové nebo účetní právní předpisy.

(3) Pokud právnická osoba závažným způsobem poruší daňové nebo účetní právní předpisy, hledí se pro účely posouzení splnění podmínky podle odstavce 2 na osobu, která byla v době tohoto porušení v této právnické osobě členem statutárního orgánu, jako by je také porušila.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference