Přehled ZP

 

Po ukončení kalendářního roku se provádí zúčtování záloh na formuláři Přehled OSVČ za rok.

 

Na přehledu se vypočítá roční povinnost pojistného a to na základě dosažených příjmů a výdajů.

Od takto vypočítané povinnosti se odečtou zaplacené zálohy a výsledkem je  nedoplatek nebo přeplatek.

 

Termín pro podání přehledu

Přehled je osoba samostatně výdělečně činná povinna předložit nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání.

 

Termíny pro podání přehledu:

  • 1.květen u OSVČ kteří si daňové přiznání zpracovávají sami
  • 1.srpen u OSVČ kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce

 

Platba pojistného

Doplatek pojistného na zdravotní pojištění je splatný vždy nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán přehled o příjmech a výdajích.

 

Povinnost podat přehled

§ 24 zákona České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění č. 592/1992 Sb.:

 

(2) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zvláštního zákona podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, přehled o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu stanoveném podle § 3a, pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu.

 

Pokud osobě samostatně výdělečně činné zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost příslušné zdravotní pojišťovně doložit do 30. dubna kalendářního roku, ve kterém má povinnost podat daňové přiznání za předchozí kalendářní rok.

 

Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích příslušné zdravotní pojišťovně do 8. dubna následujícího roku má osoba samostatně výdělečně činná i v případě, kdy není povinna podle zvláštního právního předpisu daňové přiznání podávat.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference