Zdravotní pojištění OSVČ

 

Přehled o výši daňového základu musí OSVČ své zdravotní pojišťovně podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za uplynulý kalendářní rok.

To platí i v případě, že máte nulové příjmy a nemusíte podávat daňové přiznání.

Nejlepším způsobem je odeslat přehled pomocí datové schránky (pokud ji máte). Pokud ne, tak přehled můžete donést osobně na pracoviště zdravotní pojišťovny, můžete ho po někom poslat, nebo ho odeslat i poštou.

Částku pojistného je třeba zaplatit nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl, resp. v tomto případě měl být podán Přehled o výši daňového základu.

 

Kdo je OSVČ

Vymezení pojmu osoby samostatně výdělečně činné obsahuje paragraf 5, zákona 48/1997 Sb:

 

Za osoby samostatně výdělečně činné se pro účely zdravotního pojištění považují:

 • 1. osoby podnikající v zemědělství;1c)
 • 2. osoby provozující živnost;2)
 • 3. osoby provozující podnikání podle zvláštních předpisů;3)
 • 4. osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů,4) s výjimkou činnosti, z níž jsou příjmy podle zvláštního právního předpisu samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně4a);
 • 5. společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností;5)
 • 6. osoby vykonávající nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů;6)
 • 7. osoby vykonávající činnost mandatáře na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku,6a) pokud tato činnost není považována za zaměstnání podle písmene a) a mandátní smlouva nebyla uzavřena v rámci jiné samostatné výdělečné činnosti,
 • 8. spolupracující osoby osob samostatně výdělečně činných, pokud podle zákona o daních z příjmů lze na ně rozdělovat příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení,

 

Vyměřovací základ

Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu.

Vyměřovacím základem je 50 % z příjmů  snížených o výdaje (t.j.50% zisku).

 

Výše pojistného

Pojistné na zdravotní pojištění OSVČ je 13,5 % z vyměřovacího základu.

Protože vyměřovací základ je 50% zisku, pro rychlý výpočet můžete počítat, že zdravotní pojištění je z celého zisku 6,75%.

Na rozdíl od daně z příjmů se nemůže uplatnit případná daňová ztráta minulých let.

 

Spočítaný vyměřovací základ se ještě musí upravit, protože je uzákoněn minimální a maximální vyměřovací základ.

 • Pokud je spočítaný vyměřovací základ menší než minimální, pro výpočet pojistného se použije minimální základ.
 • Pokud je spočítaný vyměřovací základ větší než maximální, pro výpočet pojistného se použije maximální základ.

 

Zálohy

Povinnost platit zálohy na zdravotní pojištění se odvíjí od toho, zda OSVČ má podnikání jako:

 • hlavní činnost
 • vedlejší činnost

 

Bližší informace dle druhů činností najdete v podkapitolách.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference