Sociální pojištění OSVČ vedlejší činnost

 

Aby naše činnost byla pro sociální pojištění brána jako činnost vedlejší, musíme OSSZ doložit, že splňujeme jednu podmínku:

 • v předešlém roce jsme měli zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců (příjmy nám potvrdí mzdová účetní na papír, který je součástí Přehledu)
 • přiznání starobního důchodu
 • nárok na invalidní důchod
 • nárok na rodičovský příspěvek, mateřskou nebo nemocenskou kvůli těhotenství a porodu z nemocenského pojištění zaměstnanců
 • osobní péče o dítě pod 10 let, závislé na péči jiné osoby ve stupni I-IV, pokud je osobou blízkou nebo žije s námi ve společné domácnosti
 • nárok na příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu
 • výkon vojenské či civilní služby v ozbrojených silách ČR, pokud nejsme voják z povolání
 • jsme nezaopatřené dítě (jsme jím do 26 let, pokud se soustavně připravujeme na budoucí povolání)

 

Sociální pojištění se skládá z následujícíh položek:

 • Důchodové pojištění (povinné, pokud základ daně přesáhne rozhodnou hranici)
 • Nemocenské pojištění (vždy dobrovolné)

 

Důchodové pojištění

Zda musíte platit důchodové pojištění a zálohy se odvíjí od výše základu daně.

Pokud je Váš základ daně z podnikání nižžší než rozhodná částka tak:

 • Žádné důchodové pojištění platit nemusíte
 • Nemusíte platit ani zálohy

 

Základ daně najdete na přiznání k dani z příjmů na řádku č. 37.

Na přehledu pro ČSSZ je základ daně uveden na řádku č. 20.

Rozhodná částka OSVČ pro vedlejší činnost se mění každý rok a její výši najdete v kapitole Roční parametry.

Rozhodnou částkou se rozumí daňový základ stanovený podle § 7 zákona o daních z příjmů po úpravě podle § 5 a § 23 zákona o daních z příjmů.

 

I v případě, kdy OSVČ neplatí sociální pojištění,  musí včas odevzdat Přehled o příjmech a výdajích na OSSZ.

K důchodovému pojištění se můžete také přihlásit dobrovolně.

 

Nemocenské pojštění

Účast na nemocenském pojištění OSVČ je dobrovolná.

Pokud se OSVČ rozhodne, že se k nemocenskému pojištění přihlásí, musí podat přihlášku na příslušném tiskopise a její činnost se stává hlavní výdělečnou činností.

 

Zálohy

Zjednodušeně se dá říct, že OSVČ při vedlejší činnosti platí zálohy, pokud základ daně dosáhl rozhodné hranice.

 

Povinnost platit zálohy má OSVČ vykonávající vedlejší činnost:

 • jejíž daňový základ za předchozí kalendářní rok dosáhl výše zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění. Povinnost platit zálohy vzniká za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled s takovým daňovým základem a trvá naposledy za kalendářní měsíc, který předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém byl (měl být) podán Přehled za následující kalendářní rok,
 • která podala přihlášku k účasti na důchodovém pojištění. Povinnost platit zálohy vzniká od kalendářního měsíce, ve kterém se k účasti přihlásila, a trvá až do měsíce předcházejícího měsíci, v němž byl (měl být) podán Přehled za kalendářní rok, na který se OSVČ přihlásila k účasti na pojištění.

 
Další výhodou podnikání na vedlejší činnost je, že když podnikat teprve začínáte, v prvním roce nemusíte zálohy na sociální pojištění platit, pojistné doplatíte až po podání přehledu o příjmech a výdajích okresní správě sociálního zabezpečení, podle skutečných zisků.

Minimální zálohy na SP najdete v kapitole Roční parametry.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference