Sociální pojištění OSVČ vedlejší činnost

 

Aby naše činnost byla pro sociální pojištění brána jako činnost vedlejší, musíme OSSZ doložit, že splňujeme jednu podmínku:

 • v předešlém roce jsme měli zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců (příjmy nám potvrdí mzdová účetní na papír, který je součástí Přehledu)
 • přiznání starobního důchodu
 • nárok na invalidní důchod
 • nárok na rodičovský příspěvek, mateřskou nebo nemocenskou kvůli těhotenství a porodu z nemocenského pojištění zaměstnanců
 • osobní péče o dítě pod 10 let, závislé na péči jiné osoby ve stupni I-IV, pokud je osobou blízkou nebo žije s námi ve společné domácnosti
 • nárok na příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu
 • výkon vojenské či civilní služby v ozbrojených silách ČR, pokud nejsme voják z povolání
 • jsme nezaopatřené dítě (jsme jím do 26 let, pokud se soustavně připravujeme na budoucí povolání)

 

Důchodové pojištění

OSVČ je povinna platit pojistné na důchodové pojištění:

 • když výše daňového základu v předchozím roce dosáhne rozhodné částky
 • nebo když se OSVČ k pojištění sama přihlásí

Pokud je daňový základ OSVČ menší než rozhodná částka, nemusí platit důchodové pojištění ani zálohy.

I v případě, kdy OSVČ neplatí sociální pojištění,  musí včas odevzdat Přehled o příjmech a výdajích na OSSZ.

 

Rozhodná částka OSVČ pro vedlejší činnost

Rozhodnou částkou se rozumí daňový základ stanovený podle § 7 zákona o daních z příjmů po úpravě podle § 5 a § 23 zákona o daních z příjmů.

Částku najdete na přiznání na řádku č. 37.

Rozhodnou částku OSVČ pro vedlejší činnost pro daný rok najdete v kapitole Sociální pojištění.

 

Nemocenské pojštění

Účast na nemocenském pojištění OSVČ je dobrovolná.

Pokud se OSVČ rozhodne, že se k nemocenskému pojištění přihlásí, musí podat přihlášku na příslušném tiskopise a její činnost se stává hlavní výdělečnou činností.

 

Zálohy

Povinnost platit zálohy má OSVČ vykonávající vedlejší  SVČ,

 • jejíž daňový základ za předchozí kalendářní rok dosáhl výše zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění. Povinnost platit zálohy vzniká za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled s takovým daňovým základem a trvá naposledy za kalendářní měsíc, který předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém byl (měl být) podán Přehled za následující kalendářní rok,
 • která podala přihlášku k účasti na důchodovém pojištění. Povinnost platit zálohy vzniká od kalendářního měsíce, ve kterém se k účasti přihlásila, a trvá až do měsíce předcházejícího měsíci, v němž byl (měl být) podán Přehled za kalendářní rok, na který se OSVČ přihlásila k účasti na pojištění.

 
Další výhodou podnikání na vedlejší činnost je, že když podnikat teprve začínáte, v prvním roce nemusíte zálohy na sociální pojištění platit, pojistné doplatíte až po podání přehledu o příjmech a výdajích okresní správě sociálního zabezpečení, podle skutečných zisků.

Minimální zálohy na SP najdete v kapitole Sociální pojištění.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference