Osoba samostatně výdělečně činná

 

V případě že se podnikatel (OSVČ) kompletně nezaregistruje v rámci systému CRM, je nutno zajistit registraci samostatně, a to u následujících institucí:

  • finanční úřad
  • zdravotní pojišťovna
  • okresní správa sociálního zabezpečení

 

Zahájení činnosti

Za zahájení výdělečné činnosti se považuje okamžik, kdy se činnost začne provozovat s cílem "mít příjem".


Za zahájení výdělečné činnosti se nepovažuje pouhé získání živnostenského nebo jiného oprávnění k provozování samostatné výdělečné činnosti.

 

Finanční úřad

Podnikatel, který obdrží povolení nebo oprávnění k podnikatelské činnosti nebo začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost, je povinen do 30 dnů podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně (finančnímu úřadu).

Tato lhůta začne běžet následující den po dni právní účinnosti povolení nebo oprávnění k podnikatelské činnosti nebo po dni, kdy začne provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost.

Pro účely tohoto zákona se rozumí dnem právní účinnosti den, kdy je podnikatel podle příslušných předpisů oprávněn začít vykonávat podnikatelskou činnost.

 

Zdravotní pojišťovna

Podnikatel, který je osobou samostatně výdělečně činnou, je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil.


Sociální zabezpeční

Podnikatel, který je osobou samostatně výdělečně činnou, je povinen oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil nebo ukončil.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference