Ošetřování člena rodiny

 

Po dobu uzavření škol v důsledku koronaviru, se podmínky změnily.

Bližší info naleznete v kapitole Koronavirus.

 

Ošetřovné je dávka nemocenského pojištění. Základní podmínkou pro její přiznání tedy je, že ošetřující osoba si platila nemocenské pojištění (za zaměstnance jej povinně platí zaměstnavatelé). Pozor, OSVČ, která se dobrovolně přihlásila k nemocenskému pojištění, nárok na ošetřovné nevzniká.

 

Nárok na ošetřovné se uplatňuje pomocí tiskopisu ČSSZ Žádost o ošetřovné.

Daný tiskopis vystaví ošetřující lékař.

 

Ošetřovné náleží zaměstnaci protože musí:

 • ošetřovat dítě mladší 10 let
 • pečovat o zdravé dítě mladší 10 let
 • ošetřovat jiného nemocného člena rodiny, jestliže jeho zdravotní stav vyžaduje nezbytně ošetřování jinou osobou
 • ošetřovat dítě, které je po rozvodu manželství svěřeno do střídané péče obou rodičů

 

Komu nenáleží ošetřovné

Ošetřovné nenáleží zaměstnnacům kteří jsou:

 • příslušníky
 • zaměstnance vykonávající domácí práci,
 • zaměstnance činné na základě dohody o pracovní činnosti,
 • studenty a žáky,
 • zaměstnance na nepravidelnou výpomoc,
 • osoby samostatně výdělečně činné,
 • dobrovolné pracovníky pečovatelské služby,
 • odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a
 • zahraniční zaměstnanci.

 

Výše podpory

Podpora při ošetřování člena rodiny se stanoví stejným způsobem jako nemocenské.

Výše podpory za kalendářní den činí 60 % denního vyměřovacího základu od prvního dne podpory při ošetřování člena rodiny.

 

Délka podpory

Maximálně lze ošetřovné čerpat 9 dní. Výjimkou jsou případy, kdy je rodič samoživitel. Ten může čerpat ošetřovné až 16 dní, pokud se stará o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku. Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v průběhu 9 dní (resp. 16 dní) jednou v ošetřování vystřídat.

 

Kdo vyplácí podporu

Podporu vyplácí správa sociálního zabezpečení.

 

Legislativa

Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, § 39:

Podmínky nároku na ošetřovné

(1) Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu

a) ošetřování

 • 1. dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo
 • 2. jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo

b) péče o dítě mladší 10 let, protože

 • 1. školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události,
 • 2. dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo docházet do školy, nebo
 • 3. fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

(2) Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba uvedená v odstavci 1 žije se zaměstnancem v domácnosti; to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem.

(3) Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování dítěte nebo péče o ně, jestliže jiná fyzická osoba má z důvodu péče o toto dítě nárok na výplatu peněžité pomoci v mateřství nebo má nárok na rodičovský příspěvek podle zvláštního právního předpisu; to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v § 57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat. Zaměstnanec nemá nárok na ošetřovné z důvodu ošetřování osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo z důvodu péče o dítě podle odstavce 1 písm. b), jestliže jiný pojištěnec má z důvodu poskytování dlouhodobé péče osobě uvedené v odstavci 1 nárok na výplatu dlouhodobého ošetřovného.

(4) V témže případě ošetřování (péče) náleží ošetřovné jen jednou a jen jednomu z oprávněných nebo postupně dvěma oprávněným, jestliže se v témže případě ošetřování (péče) vystřídají. Vystřídání podle věty první je možné jen jednou; u zaměstnance, který takto převzal ošetřování (péči), se podmínky nároku na ošetřovné posuzují ke dni převzetí ošetřování (péče). Změna druhu onemocnění (diagnózy) se nepovažuje za nový případ ošetřování.

(5) Nárok na ošetřovné nemají

 • a) příslušníci,
 • b) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti a zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce,
 • c) domáčtí zaměstnanci,
 • d) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
 • e) odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody zařazení do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce,
 • f) pojištěnci, kteří jsou žáky nebo studenty, ze zaměstnání, které spadá výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin,
 • g) zaměstnanci účastní pojištění z důvodu výkonu zaměstnání malého rozsahu,
 • h) zahraniční zaměstnanci,
 • i) členové kolektivních orgánů právnické osoby uvedení v § 5 písm. a) bodě 18.

(6) Nárok na výplatu ošetřovného nemá zaměstnanec v době prvních 14 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference