Škody

 

Škodou rozumí fyzické znehodnocení (poškození nebo zničení) majetku ve vlastnictví poplatníka, a to z objektivních a subjektivních příčin, pokud je majetek v důsledku škody vyřazen (zákon o daních z příjmů, § 25, odst. 2)

 

Škody jsou daňově uznatelné v následujícíh případech:

  • škody způsobené podle potvrzení policie neznámým pachatelem
  • škody vzniklé v důsledku živelních pohrom
  • ostatní škody jsou daňovým nákladem jen do výše náhrad

 

Likvidace neprodejných zásob

Prokazatelná likvidace zásob je daňovým nákladem. Takže pokud jste museli likvidovat zásoby v důsledku covidu, můžete použít toto standardní opatření.

Daňovým nákladem jsou i další náklady na odvoz, vyčištění prostor a další...

Případné plnění od pojišťoven je daňovým výnosem.

 

K prokázání likvidace je poplatník povinen vypracovat protokol, kde uvede důvody likvidace, způsob, čas a místo provedení likvidace, specifikaci předmětů likvidace a způsob naložení se zlikvidovanými předměty, a dále uvede pracovníky zodpovědné za provedení likvidace.

V likvidačním protokolu musí být uvedeno mimo jiné množství, jednotková cena.

Jednotková cena musí být skladová nebo odkazem na nákupní doklad (FP..).

Protože se jedná o daňový náklad, musíme FÚ prokázat jeho správnou výši.

 

DPH

Doložené zničení zásob nemá žádný vliv na dřívější uplatnění odpočtu DPH.

Nedoložené zničení znamená vznik záporného nároku na odpočet na řádku 45 (vyrovnání) či 60 (úprava odpočtu) daňového přiznání.

 

Příklad

Zlikvidovali jsme zboží v pořizovací ceně 100.00 Kč.

Sklady způsobem A:

Text Částka Účet Strana Daňový účet
Likvidace zboží 100.000 132 D -
Likvidace zboží 100.000 549 MD Ano

 

Sklady způsobem B:

Text Částka Účet Strana Daňový účet
Likvidace zboží -100.000 504 MD Ano
Likvidace zboží 100.000 549 MD Ano

 

Legislativa

Zákon o daních z příjmů §24 odst.2 písm. zg)

Daňovými náklady jsou:

výdaje (náklady) vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků; u léků, léčiv či potravinářských výrobků pouze, pokud je nelze dle zvláštních právních předpisů uvádět dále do oběhu.

K prokázání likvidace je poplatník povinen vypracovat protokol, kde uvede důvody likvidace, způsob, čas a místo provedení likvidace, specifikaci předmětů likvidace a způsob naložení se zlikvidovanými předměty, a dále uvede pracovníky zodpovědné za provedení likvidace,

 

Škoda na investičním majetku

Dle zákona o daních z příjmů, §24, odst.2, písmeno v), je daňovým nákladem zůstatková cena odepisovaného hmotného majetku vyřazeného v důsledku škody jen do výše náhrad s výjimkou uvedenou v písmenu l) (škoda způsobená neznámým pachatelem).


Škoda odcizením

Dle zákona o daních z příjmů §24, odst.2, písmeno l), u majetku odcizeného, pokud je k dispozici potvrzení policie, že byl tento majetek odcizen neznámým pachatelem lze daňově uznat celou zůstatkovou cenu.

 

Škody vzniklé v důsledku živelních pohrom

Dle zákona o daních z příjmů §24, odst.2, písmeno l) a §24, odst.10, je v případě živelné pohromy daňovým nákladem  celá výše škody.


Za živelnou pohromu jsou považovány nezaviněný (lidským faktorem) požár a výbuch, blesk, vichřice s rychlostí větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně mezinárodní stupnice udávající makroseizmické účinky zemětřesení. Výše vyčíslené škody musí být v těchto případech doložena posudkem pojišťovny nebo posudkem soudního znalce.

 

Účtování

Škody na majetku účtujeme na účet 549 - Manka a škody z provozní činnosti

Finanční škody (schodek finanční hotovosti) účtujeme na účet 569 - Manka a škody na finančním majetku

 

Příklady

 

A.

Předali jsme přepravci zboží pro našeho zákazníka. Pořizovací cena zboží byla ve výši 10.000,- Kč.

Přepravce zboží ztratil. Po přepravci budeme chtít zaplatit škodu v plné výši.

Text Částka Účet Strana Daňový účet
Ztracené zboží 10.000 132 D -
Ztracené zboží 10.000 549 MD Ano
Náhrada za ztracené zboží 10.000 648 D Ano
Pohledávka za přepravcem za ztracené zboží 10.000 311 MD -

 

B.

Vznikla škoda na zboží v důsledku zatopení skladu (nešlo o živelnou pohromu)

Bylo zničeno zboží v pořizovací ceně 100.00 Kč.

Od pojišťovny obdržíme 80.000,- Kč.

Text Částka Účet Strana Daňový účet
Škoda na zboží 100.000 132 D -
Škoda na zboží přesahující náhradu 20.000 549.N MD Ne
Škoda na zboží do výše náhrad 80.000 549 MD Ano
Náhrada za poškozené zboží 80.000 648 D Ano
Pohledávka za pojišťovnou za poškozené zboží 80.000 311 MD -

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference