Žádost o posečkání daně nebo povolení splátek

 

Při podání žádosti o povolení posečkání úhrady daně, popř. rozložení úhrady na splátky, kdy se hradí správní poplatek ve výši 400 Kč.

 

V žádosti by se měly objevit důvody, které nalezneme v § 156 daňového řádu a navrhovaný termín splátek.

 

Termíny splátek se musí pečlivě dodržovat.

Při jakémkoliv zpoždění, byť i s jedinou platbou, se celý splátkový kalendář ruší.

 


§ 156 Daňový řád


(1) Na žádost daňového subjektu nebo z moci úřední může správce daně povolit posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky (dále jen „posečkání“),

  • a) pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu,
  • b) pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných,
  • c) pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
  • d) není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo
  • e) při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.


(2) Správce daně rozhodne o žádosti o posečkání do 30 dnů ode dne jejího podání.

(3) V rozhodnutí, kterým bylo povoleno posečkání, se stanoví doba posečkání a posečkání může být vázáno i na další podmínky.

(4) Posečkání lze povolit nejdříve ode dne splatnosti, a to i zpětně.

(5) Posečkání nesmí být povoleno na dobu delší, než je lhůta pro placení daně.

(6) Na žádost daňového subjektu může správce daně změnit stanovenou dobu posečkání nebo změnit anebo doplnit další podmínky, na které je posečkání vázáno; při tom není vázán návrhem daňového subjektu.

§ 157

(1) Není-li dodržena některá z podmínek rozhodnutí o posečkání, pozbývá toto rozhodnutí účinnosti uplynutím dne jejího nedodržení. O tom správce daně vydá rozhodnutí.

(2) Rozhodnutí o posečkání pozbývá účinnosti rovněž uplynutím dne předcházejícího dni, ve kterém došlo ke vstupu daňového subjektu do likvidace nebo k nabytí účinnosti rozhodnutí o úpadku daňového subjektu.

§ 157a

Úhrada daně je posečkána ode dne přiznání odkladného účinku v řízení, které je v souvislosti se stanovením daně vedeno před soudem ve správním soudnictví nebo před Ústavním soudem. Toto posečkání skončí uplynutím dne, kdy rozhodnutí soudu ve věci související se stanovením daně nabylo právní moci.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference