Seznam stavebních prací III

 

Vydáno GFŘ dne 3.4.2012.

 

III. Přehled nejčastějších dotazů veřejnosti u kterých se přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty neaplikuje

 

       
Podle § 92e zákona o DPH se systém přenesení daňové povinnosti použije u stavebních prací vymezených v CZ-CPA 41 až 43. Jedná se o sekci F, která zahrnuje stavby a stavební práce. Z této sekce se systém přenesení daňové povinnosti použije na stavební práce, vymezené stanovenými kódy. 
 
* Nevyplývá-li z popisu jinak, je zdanitelné plnění uvedené v jednotlivém řádku posuzováno v zásadě jako samostatně poskytnuté,i pokud to výslovně v popisu zmíněno není. Popis zdanitelného plnění je proveden zjednodušeným způsobem, jde o výňatek z konkrétního dotazu.

 

pořadové číslo popis činnosti pro zatřídění Klasifikace produkce CZ-CPA kód služby dle CZ CPA §92e
1 Zámečnické práce   Ne
2 Soustružnické práce   Ne
3 Provozně technologické zařízení -strojní zařízení čerpacích stanic, čerpadla 28 Ne
4 Provozně technologické zařízení -strojní zařízení čističek odpadních vod 28 Ne
5 Instalace strojního zařízení čističek odpadních vod 28 Ne
6 Seřízení ventilu Cla-Val (součást souboru technologie) - při servisní kontrole 33 Ne
7 Oprava kotle průmyslového 33 Ne
8 Opravy a kontrola ( revize) hasicích přístrojů 33 Ne
9 Oprava nátěrů potrubí a technologie AK ČS 33 Ne
10 Výměna odpadů od praček 33 Ne
11 Oprava motoru čerpadla 33 Ne
12 Servisní zabezpečení kopírky podle smlouvy 33 Ne
13 Stanice plynových motorů - servis kogeneračních jednotek 33 Ne
14 Oprava vzorkovačů u fekálních stanic SPOV (výměna-krokový magnet karusel vzorkovače) (topení a izolace nasávací hadice) 33 Ne
15 Technická prohlídka, oprava a údržba technologického zařízení 33 Ne
16 Oprava a servis zařízení Stihl 33 Ne
17 Oprava dusáku Wacker a pravidelná údržba 33 Ne
18 Oprava a servis dmychadel a kompresorů 33 Ne
19 Oprava kalového čerpadla 33 Ne
20 Oprava drapákové kočky 33 Ne
21 Oprava pracovního stroje 33 Ne
22 Údržba vzorkovače 33 Ne
23 Servis dmychadel 33 Ne
24 Práce autojeřábem (oprava čerpadla) 33 Ne
25 Oprava čerpadla 33 Ne
26 Oprava míchadla 33 Ne
27 Oprava mechanické ucpávky (součást čerpadla) 33 Ne
28 Oprava česlí 33 Ne
29 Oprava technologie přečerpávací stanice odpadních vod (elektro nebo strojní) 33 Ne
30 Servisní práce na technologickém zařízení čističky odpadních vod 33 Ne
31 Oprava poškozeného vodoměru 33 Ne
32 Oprava a údržba soupravy pro měření rozhraní voda/kal , 33 Ne
33 Údržba sondy na měření nerozpustných látek - vyčištění senzorů snímání hladiny kalu, kabelů ponorného senzoru 33 Ne
34 Oprava (výměnou) průtokoměru vzduchu na čistírně odpadních vod 33 Ne
35 Oprava snímače hl. kalu 33 Ne
36 Servis analyzátoru 33 Ne
37 Servis a oprava detektorů plynů 33 Ne
38 Oprava indukčního průtokoměru 33 Ne
39 Opravy automatizovaného systému řízení 33 Ne
40 Oprava a kalibrace přístrojů v laboratoři 33 Ne
41 Oprava antény 33 Ne
42 Servis kompenzačních rozváděčů (opravy el.zařízení) 33 Ne
43 Oprava technologických rozvaděčů 33 Ne
44 Servis elektr.zařízení - frekvenční měniče 33 Ne
45 Servis kogenerační jednotky, vč. snímačů teploty 33 Ne
46 Oprava elektrocentrály HONDA 33 Ne
47 Opravy a běžné měření na zařízení protipožární ochrany na trasách úložných zařízení 33 Ne
48 Montáž a oprava komunikační sběrnice 33 Ne
49 Dodávka a instalace automatického systému řízení, měření a regulace 33 Ne
50 Instalace strojního zařízení čerpacích stanic a čerpadel 33 Ne
51 Dodávky vody do bazénů 36 Ne
52 Zásobování vodou cisterna 36 Ne
53 Zavírání a otevírání vod potrubí 36 Ne
54 Čerpání septiků a jímek 37 Ne
55 Čistění kanalizačních přípojek mimo budovy (tj. úsek mezi budovou a napojením na veřejnou kanalizaci) 37 Ne
56 Čistění jímek pro odpadní vody 37 Ne
57 Likvidace dovážených odpadních vod na čistírnu odpadních vod 37 Ne
58 Odstraňování vrostlých kořenů do profilu potrubí kanalizačním robotem 37 Ne
59 Kontrola průchodnosti potrubí včetně odstranění překážek odtoku 37 Ne
60 Odstranění nánosu sedimentů z výústního objektu odlehčovací stoky (kanalizace) 37 Ne
61 Proplach vodovodního potrubí- provádí se v případě nového vodovodního řadu před zprovozněním vodovodu, zahrnuje práci, odběr vody k průplachu a dopravu, pokud je poskytováno jako samostatné plnění 37 Ne
62 Čistění vnějších rozvodů - čistění ČOV, kanalizačních stanic( např.pro obce), vyčistění kanalizačního řadu atd. 37 Ne
63 Vyčerpání septiku, čerpání jímky - zahrnuje práci, dopravu a uložení odpadní vody 37 Ne
64 Čistění dešťových spustí kanalizace - nejčastěji pro Správu a údržbu silnic, to samé jako čistění kanalizace, práce i doprava 37 Ne
65 Bagrování sedimentu z tukových jímek 37 Ne
66 Vytěžení kalu a sedimentů z uskladňovací nádrže 37 Ne
67 Čístění filtrů kondenzačních jednotek, vyčistění kondenzačních jednotek od hrubých nečistot 37 Ne
68 Odvoz sedimentu vytěženého z kanalizace 38 Ne
69 Odvoz likvidace odpadu , sutí, vybouraných hmot 38 Ne
70 Uložení sedimentů na skládku 38 Ne
71 Úprava skládky, přemístění výkopku 38 Ne
72 Likvidace kopírky 38 Ne
73 Sanační a jiné služby související s nakládáním s odpady 39 Ne
74 Oprava nákladních a osobních automobilů 45 Ne
75 Oprava a čištění klimatizace v automobilu 45 Ne
76 Oprava autojeřábu 45 Ne
77 Provedení záchranného archeologického výzkumu 71 Ne
78 Poradenská a posudková činnost technická 71 Ne
79 Vytyčování vodovodní a kanalizační sítě 71 Ne
80 Vytyčení stavby, sítí apod. 71 Ne
81 Vytyčení, zaměření stavby geodetické 71 Ne
82 Projektová činnost, projektová dokumentace 71 Ne
83 Zpracovnání znaleckého posudku na statiku 71 Ne
84 Geodetické zaměření 71 Ne
85 Posouzení stavebního stavu objektu 71 Ne
86 Rozbory pitných a odpadních vod 71 Ne
87 Přezkoušení vodoměru 71 Ne
88 Vyhledávání poruch - kolerátor 71 Ne
89 Revize plynu 71 Ne
90 Revize elektro 71 Ne
91 Revize tlakových nádob 71 Ne
92 Revize komínů 71 Ne
93 Prohlídka kanalizace (inspekce potrubí) TV kamerou 71 Ne
94 Zkouška propustnosti kanal.potrubí 71 Ne
95 Tlaková zkouška - zjištění zda je vodovodní řad vpořádku 71 Ne
96 Revize kotlů 71 Ne
97 Revize hasících přístrojů 71 Ne
98 Revize kotelny - revize plynového zařízení a odborná prohlídka kotelny 71 Ne
99 Kontrola strojního zařízení regulační stanice plynu 71 Ne
100 Prohlídka sekčních vrat 71 Ne
101 Inženýrská činnost (technický dozor investora) 74 Ne
102 Autorský dozor, stavební dozor 74 Ne
103 Zapůjčení přenoseného dopravního značení 77 Ne
104 Úklid komunikace po havárii vody, posyp solí, štěrkem 81 Ne
105 Vodovodní sítě - zimní údržba - posyp solí 81 Ne
106 Zajištění přístupu ke kanalizačnímu zařízení - odklizení sněhu, větví a jiných překážek z přístupové cesty 81 Ne
107 Odstraňování sněhu 81 Ne
108 Úprava travnatých ploch 81 Ne
109 Kácení stromu 81 Ne
110 Rekultivace plochy 81 Ne
111 Oprava monitoru 95 Ne
112 Oprava mobilního terminálu 95 Ne
113 Dodání kanalizačního poklopu (materiál) - pouze dodání zboží   Ne
114 Oprava kamerového systému - koncového zařízení 33 Ne
115 Výměna indukčního čidla (oprava technologie) 33 Ne
116 Oprava nouzové osvětlení - výměna žárovek, atp. 81 Ne
117 Oprava armatur (technologie) 33 Ne
118 Oprava koncového zařízení vzduchotechniky 33 Ne
119 Plombování vodoměru 36 Ne
120 Přeplombování vodoměru 36 Ne
121 Údržba a drobné opravy prováděné v rámci správcovské údržby 81 Ne

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference