Špatný daňový doklad

 

Soudní dvůr Evropské Unie (SDEU) rozhodoval v září o případu C-518/14 Senatex GmbH. Správce daně v něm zpochybnil nárok na odpočet DPH na základě daňových dokladů, které neobsahovaly daňové identifikační číslo (DIČ) osob, jimž byly určeny. Daňové doklady deklarované v přiznáních k DPH v letech 2008 až 2011 příjemce plnění opravil a doplnil o DIČ až v průběhu daňové kontroly, jež proběhla v roce 2013.

12. 10. 2016 Z judikatury

Dle německé legislativy nemá oprava faktur zpětný účinek, ale platí až pro období, v němž je opravená faktura předána osobě, jíž je určena. Příjemce plnění by tak měl nárok na odpočet DPH teprve v době, kdy měl k dispozici opravené daňové doklady, které již obsahovaly DIČ. SDEU se zabýval otázkou, zda je tato vnitrostátní legislativa v souladu s pravidly stanovenými evropskou směrnicí o DPH.

SDEU uzavřel, že takovýto postup směrnici neodpovídá. Rozhodl, že nárok na odpočet DPH uplatněný na základě opravené faktury se týká roku, v němž byla faktura původně vystavena, a nikoliv roku, ve kterém byla faktura opravena. Shrnujeme argumenty soudu:

  • Směrnice EU upravující DPH stanovuje možnost opravit fakturu, v níž byly opomenuty určité povinné údaje.
  • Nárok na odpočet DPH je nedílnou součástí mechanismu DPH a v zásadě nemůže být omezen. Účelem režimu odpočtů je zcela zbavit podnikatele zátěže DPH, která je splatná nebo byla zaplacena v rámci všech jeho hospodářských činností.
  • Zásada neutrality DPH vyžaduje přiznání odpočtu DPH na vstupu, jestliže jsou splněny věcné hmotněprávní požadavky, i když osoby povinné k dani nevyhověly určitým formálním požadavkům.
  • Držení faktury, která splňuje veškeré náležitosti daňového dokladu, představuje formální podmínku.
  • Členské státy mohou stanovit sankce za nedodržení formálních podmínek týkajících se nároku na odpočet DPH.

Správce daně by tak podle soudu neměl zamítnout nárok na odpočet DPH na základě faktur, jež nesplňují veškeré náležitosti daňového dokladu, pokud tyto údaje budou dodatečně doplněny. Přesto doporučujeme věnovat povinným údajům daňových dokladů zvýšenou pozornost.

 

Zdroj: https://danovky.cz/cs/uznani-naroku-na-odpocet-dph-pri-nedodrzeni-nalezitosti-danoveho-dokladu

 

Chybějící DIČ

Čistě teoreticky si můžete uplatnit odpočet i v případě, kdy doklad DIČ neobsahuje, neboť podle ustanovení § 73 odst. 5 zákona o DPH je možné v případě chybějící náležitosti daňového dokladu prokázat nárok na odpočet jiným způsobem (například vaším osvědčením o registraci).

 

Jiné DIČ

Přepravci zboží z jiného členského státu jsme uvedli omylem naše německé DIČ. Místo plnění u přepravy je ve státě, kde má firma sídlo, tedy Česko.

Dle zákona o DPH, jsme povinni z přepravy DPH odvést.

Jak to ale bude s nárokem na jeho odpočet?

V § 29 zákona o DPH, který řeší náležitosti daňového dokladu najdeme:

(1) Daňový doklad musí obsahovat tyto údaje:

d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,

V zákoně tedy není konkrétně uvedeno, že se musí jednat o DIČ přidělené v Česku. Je to ale hodně brutální konstrukce.

 

Legislativa

 

§ 73 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

(1) Pro uplatnění nároku na odpočet daně je plátce povinen splnit tyto podmínky:

  • a) při odpočtu daně, kterou vůči němu uplatnil jiný plátce, mít daňový doklad,
  • b) při odpočtu daně, kterou plátce uplatnil při poskytnutí zdanitelného plnění osobou povinnou k dani neusazenou v tuzemsku nebo jiným plátcem, anebo kterou plátce uplatnil při pořízení zboží z jiného členského státu, daň přiznat a mít daňový doklad; nemá-li plátce daňový doklad, lze nárok prokázat jiným způsobem,
  • c) při odpočtu daně při dovozu zboží, je-li plátce povinen tuto daň přiznat podle § 23 odst. 2 až 4, daň přiznat a mít daňový doklad,
  • d) při odpočtu daně při dovozu zboží, není-li plátce povinen postupovat podle § 23 odst. 2 až 4, vyměřenou daň zaplatit a mít daňový doklad, nebo
  • e) při odpočtu daně, kterou plátce uplatnil v případě plnění podle § 13 odst. 4 písm. b), daň přiznat a mít daňový doklad; nemá-li plátce daňový doklad, lze nárok prokázat jiným způsobem.

(5) Neobsahuje-li doklad pro prokázání nároku na odpočet daně všechny předepsané náležitosti daňového dokladu, lze nárok prokázat jiným způsobem.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference