Řetězový obchod

 

Řetězový obchod představuje transakci, kdy v průběhu jedné přepravy zboží dojde nejméně dvakrát k převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník.

Pokud k dodání v rámci podobného řetězu dojde pouze na území jediného státu, nemá taková situace žádný dopad. Zásadního významu však nabývá v situaci, kdy přeprava zboží začíná u prvotního dodavatele v jednom a končí u konečného odběratele v jiném členském státu Evropské unie.

 

Příklad 1

Pro lepší pochopení problému si představme následující situaci:

Česká firma Obchodník ČR, chce dodat zboží do německé firmy Německo. 

Zboží přitom objedná od další české firmy Výrobce ČR.

 

1. varianta přepravy

Výrobce ČR doveze zboží do tuzemského skladu firmy Obchodník ČR.

Obchodník ČR poté zboží doveze do Německa.

Máme tedy dvě přepravy:

 • Výrobce ČR - Obchodník ČR
 • Obchodník ČR - Německo

Fakturace v tomto případě je jednoduchá a bude následující:

Dodavatel Odběratel Sazba daně Přeprava Poznámka
Výrobce ČR Obchodník ČR 21 Ano tuzemské plnění v ČR
Obchodník ČR Německo 0 Ano dodání zboží do jiného členského státu

 

2. varianta přepravy

Výrobce ČR zboží doveze přímo do Německa.

Zde nastává problém určit, kdo zboží vlastně vyvezl, tedy k jaké transakci se přiřadí přeprava. (Bez přepravy se o dodání zboží do jiného členského státu jednat nemůže)

Máme pouze jednu přepravu:

 • Výrobce ČR - Německo

 

Od roku 2020 se přeprava přiřadí následovně:

Pokud však prostředník svému (prvnímu) dodavateli sdělil své identifikační číslo pro DPH, které mu vydal členský stát, ze kterého je zboží odesláno nebo přepraveno, lze odeslání nebo přepravu připsat pouze k dodání zboží zprostředkujícím subjektem, tj. k plnění mezi prostředníkem a jeho (konečným) odběratelem.

Fakturace:

Dodavatel Odběratel Sazba daně Přeprava Poznámka
Výrobce ČR Obchodník ČR 21 ne tuzemské plnění
Obchodník ČR Německo 0 ano dodání zboží do jiného členského státu

 

Příklad 2

Česká firma Prostředník Česko, chce dodat zboží do německé firmy Německo. 

Zboží přitom objedná od polské firmy Polsko.

Polská firma zboží doveze přímo do Německa.

 

Máme pouze jednu přepravu:

 • Polsko - Německo

 

1. prostředník uvede české DIČ

Prostředník sdělí polské firmě svoje české DIČ.

Přiřazení přepravy se určí následovně:

Je-li zboží odesíláno nebo přepravováno z jednoho členského státu do jiného členského státu od prvního dodavatele přímo konečnému pořizovateli v řetězci, připíše se odeslání nebo přeprava primárně pouze k dodání zprostředkujícímu subjektu, t.j. k plnění mezi prvním dodavatelem a (prvním) prostředníkem.

Fakturace bude následující:

Dodavatel Odběratel Sazba daně Přeprava Poznámka
Polsko Prostředník Česko 0 ano dodání zboží do jiného členského státu
Prostředník Česko Německo německé DPH ne tuzemské plnění v Německu

 

V tomto případě, se Prostředník Česko musí zaregistrovat k DPH v Německu.

Prodej zboží německé firmě je potom tuzemské plnění v Německu. To z toho důvodu, že k této transakci není přiřazena žádná doprava. Zboží je umístěno již v Německu.

 

 

2. prostředník uvede polské DIČ

Prostředník Česko je registrovám k DPH v polsku a sdělí polské firmě svoje polské DIČ.

Přiřazení přepravy se určí následovně:

Pokud však prostředník svému (prvnímu) dodavateli sdělil své identifikační číslo pro DPH, které mu vydal členský stát, ze kterého je zboží odesláno nebo přepraveno, lze odeslání nebo přepravu připsat pouze k dodání zboží zprostředkujícím subjektem, tj. k plnění mezi prostředníkem a jeho (konečným) odběratelem.

Fakturace:

Dodavatel Odběratel Sazba daně Přeprava Poznámka
Polsko Prostředník Česko polské DPH ne tuzemské plnění v Polsku
Prostředník Česko Německo 0 ano dodání zboží do jiného členského státu

 

 

Co je přiřazení přepravy

V případě, že je dodání zboží spojeno pouze s jedním odesláním nebo přepravou, může být přeprava zboží přiřazena pouze jediné transakci z více transakcí v řadě a tedy pouze tato část transakce tak může být při dodání osvobozena od DPH.

Soudní dvůr totiž opakovaně judikuje, že v řetězci může být přeprava přiřazena pouze jednomu převodu práva nakládat s tímto zbožím jako vlastník, tj. jenom k jednomu plnění.

 

Přeprava u řetězových obchodů bude od roku 2020 natvrdo přiřazována následovně:

 • Je-li zboží odesíláno nebo přepravováno z jednoho členského státu do jiného členského státu od prvního dodavatele přímo konečnému pořizovateli v řetězci, připíše se odeslání nebo přeprava primárně pouze k dodání zprostředkujícímu subjektu, t.j. k plnění mezi prvním dodavatelem a (prvním) prostředníkem.
 • Pokud však prostředník svému (prvnímu) dodavateli sdělil své identifikační číslo pro DPH, které mu vydal členský stát, ze kterého je zboží odesláno nebo přepraveno, lze odeslání nebo přepravu připsat pouze k dodání zboží zprostředkujícím subjektem, tj. k plnění mezi prostředníkem a jeho (konečným) odběratelem.

Přeprava v rámci řetězových obchodů bude tedy primárně přiřazena k transakci mezi dodavatelem a prostředníkem. Pouze ve specifickém případě se přeprava přiřadí až k dodání uskutečněném prostředníkem.

Od roku 2020 se v důsledku výše uvedených pravidle zřejmě v jistých případech odchýlíme od dodacích podmínek INCOTERMS. Zda je toto řešení opravdu šťastné, ukáže až praktická aplikace.

 

Pravidla pro přiřazení přepravy u řetězových obchodů

Český plátce DPH, dále jen ProstředníkCZ, prodává zboží odběrateli do Německa, který je také plátci DPH, dále jen OdběratelDE

ProstředníkCZ, zboží nakoupí přímo od českého výrobce, plátce DPH, dále jen DodavatelCZ.

Zboží je přepraveno DodavatelemCZ přímo OdběrateliDEv Německu (zboží tedy ProstředníkCZ vůbec nepřepravuje).

V tomto případě, se přeprava musí přiřadit buď k obchodu

 • 1. ProstředníkCZ - OdběratelDE nebo
 • 2. DodavatelCZ - ProstředníkCZ 

 

1. Pokud je přeprava přiřazena k transakci ProstředníkCZ - OdběratelDE, tak ProstředníkoviCZ nevzniká povinnost registrace k DPH v Německu a OdběratelDE dodané zboží přizná jako pořízení zboží z jiného členského státu.

Simuluje to situaci, jako kdyby zboží do Německa dodal přímo ProstředníkCZ.

 

2. Pokud je přeprava přiřazena k obchodu DodavatelCZ - ProstředníkCZ, tak vzniká Prostředníkovi CZ povinnost zaregistrovat se v Německu k DPH a přiznat zde pořízení zboží z jiného členského státu.

Simuluje to situaci, kdy DodavatelCZ doveze zboží do Německa a tam zboží předá ObchodníkoviCZ.  ObchodníkCZ obdržené zboží v rámci Německa předá OdběrateliDE.

 

Příklad

Český prostředník CZ (plátce DPH, ale není registrován na Slovensku) chce dodat zboží odběrateli SK (plátci DPH). Český prostředník toto zboží koupí na Slovensku od slovenského dodavatele SK (rovněž plátce DPH). Tento dodavatel SK dodá zboží přímo odběrateli SK. Zboží tedy neopustí Slovensko.

V daném případě tedy došlo k dodání zboží s místem plnění na Slovensku. Při uplatnění DPH je tak třeba vycházet z právních předpisů platných na Slovensku. Uvedená transakce se českého DPH nijak netýká.

Dodavatel SK vystaví českému prostředníkovi CZ fakturu včetně slovenské daně (místo plnění je na Slovensku). Český prostředník danou fakturu zaúčtuje včetně DPH, bez nároku na odpočet (t.j. o slovenské DPH si zvedne pořizovací cenu zboží).

Český prostředník vystaví slovenskému odběrateli fakturu bez DPH. Na Slovensku není registrován a současně nejde o dodání zboží do jiného členského státu. Na Slovensku tedy vystupuje jako neplátce DPH (za předpokladu, že nepřekročí zákonem stanovený obrat).

Odběratel SK si tedy z této transakce nemůže uplatnit žádné DPH, protože dostane nedaňový doklad (na dokladu český prostředník zvýšil prodejní cenu o neuplatněnou slovenskou DPH).

 

 

Legislativa

§ 7 - Místo plnění při dodání zboží

(1) Místem plnění při dodání zboží, pokud je dodání zboží uskutečněno bez odeslání nebo přepravy, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy se dodání uskutečňuje.

(2) Místem plnění při dodání zboží, pokud je zboží odesláno nebo přepraveno osobou, která uskutečňuje dodání zboží, nebo osobou, pro kterou se uskutečňuje dodání zboží, nebo zmocněnou třetí osobou, je místo, kde se zboží nachází v době, kdy odeslání nebo přeprava zboží začíná. Pokud však odeslání nebo přeprava zboží začíná ve třetí zemi, za místo plnění při dovozu zboží a následného dodání zboží osobou, která dovoz zboží uskutečnila, se považuje členský stát, ve kterém vznikla povinnost přiznat nebo zaplatit daň při dovozu zboží.

(3) Pokud je totéž zboží předmětem po sobě jdoucích dodání v řetězci, v rámci kterých je toto zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu do členského státu od něj odlišného, a to od prvního dodavatele přímo poslední osobě v tomto řetězci, pro kterou se dodání tohoto zboží uskutečňuje, platí, že k odeslání nebo přepravě tohoto zboží došlo pouze při jeho dodání

 • a) prostředníkovi, nebo
 • b) prostředníkem, pokud tento prostředník sdělil svému dodavateli své daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty, které mu bylo přiděleno členským státem zahájení odeslání nebo přepravy zboží.

(4) Pro účely odstavce 3 se prostředníkem rozumí dodavatel v rámci po sobě jdoucích dodání v řetězci, který

 • a) není prvním dodavatelem v rámci těchto dodání a
 • b) zboží odesílá nebo přepravuje sám, nebo jím zmocněná třetí osoba.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference