OSVČ v zahraničí

 

Při práci OSVČ v zahraničí musíme nejdříve zjistit zda je s daným státem uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění.

Ve smlouvě zjistíme, v jakém státě se příjem zdaňuje.

Zde také zjistíme, zda nám v cizím státě nevznikla stálá provozovna (v tom případě je zdanění v cizím státě).

 

Není smlouva o zamezení dvojího zdanění

V případě, že neexistuje smlouva o zamezení dvojího zdanění, tak se příjmy, kterých jste dosáhli v jiném státě, se nejdříve zdaní v tomto jiném státe podle tamních pravidel. Poté je ale musíte znovu zdanit v České republice. Ano, zní to velmi nevýhodně. Jedinou útěchou vám může být fakt, že se vám daňový základ sníží o daň, kterou jste již v zahraničí odvedli.

 

Přepočet cizí měny

Podle § 38 zákona o daních z příjmů použijeme jednotný kurs uvedený na internetových stránkách Ministerstva financí nebo kurzy devizového trhu vyhlášené Českou národní bankou uplatňované v účetnictví.

V případě,  že účetnictví nevedeme, kurz pro přepočet cizí měny najdeme v pokynu Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období XXXX vydávaného každoročně Generálním finančním ředitelství.

 

Příklad

OSVČ má příjem z Libanonu.

Předmět činnost je:  Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání

S Libanonem má ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění.

V dané smlouvě najdeme činnost kterou OSVČ vykonává.

 

Článek 14 - Nezávislá povolání
1. Příjmy, které rezident jednoho smluvního státu pobírá ze svobodného povolání nebo jiných činností nezávislého charakteru, podléhají zdanění jen v tomto státě, pokud nemá pravidelně k dispozici stálou základnu v druhém smluvním státě za účelem vykonávání svých činností. Jestliže má takovou stálou základnu, mohou být příjmy zdaněny v druhém smluvním státě, avšak pouze v takovém rozsahu, v jakém je lze přičíst této stálé základně.

2. Výraz „svobodné povolání“ zahrnuje obzvláště nezávislé činnosti vědecké, literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelské, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců.


Článek 22 - Jiné příjmy
1. Příjmy rezidenta jednoho smluvního státu, ať mají zdroj kdekoliv, o kterých se nepojednává v předcházejících článcích této smlouvy, podléhají zdanění pouze v tomto státě.

2. Ustanovení odstavce 1 se nepoužijí na příjmy, jiné než příjmy z nemovitého majetku, jak jsou definovány v odstavci 2 článku 6, jestliže příjemce takových příjmů, který je rezidentem smluvního státu, provádí průmyslovou nebo obchodní činnost v druhém smluvním státě prostřednictvím stálé provozovny tam umístěné nebo vykonává v tomto druhém státě nezávislé povolání ze stálé základny tam umístěné a jestliže právo nebo majetek, s ohledem na které se příjmy platí, se skutečně vážou k této stálé provozovně nebo stálé základně. V takovém případě se použijí ustanovení článku 7 nebo článku 14 podle toho, o jaký případ jde.

 

Ve smlouvě jsme našli, že příjem z Libanu zdaňujeme podle článku 22 v ČR.

Příjem v Libanonu: 7.800 USD.

Dosažený příjem přepočteme jednotným kurzem pro daný rok.

Jednotný kurz USD pro rok 2022: 23,41 Kč
 
Příjem v Kč: 7.800 * 23,41 = 182.598 Kč

Příjem 182.598 Kč napíšeme do přiznání do stejných řádků, jako by se jednalo o standardní příjem v ČR, tedy do řádku č. 37 - Dílčí základ daně ze samostané činnosti podle §7.

Uplatníme standardní náklady (např. paušální výdaje ve výši 60%).

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference