Aktiva pasiva náklady výnosy

 

V účetnictví všechny účty zařazujeme do 4 základních skupin:

 • Aktiva (majetek)
 • Pasiva (zdroje)
 • Náklady (spotřeba)
 • Výnosy (prodej)

 

Aktiva

Aktiva zachycují majetek firmy.

Typické příklady aktiv:

 • peníze
 • pohledávky (t.j. budoucí peníze)
 • sklady (zásoby materiálu, zboží, výrobky..)
 • investiční majetek (auta, počítače, budovy, nábytek...)

Pasiva

Pasiva jsou zdroje, ze kterých podnik získal majetek (aktiva).

Příklad:

V aktivech máte na bankovním účtu 100.000,-

Je velký rozdíl, zda máte v pasivech těchto 100.000 uvedeno

 • na bankovních úvěrech
 • nebo na základním jmění

 

Může se jednat např. o vklady vlastníků do společnosti nebo zisky z minulých let, půjčky, závazky....

Pasiva dělíme na vlastní a cizí kapitál.

 

Členění pasiv:

 1. Vlastní (základní kapitál, fondy, výsledek hospodaření)
 2. Cizí kapitál (půjčky, závazky...)
 3. Ostatní - patří sem účty časového rozlišení

 

Náklady

Jak jsme si již vysvětlili, náklady jsou spotřeba.

Jedná se o věci a služby které jsme spotřebovali.

 

Výnosy

Výnosy představuje peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité období (měsíc, rok) bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě.

Rozvaha a výsledovka

Rozvaha vyjadřuje stav aktiv a pasiv podniku sestavených k určitému okamžiku.
Výsledovka (Výkaz zisku a ztráty).
Zachycuje výsledek hospodaření společnosti.
Ve výsledovce se uvádí pouze náklady a výnosy.
Výsledovka poskytuje informaci o hospodaření společnosti za dané účetní období včetně období minulého. Výsledovka prozradí, zda je společnost v zisku nebo ztrátě.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference