Časové rozlišení nákladů

 

Metodika pro účtování nákladů je určena v českých účetních satndarřdech pro podnikatele č.19.

 

Český účetní standard č.19


6. Zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišování


6.1. Náklady a výnosy zachycují účetní jednotky podle těchto zásad

  • náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisejí,
  • opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na účtech nákladů a výnosů, kterých se týkají; jen v případě, že jde o významnou částku těchto oprav, považují se za mimořádné náklady nebo výnosy.
  • náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se účtují do výnosů běžného roku,
  • náklady a výdaje, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě nákladů příštích období nebo výdajů příštích období na příslušných účtech účtové skupiny 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv,
  • výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit ve formě výnosů příštích období nebo příjmů příštích období na příslušných účtech účtové skupiny 38 - Přechodné účty aktiv a pasiv.

 

6.2. Náklady a výnosy se účtují na příslušných účtech nákladových druhů a výnosových položek v zásadě časově rozlišené.

Výjimkou jsou pouze nákladové druhy, které tvoří komplexní náklady příštích období.


6.3. Účty časového rozlišení podléhají inventuře a při inventarizaci se posuzuje jejich výše a odůvodněnost.

 

6.4. Časové rozlišení není nutno používat v případech, jde-li:

  • o nevýznamné částky, kdy jejich ponecháním v nákladech či výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování výsledku hospodaření (např. předplatné novin a časopisů, nákup kalendářů a diářů na příští rok)
  • o pravidelně se opakující výdaje, popřípadě příjmy, za předpokladu, že se výrazněji neovlivní věcná a časová souvislost nákladů a výnosů (např. placené pojistné, které se nekryje s účetním obdobím, úhrada za činnost auditorů a daňových poradců vztahující se k předcházejícímu účetnímu období)

 

6.5. Účetní jednotka stanoví postup při časovém rozlišení nákladů a výnosů a nesmí jej každoročně měnit.

Ke změně může dojít jen zcela výjimečně, a je nutno přitom postupovat podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona.

Bezvýznamná částka

Pro ulehčení práce účetních doporučujeme v účetní směrnicich stanovit bezvýznamnou částku a náklady pod touto částkou nerozlišovat.

Rozlišení malých částek opravdu nikomu nic nepřináší, hospodářský výsledek zůstane v podstatě stejný.

 

Do účetní směrnice navrhujeme uvést:

Na základě českých účetních standardů č.19 jsme stanovili výši bezvýznamné částky pro účely časového rozlišení ve výši 10.000,- Kč.

Tato výše částky se použije jak pro časové rozlišení nákladů a výnosů, tak i pro nákup drobného hmotného majetku.

 

 

 

POZOR

Zde nesmíme zapomínat, že pokud náklad nebo výnos vůbec nepatří do daného roku, nelze toto ustanovení použít a tento náklad nebo výnos se musí časově rozlišit.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference