Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Uznání závazku

 

Typ události se šablonou Upomínky pohledávek.

 

Nastavení typu události

Položka Hodnota
Název uznání závazku
Šablona Upomínky pohledávek
Kategorie Vyberte kategorii které máte nadefinované
Popis sestavy  
Název sestavy Uznání závazku
Odesílatel Věřitel:
Příjemce Dlužník:
Datum Datum splatnosti
Variabilní symbol Variabilní symbol:
Částka Částka:
Termín Požadované datum:

 

Text: (příklad)

Dlužník ke dni podpisu tohoto uznání uznává svůj dluh na základě níže specifikovaných faktur, vystavených oprávněně co do důvodu i výše věřitelem dlužníkovi a jemu doručených. Níže uvedené faktury nebyly dlužníkem do dne podpisu uhrazeny.


Tento svůj dluh ve výši 50.000,- Kč dlužník uznává co do důvodu i výše.


VARIANTA CELÁ ČÁSTKA DO JEDNOHO DATA
Dlužník se zavazuje, že tuto dlužnou částku uhradí věřiteli celou nejpozději do ....., a to na účet věřitele uvedený na fakturách.

VARIANTA SPLÁTKOVÝ KALENDÁŘ
Dlužník se zavazuje, že tuto dlužnou částku uhradí věřiteli v postupných měsíčních splátkách po 5.000,- Kč, kdy tyto splátky budou realizovány nejpozději do 20. dne toho kterého měsíce, počínaje měsícem ....... roku ......, a to na účet věřitele uvedený na fakturách.

Nebude-li zde sjednaný splátkový kalendář ze strany dlužníka dodržen, a to ve smyslu dlužníkova prodlení s kteroukoliv splátkou řádně a včas, pak tento splátkový kalendář pozbývá bez dalšího platnosti a celý dluh (resp. jeho celá zbývající část) se stává splatným najednou, a to ke dni, kdy toto prodlení dlužníka nastalo (den následující po splatnosti splátky, jež nebyla dodržena řádně a včas).


Toto uznání nelze považovat za odklad splatnosti. Dlužník uznává dále také nárok věřitele na zákonné úroky z prodlení a případně také na smluvní pokutu, pokud byla sjednána v příslušné smlouvě, na které uvedené faktury navazují, a to z dlužných částek od prodlení až do zaplacení dluhu. Dlužník výslovně prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že toto uznání řádně zvážil, souhlasí s jeho obsahem a že jej podepisuje o své svobodné vůli.

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference