Vratka DPH u nedobytných pohledávek

 

Podle nových pravidel by se mělo postupovat i v případech, kdy se původní zdanitelné plnění uskutečnilo ještě před účinností novely, pokud veškeré skutečnosti rozhodné pro provedení opravy nastanou po účinnosti novely.

 

1) Věřitel je oprávněn provést opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky, pokud

a) pohledávka ze zdanitelného plnění je vymáhána v exekučním řízení podle exekučního řádu, ve kterém nebyla dosud zcela vymožena, a od vydání prvního exekučního příkazu v tomto řízení uplynuly nejméně 2 roky; opravu základu daně nelze provést, pokud exekuci není možné provést z důvodu stanoveného právním předpisem upravujícím jiné řízení než exekuční řízení podle exekučního řádu,

b) pohledávka ze zdanitelného plnění byla vymáhána v exekučním řízení podle exekučního řádu a tato exekuce skončila zastavením pro nemajetnost dlužníka,

c) se dlužník nachází v insolvenčním řízení, věřitel přihlásil svoji pohledávku ze zdanitelného plnění nejpozději ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku, tato pohledávka byla zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží a insolvenční soud

  • 1. rozhodl o prohlášení konkursu na majetek dlužníka nebo o přeměně reorganizace v konkurs,
  • 2. schválil oddlužení a ze zprávy pro oddlužení je zřejmé, že pohledávka ze zdanitelného plnění nebude zcela nebo zčásti uspokojena, nebo
  • 3. zastavil insolvenční řízení z důvodu zamítnutí, odmítnutí nebo zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení, neschválení oddlužení nebo zrušení schváleného oddlužení, pokud je z těchto rozhodnutí zřejmé, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující,

d) došlo ke smrti dlužníka a z výsledků skončeného řízení o pozůstalosti je zřejmé, že pohledávka ze zdanitelného plnění nebude zcela nebo zčásti uspokojena; v případě likvidace pozůstalosti musí být pohledávka ze zdanitelného plnění uvedena v seznamu pohledávek a pokud jde o pohledávku, která se zjišťuje, musí se jednat o pohledávku ze zdanitelného plnění, která je zjištěna,

e) bylo zahájeno a dosud neskončilo řízení podle písmen a) až d), věřitel uplatnil svá procesní práva směřující k uspokojení pohledávky, ale dosud nenastaly všechny skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně podle písmen a) až d) a uplynulo 5 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zdanitelné plnění.

 

Datum zdanitelného plnění

Oprava  se považuje za samostatné zdanitelné plnění, které je považováno za uskutečněné:

  • dnem doručení opravného daňového dokladu dlužníkovi, pokud jde o opravu, která má za následek snížení základu DPH, nebo
  • dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy, pokud jde o opravu, která má za následek zvýšení základu DPH.

 

 Insolvenční řízení

Pro správný postup při vrácení DPH u pohledávek dlužníků v insolvenčním řízení je nutno znát průběh insolvenčního řízení.

 

Vystavení opravného daňového dokladu

O vrácení DPH žádá věřitel formou provedení opravy výše daně a musí tedy vystavit dlužníkovi daňový doklad o opravě.

 

Přiznání k DPH

Věřitel může DPH opravit nejdříve ve zdaňovacím období, v němž byl daňový doklad doručen odběrateli.

Opravu (snížení) daně uvede věřitel minusovou částkou na řádku 1 nebo 2 daňového přiznání (tj. standardně jako ostatní opravné daňové doklady).

Snížení se provede pouze ve sloupci "Daň na výstupu", ve sloupci "Základ daně" se nepromítne.

 

Bližší informace k přiznání DPH naleznete zde.

 

Účtování daňového dokladu

Vyjádření GFŘ:

Z hlediska DPH vrácená daň představuje

  • u věřitele zdanitelný příjem zdaňovaný v základu daně (není proto možno účetně zachytit opravu DPH prostřednictvím rozvahových účtů) a přitom uvedená operace nemůže současně vytvářet u věřitele "daňový" výdaj (náklad), tj. nelze např. v souvislosti s uvedeným výnosem současně účtovat o dohadné položce (viz výše).
  • U dlužníka v dané souvislosti zaúčtovaný náklad bude považován za daňově uznatelný.
  • Nastane-li u věřitele povinnost opravenou daň znovu přiznat, bude vzniklý náklad daňově uznatelný, neboť půjde o eliminaci v minulosti vzniklého zdanitelného příjmu. Současně u dlužníka vznikne zdanitelný příjem zdaňovaný v základu daně.

 

Účtování daňového dokladu u věřitele

Vratku DPH účtujeme na účet 343/648 (daňový výnos)

Pokud nastane situace, kdy vrácenou daň musíme znovu přiznat, budeme účtovat na účet 343/548 (daňový náklad)

 

Účtování daňového dokladu u dlužníka

Vratku DPH účtujeme na účet 343/548 (daňový náklad)

Pokud nastane situace, kdy vrácenou daň musíme znovu přiznat, budeme účtovat na účet 343/648 (daňový výnos)

 

Postup v případě úhrady nebo postoupení pohledávky

Pokud dlužník zaplatí částečně nebo plně pohledávku u které byla opravena výše DPH, vzniká povinnost přiznat a zaplatit z přijaté úplaty daň, a to ke dni, v němž k plnému nebo částečnému uspokojení pohledávky došlo.

Stejné dopady jako přijetí úhrady od dlužníka má též postoupení pohledávky věřitelem na jinou osobu a zrušení registrace věřitele.

 

Metodika

MF vydalo podrobnou metodiku k oprav ědaně podle § 46 č.j. 86122/19/7100-20116-050485.

Pokyn naleznete zde.

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference