Prominutí příslušenství daně

 

Od 1.ledna 2015 lze prominout příslušenství daně:

  • penále
  • úroky z prodlení
  • úroky z posečkané částky daně

Neznamená to však, že každý, komu finanční úřad vyměří penále nebo úrok, si o něj může požádat a bude mu automaticky prominuto. Vyhověno může být pouze tomu, kdo splní předem stanovená kritéria pro prominutí. K postupu orgánů Finanční správy ČR při rozhodování o prominutí příslušenství daně podle daňového řádu bude vydán metodický pokyn Generálního finančního ředitelství, který bude publikován ve Finančním zpravodaji.

 

Penále

Žádat o prominutí a prominout penále bude možné jen v případech, kdy bude penále oznámeno dodatečným platebním výměrem vydaným od 1. ledna 2015, bez ohledu na zdaňovací období, ke kterému se daň vztahuje.
Například o prominutí penále k dani z přidané hodnoty za zdaňovací období únor 2014 lze zažádat pouze v případě, že bylo oznámeno platebním výměrem vydaným od 1. ledna 2015.

 

Úrok z prodlení a úrok z posečkané částky

Žádat o prominutí úroku z prodlení nebo úroku z posečkané částky bude možné pouze v případě, že úrok vznikl od 1. ledna 2015.
Například je-li daňový subjekt v prodlení s placením daně od 30. 9. 2014 a k úhradě daně dojde 1. 3. 2015, lze prominout úroky z prodlení, které vznikly v časovém období od 1. 1. 2015 do 1. 3. 2015. Částku úroků z prodlení vzniklou do 31. 12. 2014 prominout nelze.
Od předepsání úroku z posečkané částky vzniklého přede dnem nabytí účinnosti novely daňového řádu lze upustit podle dosavadních právních předpisů.

 

Kdy podat žádost o prominutí

  • Aby měla žádost o prominutí příslušenství daně šanci na úspěch, musí být ke dni podání žádosti uhrazena daň, k níž se příslušenství vztahuje. Den úhrady daně je proto prvním dnem, kdy lze žádat o prominutí příslušenství daně.
  • Žádost o prominutí penále musí být podána nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru, kterým se doměřuje daň, k níž se penále váže.

 

Jak podat žádost o prominutí

  • Pokud se daňový subjekt rozhodne podat žádost o prominutí příslušenství daně, musí počítat s tím, že žádá-li o prominutí částky vyšší než 3000 Kč, pak tato žádost podléhá zpoplatnění správním poplatkem ve výši 1000 Kč. V případě žádosti o prominutí částky do 3000 Kč včetně, se správní poplatek nehradí.
  • Žadatel o prominutí by měl svou žádost precizně odůvodnit a svá tvrzení doložit. V opačném případě může být jeho žádost zamítnuta.

 

Podrobnější informace

Podrobnější informace k promíjení příslušenství daně od 1. ledna 2015  nalezene zde.

Dne 16.2.2015 byl GFŘ vydalo pokyn D-21 k promíjení příslušenství daně pod č.j. 4260/15/710040123.

Pokyn D-21 naleznete zde.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference