Novinky roku 2016

 

Změny platné od prosince 2016

 

Stravovací služby a podávání nápojů

K datu 1.prosince 2016 doprovodný zákon k elektronické evidenci tržeb č. 113/2016 Sb. přeřazuje stravovací služby a podávání nápojů (kromě podávání alkoholických nápojů) ze základní sazby daně 21 % do prvé snížené sazby daně 15 %.

Uplatnění snížené sazby daně u stravovacích služeb a u podávání nápojů se bude týkat těchto služeb zatříděných dle CZ-CPA do kódu 56 s výjimkou:

 • podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208
 • podání tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.

 

Změny platné od ledna 2016

Minimální mzda

Pro rok 2016 se minimální mzda zvyšuje na 9 900 Kč/měsíc a 58,70 Kč/hod.

 

Daňové zvýhodnění

Legislativa počítá se zvýšením měsíčního zvýhodnění na druhé dítě pro rok 2016 o 100 Kč a na třetí a další dítě o 300 Kč.  V roce 2016 by mělo daňové zvýhodnění činit na první dítě 1 117 Kč, na druhé dítě 1 417 Kč a na třetí a další dítě 1 717 Kč.

Návrh na vyšší daňové zvýhodnění nestihl projít do konce roku 2015 celým legislativním procesem kompletně. Zástupci vlády ale slíbili, že změna bude platit zpětně od začátku roku 2016, takže nikdo by o slevu od počátku roku přijít neměl.

 

Sociální pojištění

Sociální pojištění se platí pouze do maximálního vyměřovacího základu. Z vyšších příjmů se již sociální pojištění neplatí. Limit pro rok 2016 činí 1 296 288 Kč.

 

Spoření na důchod

Od roku 2016 dochází ke zrušení druhého pilíře důchodové reformy, tj. důchodového spoření.

Proto od roku 2017 dochází ke zvýšení limitu osvobození od daně z příjmů u příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a penzijní pojištění či na soukromé životní pojištění ze 30 000 Kč na 50 000 Kč ročně.

Odečitatelné položky na životní pojištění, penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření se také od roku 2017 zvyšují z původních 12 000 Kč na 24 000 Kč.

 

Náhrada mzdy při pracovní neschopnosti

V roce 2016 dochází ke zvýšení redukčních hranic pro výpočet nemocenské, dojde tedy i ke zvýšení redukčních hranic pro účely výpočtu náhrady mzdy od zaměstnavatele:

 • 1. upravená redukční hranice: 157,68 Kč
 • 2. upravená redukční hranice: 236,43 Kč
 • 3. upravená redukční hranice: 472,68 Kč

 

Cestovní náhrady

Od roku 2016 se zvyšují sazby tuzemského stravného:

 • trvá-li pracovní cesta 5 - 12 hodin: 70 - 83 Kč
 • trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin: 106 - 127 Kč
 • trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin: 166 - 198 Kč

Od roku 2016 se zvyšuje sazba náhrady za používání osobních silničních motorových vozidel na 3,80 Kč/km.

Pro rok 2016 platí tyto průměrné ceny PHM:

 • Natural 95, Super 95: 29,70 Kč
 • Natural 98, Super 98: 33,00 Kč
 • Nafta: 29,50 Kč

 

Novela zákona o účetnictví 

Zákon o účetnictví přináší kategorizaci účetních jednotek:

 • mikro účetní jednotka
 • malá účetní jednotka
 • střední účetní jednotka
 • velká účetní jednotka

Přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu je nově součástí účetní závěrky pro střední a velké účetní jednotky.

Velkou změnou je, že součástí účetní závěrky mikro účetní jednotky a malé účetní jednotky, které nemají povinnosti mít účetní závěrku ověřenou auditorem, už nebude výkaz zisku a ztráty. Tyto účetní jednotky budou tedy nově zveřejňovat pouze rozvahu a přílohu k účetní závěrce.

 

Novela vyhlášky pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví

Ocenění zásob

Vlastní náklady nově zahrnují kromě přímých nákladů i poměrnou část variabilních a fixních nepřímých nákladů příčinně přiřaditelných k danému produktu a vzahujících se k období činnosti. Náklady na prodej se do těchto nákladů nezahrnují. Volbu metody ocenění provede účetní jednotka s ohledem na významnost a věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace jednotky.

Přijatá bezúplatná plnění (dary)

Přijaté dary jsou součástí ostatních provozních, příp. finančních výnosů. Nebude se tedy již používat účtování přijatých darů prostřednictvím ostatních kapitálových fondů.

Rozvaha 

V aktivech již nebudou vykazovány zřizovací výdaje, které jsou nově nákladem v plné výši v okamžiku jejich vynaložení.

Výkaz zisku a ztráty

Ruší se účtové skupiny:

 • 68 - Mimořádné výnosy
 • 61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti
 • 62 - Aktivace

Mění se účtová skupina 58:

 • 581 - Změna stavu nedokončené výroby
 • 582 - Změna stavu polotovarů
 • 583 - Změna stavu výrobků
 • 584 - Změna stavu zvířat
 • 585 - Aktivace materiálů a zboží
 • 586 - Aktivace vnitropodnikových služeb
 • 587 - Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
 • 588 - Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference