Novinky roku 2015

 

Třetí sazba DPH

Od 1. ledna 2015 se zavádí třetí sazba dph ve výši 10%.

 

Položky zařazené do této sazby jsou následující:

  • knihy
  • léky (včetně veterinárních)
  • kojenecká výživa

 

Pozměňovací zákon č.264/2014 vyšel ve Sbírce předpisů č.108/2014 Sb. dne 19.listopadu 2014.

 

Příloha č. 3a k zákonu č. 235/2004 Sb.

Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně

Kód nomenklatury celního sazebníku Název zboží
0402,0404, 1901,2106 - Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.
2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004,3006 - Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní a veterinární služby, prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární lékařské účely.
4901,4903,4904

- Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny, tištěné nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované.

Mimo zboží, kde reklama přesahuie 50 % plochy

 

Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném zněni.

 

Druhé snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury celního sazebníku a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.

 

Počáteční a pokračovací kojeneckou výživou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. c) a d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013, o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnice Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009. Potravinami pro malé děti se rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 609/2013.

 

Tištěnou knihou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí též knihy reprodukované kopírovacím strojem, pod kontrolou zařízení pro automatizované zpracování dat, ražením, fotografováním, fotokopírováním, termokopírováním nebo psaním na psacím stroji.

 

Obrázkovou knihou pro děti se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí kniha pro děti, ve které je hlavní náplní ilustrace a text má podružný význam.

 

Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.“.

 

Daňové přiznání pro druhou sníženou sazbu

Zdanitelná plnění s výše zmiňovanou druhou sníženou sazbou budou vykazována na řádcích pro sníženou sazbu daně souhrnně se zdanitelnými plněními s první sníženou sazbou DPH.

 

Tento postup bude uveden ve formuláři pokynů k vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty a to v obecné části.

 

Pro zdaňovací období leden 2015, resp. 1. čtvrtletí 2015 se tedy poprvé použije nový tiskopis s označením 25 5401 MFin 5401 – vzor č. 19 (včetně pokynů k vyplnění), který bude v příslušné době zveřejněn na webových stránkách finanční správy.

 

Životní pojistky

Od roku 2015 se bude moci uplatnit daňového zvýhodnění u životních pojistek pouze tehdy, pokud smlouva nebude umožňovat průběžné ani mimořádné výběry.

 

Klienti si tedy budou muset vybrat zda chtějí daňové zvýhodnění a výběr peněz až v 60 letech, nebo  si ponechají možnost průběžného nebo mimořádného výběru ale bez daňového zvýhodnění.

 

V případě, že klient ukončí smlouvu o životním pojištění dříve než mu bude 60 let, bude muset vrátit státu peníze, které na dani ušetřil za posledních 10 let.

 

Omezení paušálů

U podnikatelů, kteří uplatńují místo skutečných výdajů paušály, došlo k omezení výše paušálů.

Paušály bude možno uplatnit pouze do výše tržeb 2 milióny Kč za rok.

V případě, že podnikatel má tržby vyšší, může samozřejmě paušál využít také, ale maximálně do daného stropu.

Například pro paušál ve výši 80% je maximální výše paušálu (80% z 2.000.000) = 1.600.000,-

Například pro paušál ve výši 30% je maximální výše paušálu (30% z 2.000.000) = 600.000,- 

 

Pro všechny osoby s příjmy z podnikání, které budou v roce 2015 uplatňovat paušální výdaje, nadále platí, že nemohou uplatnit slevu na manželku či daňové zvýhodnění na děti.

 

Pokud podnikatel v letošním roce používal výdajový paušál a v roce 2015 bude uplatňovat skutečné výdaje, pak mu platný zákon o daních z příjmů ukládá povinnost zvýšit základ daně za rok 2014 o hodnotu neuhrazených pohledávek, které by pro něj v případě úhrady znamenaly zdanitelný příjem. Základ daně se zvýší také o hodnotu nespotřebovaných zásob zboží a materiálu. Tuto úpravu základu daně provede podnikatel v řádném daňovém přiznání za rok 2014. 

 

Komunikace s finančním úřadem pouze přes datové schránky

Dle novely daňového řádku, v případě, že máte datovou schránku a nepoužíváte ji v komunikaci s FÚ, tak Vám hrozí pokuta až 50.000,- Kč.

 

Daňové slevy

Je navrhována změna týkající se daňové slevy v případě dítěte

  • Měsíční sleva na první dítě: 1.117 Kč (zůstává beze změny)
  • Měsíční sleva na druhé dítě: 1.317 Kč
  • Měsíční sleva na třetí a další dítě: 1.417,- Kč

 

Zaměstnanec uplatní slevu podpisem nového vzoru č. 24 Prohlášení poplatníka k dani který je připraven na uplatnění slev na druhé, třetí a další dítě.

Slevy lze libovolně kombinovat a pořadí dětí je možné volit bez ohledu na jejich skutečné datum narození.

 

Minimální mzda

Od ledna 2015 dochází ke zvýšení minimální mzdy z původní 8.500,- na 9.200,- Kč.

 

Školkovné

Zavádí se školkovné pro rodiče kteří měli své děti ve školkách a dalších pečujících předškolních zařízeních. Školkovné se zavádí zpětně, t.j. i za rok 2014.

 

Poplatník si může odečíst pouze školné, nikoliv vádaje na stravné či dopravu. Maximální výše je do výše minimální mzdy stanovené na začátku roku. Za rok 2014 si tak může jeden z rodičů snížit daně o 8 500 korun, v roce 2015 pak o 9 200 korun.

 

Zdanění důchodů

Od 1. ledna 2015 se vrátí legislativa ke stavu, který platil do roku 2012.

Pokud poživatel starovního důchodu dosáhne dalšího zdanitelného příjmu mimo důchod vyššího než 840 tisíc korun za rok, zdanit bude muset i celý svůj starobní důchod.

 

Přivýdělek

Řada lidí si přivydělává jako OSVČ.

Pro ty, kteří to mají jako vedlejší příjem, se příští rok zvýší limit, do něhož nemusí platit sociální pojištění.

Ten bude pro rok 2015 63 865 korun ročního hrubého zisku.

 

Autorský honorář

Novinkou, kterou přináší schválení novely zákona o DPH, je považování autorských honorářů za ekonomickou činnost bez ohledu na jejich výši.

 

Omezení hotovostních plateb

Od 1. prosince 2014 začala platit novela zákona, která dále omezuje platby v hotovosti. Zatímco dosud bylo možné zaplatit hotově až 350 tisíc korun, nyní je limit 270 tisíc korun.

 

Elektronické služby

Od 2015 dochází ke změně určení místa zdanitelného  plnění u elektronických služeb.

 

Změny platné od 1.dubna 2015

 

Díky tomu, že daňové změny byly provedeny na konci roku a firmy by se nestihly připravit, ministerstvo financí uvedlo, že následující změny budou platné od 1.dubna 2015.

Ve sbírce zákonů je sice platnost od 1.ledna 2015, ale ministerstvo financí vydalo tiskovou zprávu s "omluvou" za chybu ve sbírce zákonů.

 

Fakturace nad 100.000,- Kč

Od 1.ledna 2015, u vybraného zboží a služeb při fakturaci nad 100.000.- Kč, bude DPH platit odběratel, nikoliv dodavatel.

Jedná se defacto o přenos daňové povinnosti.

Vybrané zboží:

  • elektronika (mobilní telefony, tablety, notebooky, herní konzele)
  • kovy
  • zemědělské plodiny (obiloviny, cukrová řepa, řepka)
  • dodání plynu a elektřiny obchodníkovi

 

Změny platné od 1.ledna 2016

 

DPH u stavebních pozemků

Prodej stavebních pozenků bude zatížen základní sazbou DPH (tedy 21%).

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference