Novinky roku 2013

 

DPH

V roce 2013 se zvyšují sazby DPH na 15 a 21 procent.

 

Přesun položek do základní sazby

Dětské pleny a zdravotnické pomůcky byly zařazeny do základní 21% sazby.

Ministertvo financí k novému zatřídění vydalo pokyn které naleznete na adrese:

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_novela_zakona_dph_74546.html

 

Nespolehlivý plátce DPH

Od roku 2013 se zavádí  institut nespolehlivého plátce.

Nespolehlivým plátcem se stane subjekt který závažným způsobem poruší svoje povinnosti vůči DPH (přiznání, platby..). Nespolehliví plátci DPH budou uvedeni v rejstříku.

V případě obchodování s nespolehlivým plátcem pak odběrateli vzniká povinnost ručit za případně nezaplacenou daň dodavatele (§ 109 odst. 3).

Technická novela kromě toho obsahuje i zrovnoprávnění elektronických faktur s papírovými, zkracuje zdaňovací období pro nové plátce DPH na jeden měsíc nebo zavádí povinnost odevzdávat daňové přiznání elektronicky.

 

Registrace k DPH

Nově se osoby stávají plátci DPH po překročení obratu již od 1. dne druhého měsíce následujícího po měsíci, v kterém k překročení obratu došlo (tzn. o měsíc dříve než doposud).

Snížení hranice obratu pro registraci z 1 mil. Kč na 750 000 Kč bude navázáno na účinnost balíku změn souvisejícího se zákonem o zavedení jednotného inkasního místa; pro rok 2012 platí stávající limit.

Limit pro regitraci k dani se pak snižuje z milionu korun na 750 tisíc.

 

Podávání přiznání k DPH

Od roku 2013 vznikne plátcům nová povinnost podávat daňová přiznání k DPH pouze elektronicky.
Výjimku budou mít jen fyzické osoby s obratem do šesti milionů korun

 

Dlouhodobý pronájem dopravního prostředku

Doposud se místo plnění u dlouhodobého pronájmu dopravního prostředku osobě nepovinné k dani stanovilo podle sídla poskytovatele nájmu.
Nově se bude místo plnění řídit místem, kde je usazen zákazník, resp. místem jeho pobytu (bydliště).

 

Přenos daňové povinnosti u stavebních prací

Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací se umožňuje, aby se obě strany dohodly, zda použijí režim přenesení daňové povinnosti.

 

Daně z příjmů

Solidární daň

Poplatníci - fyzické osoby s příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání (§ 6 a § 7) budou platit daň vyšší o 7 % z rozdílu mezi součtem uvedených příjmů v příslušném zdaňovacím období a 48násobkem průměrné mzdy (48 x 25.884Kč = 1.242.432,- Kč).

Zdanění mzdy

V případě, že měsíční příjem zaměstnance přesáhne 4 násobek průměrné mzdy (25.884Kč x 4 = 103.536Kč), zaplatí zaměstnanec z kladného rozdílu daň ve výši 7%, tento kladný rozdíl musí být za každý měsíc evidován ve mzdovém listu. Daň se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

 

Daň se počítá z hrubé mzdy, nikoliv ze suberhrubé mzdy ze které se počítá standardní daň.

 

Nastane li takový případ, byť v jednom měsíci, bude muset zaměstnanec podat daňové přiznání.

 

Za leden 2013 je zaměstnanci zúčtovaná zdanitelná mzda ve výši 120.000Kč

Hrubá mzda 120.000,-  
Superhrubá mzda 160.800,-  
Záloha daně 15% 24.120,-  
+ Solidární zvýšení 1.152,48 (120.000-103.536=16.464 x 7%)
Celkem záloha před slevou 25.272,48 (24.120+1.152,48)
Zaokrouhleno na celé Kč 25.273,-

 

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

Zvyšuje se limit pro příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem, soukromé životní pojištění a doplňkové penzijní spoření z 24 000 Kč na 30 000 Kč za rok - celkové příspěvky zaměstnavatele do této částky budou osvobozené od daně a pojistného na straně zaměstnance.

Srážková daňna platby z ČR do daňových rájů

Srážková daň na platby z ČR do daňových rájů se od roku 2013 zvýší na 35 % ze současných 15%.

Srážková daň na příjmy nerezidentů zemí, se kterými doposud Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojímu zdanění, se od roku 2013 zvýší na 35% ze současných 15%.

Týká se to především příjmů z podílů na zisku, licenčních poplatků, úroků, příjmů ze služeb a příjmů z nezávislých činností - nejoblíbenější daňové ráje: Nizozemsko, Kajmanské ostrovy, Bahamy, Kypr, Panamy, Seyschely.

Sleva na poplatníka

Pracující důchodci již nebudou mít nárok na slevu na dani na poplatníka (24.840 Kč). Toto opatření se týká jen důchodců se starobním důchodem, nikoliv důchodců pobírající invalidní důchod.

Pro zrušení nároku bude rozhodující skutečnost, zda poplatník bude k 1. lednu 2013 pobírat starobní důchod

Paušály

Poplatníci kteří uplatňují výdaje paušálem výši 40 %, si budou moci uplatnit nejvýše 800.000 Kč

Popalatníci kteří uplatňují výdaje paušálem ve výši 30% si budou moci uplatnit nejvýše 600.00. Kč.

To znamená, že k ročním příjmům nad 2.000.000 Kč si nebudou moci uplatnit žádné výdaje.

Poplatníci, kteří se rozhodnou uplatnit výdajový paušál na příjmy z podnikání nebo z pronájmu a tyto příjmy přesáhnou 50 % z celkového základu daně, nebudou moci uplatňovat slevu na manželku bez vlastních příjmů a daňové zvýhodnění na vyživované děti.

 

Podnikatelé, kteří paušály využívají,nebudou moci využít slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě.

Zákon uvádí, že v případě, že součet dílčích základů daně, ve kterých OSVČ využije výdajový paušál, je vyšší než 50 % celkového základu daně, nemůže slevu a zvýhodnění využít.

 

Zdravotní pojištění

Pro rok 2013 se rušíí maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění. Současný maximální vyměřovací základ činí 72násobek průměrně mzdy, což odpovídá částce 1.809.864 Kč.
Zrušením "stropu" pro pojistné dojde i ke zrušení maximální výše zálohy.

 

Sociální pojištění

Pro sociální pojistné zůstane maximální vyměřovací základ zachován. Jeho výše bude pro rok 2013 činit 1.242.432Kč (48 x 25.884Kč).

 

 

Výpočet náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost

Pro rok 2013 jsou redukční hranice pro výpočet dávek NP stanoveny takto:

I.   redukční hranice =       863 Kč

II.   redukční hranice =    1 295 Kč

III.  redukční hranice =    2.589 Kč

 

Redukční hranice pro úpravu průměrného hodinového výdělku na rok 2013 jsou:

I.   redukční hranice =   0,175 x    863 = 151,03

II.  redukční hranice =   0,175 x 1 295 = 226,63

III. redukční hranice =   0,175 x 2 589 = 453,08

 

Maximální redukovaný průměrný hodinový výdělek  tedy v roce 2013 činí 241,99 Kč.

 

ODVODY 2013 - sazby pojistného

Zaměstnavatel buď  3,3% nemocenského nebo jen 2,3 % celkově tedy 26% nebo 25%.

 

Sazba 2013

 

Sazba 1

Sazba 2

Organizace

26,0%

25,0%

nemocenské

3,3%

2,3%

důchod

21,5%

21,5%

stát.politika

1,2%

1,2%

 

 

 

Zaměstnanec

6,5%

6,5%

nemocenské

0,0%

0,0%

důchod

6,5%

6,5%

stát.politika

0,0%

0,0%

 

 

 

V případě účasti zaměstnance na druhém pilíři důchodové reformy se odvod zaměstnance na sociální pojištění rozpadne na dvě položky.

  • Položka - 3,5% ze základu na sociální pojištění se odvádí tak jako dříve na stejný účet.
  • Položka - 3% ze základu na sociální pojištění se odvádí včetně 2% vlastních prostředků na účet penzijního fondu.

Hlášení k těmto platbám se bude posílat výhradně formou XML věty (PDSHL1).

 

Daň z převodu nemovitostí

Od roku 2013 se zvyšuje sazbu daně z převodu nemovitostí ze 3 na 4 procenta.

 

Daňová správa

Od roku 2013 dochází ke změně struktury daňové správy upravené do konce roku 2012 zákonem o územních finančních orgánech (ÚFO) na strukturu podle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR.

Daňová správa bude od 1.1.2013 nadále zastřešena Generálním finančním ředitelstvím se sídlem v Praze a dále bude tvořena

Odvolacím finančním ředitelstvím se sídlem v Brně a 14 finančními úřady pro jednotlivé kraje a Specializovaným finančním úřadem.

Finanční úřady pro jednotlivé kraje budou mít územní pracoviště (ÚzP), a to v místech dnešních 199 finančních úřadů.

Zřízení krajských finančních úřadů znamená např. to, že místně příslušným finančním úřadem v působnosti dnešního Finančního úřadu v Říčanech či v Berouně bude kterékoli územní pracoviště Finančního úřadu pro Středočeský kraj (např. ÚzP Praha - západ); veškerá územní pracoviště Finančního úřadu pro Středočeský kraj budou mít společný bankovní účet (matriková část 77628111) atd.

 

Informace na jaký účet zaplatit daň naleznete na:

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/ceska_danova_sprava_16801.html

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference